TARR Visualization

Researcher Map

Researcher Map คือแผนภาพแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างนักวิจัยกับคำสำคัญของผลการสืบค้นทั้งหมด รูปคนสีส้มคือนักวิจัย กล่องสี่เหลี่ยมสีเทาคือคำสำคัญ เส้นเชื่อมต่อระหว่างรูปคนหรือกล่องสี่เหลี่ยมคือเส้นแสดงความสัมพันธ์ระหว่างส่วนที่เชื่อมต่อ โดยตัวเลขที่กำหนดคือจำนวนงานวิจัยของนักวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคำสำคัญที่เชื่อมต่อ