คำยินยอมในการเก็บข้อมูล

  ข้าพเจ้ายินยอมให้สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เก็บรวบรวม และใช้ เพื่อวัตถุประสงค์ของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ในการให้ทุนหรือร่วมให้ทุนสนับสนุนการวิจัย การกำกับดูแลโครงงานวิจัย การนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย การจัดทำฐานข้อมูลและการส่งเสริมความรู้ให้แก่นักวิจัย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานวิจัย ผู้ใช้หรือผู้มีความประสงค์ที่จะใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย รวมถึงเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้ผู้สนใจที่จะใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย คู่ค้าและ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจของสำนักงาน เพื่อการประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ หรือขอรับคำปรึกษาเพื่อการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิผล หรือเพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฏหมายหรือตามนิติกรรมสัญญาที่สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ทำขึ้นเพื่อประโยชน์ของ ทั้งนี้ ก่อนการแสดงเจตนา ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดจากเอกสารชี้แจงข้อมูล หรือได้รับคำอธิบายจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ถึงวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย (“ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคล และมีความเข้าใจดีแล้วตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร

  ข้าพเจ้าให้ความยินยอมในเอกสารนี้ด้วยความสมัครใจ ปราศจากการบังคับหรือชักจูง และข้าพเจ้าทราบว่าข้าพเจ้าสามารถถอนความยินยอมนี้เสียเมื่อใดก็ได้เว้นแต่ในกรณีมีข้อจำกัดสิทธิตามกฎหมายหรือยังมีสัญญาระหว่างข้าพเจ้ากับสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ที่ให้ประโยชน์แก่ข้าพเจ้าอยู่

  กรณีที่ข้าพเจ้าประสงค์จะขอถอนความยินยอมทั้งหมดหรือบางส่วน ข้าพเจ้าทราบว่าอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจากการได้รับการอำนวยประโยชน์ภายใต้วัตถุประสงค์ตามวรรคแรกหรืออาจไม่ได้รับความสะดวกในการเข้าถึงหรือเข้ารับบริการจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือสิทธิ์ที่ข้าพเจ้าควรจะได้รับจากการปฎิบัติตามกฎหมายหรือนิติกรรมสัญญาที่สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ทำขึ้นเพื่อประโยชน์ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ายอมรับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการนั้น และข้าพเจ้าทราบว่าการถอนความยินยอมดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วก่อนการถอนความยินยอม

ประกาศ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร

Website Usage Statement

 

1. Objectives

  Thailand Agricultural Research Repository (TARR) creates this website to represent the collections of Thailand agricultural research and knowledge. The website usage conditions are specifically probed by information in this statement. You are liable to understand the terms and conditions of this website, and/or other agreements referred to on the website before using the service.

  By accessing, browsing, and/or using this website and its content, you acknowledge that you have read, understood and agreed to be bound by the terms and conditions and to comply with all applicable laws and regulations. If you do not agree to these terms, please do NOT use this website.

 

2. Website Terms of Use Agreement

  You may receive, access, create, send, and/or browse the data; such as data files, texts, computer software, music, recordings, audios, images, videos or other graphics. As part of the website service or through the use of the website, hereinafter referred to as the “Content”, the content presented to you may be protected by the intellectual property rights of the content owners. You do not have the right to make changes, redistribute, or recreate your works in duplicate of such content whether all or in part, unless the user has reserved permission from the content owner.

  You may find inappropriate content, or vulgarity that causes displeasure to your own risk, or plagiarism to other literature. We reserve the right to screen and review, change, modify, deny and terminate any inappropriate information from the service. We may provide tools to screen such content explicitly without violating applicable laws and regulations.

  We may temporarily or permanently suspend, or terminate the rights to use of service to any particular user without prior notice if their use affects other users, or in conflicts with the law.

  In the event that we permanently suspend or cancel your rights to service, we reserve the right to delete all information related to your account without giving prior notice. You will not be able to access the service, your account details, any document files or other content saved in your account.

  If we find that you violate the provisions of this usage statement, we reserve the right to invalidate your password at any time regardless of the password chosen by you or was given by us.

  We reserve the right to modify this usage statement at any time by editing information on this page. You are liable to check this page from time to time for amended information. This statement plays a part in binding you to the use of this website. You constitute your agreement to comply in which you will be bound by the amended terms of use. The last date this statement is updated shall be mentioned at the bottom of this page.

 

3. Compatible Material File Types and Formats

Materials Formats
Images JPEG (.jpeg, .jpg, .jp2)
GIF (.gif)
TIFF other versions (.tif, .tiff)
BMP (.bmp)
PNG (.png)
Adobe Portable Document Format (PDF/A, PDF) (.pdf)
Audio files Free Lossless Audio Codec (FLAC) (.flac)
MPEG-1 Audio Layer 3 (.mp3)
Waveform Audio Format (.wav)
Videos MPEG-4 (.mp4)
Documents Adobe Portable Document Format (PDF/A, PDF) (.pdf)
MS Word (.doc/.docx)
MS Excel (.xls/.xlsx)

Details of file handling in various formats

File Format File Handling
1. DOC File Save file as pdf/a before disseminating online to prevent errors in display due to incompatible version or uninstalled typeface.
2. PDF File Save file as pdf/a so the file can be opened regardless of different program versions.
3. File name in Thai or contain special symbols Change the file name to English and omit special symbols.
4. File containing sensitive information or risks of copyright infringement - Reconfirm with the owner.
- Remove risky or sensitive information.
- Remove the file from the public interface.

Metadata standards and digital files migration improvement plans consists of the following processes:

Responsive image

 

4. User Rights and Responsibilities

  You shall provide information about yourself, such as personal identity, or contact details that are true and up-to-date as part of the service registration process or continued access to the website.

  You shall use this website for the purposes permitted by our terms and shall not contravene the law, rules, regulations, and general practices. You will not access or attempt to access the services by any other means, including using automated methods (using scripts), in addition to the channels we provide unless you have permission from us to do so.

  You shall not participate in any interruption or interference with our services including the server and the network connected to the service.

  You shall not copy, reproduce, sell, trade or resell our services for any purpose, unless you have our permission to do so.

  You are responsible for maintaining the confidentiality of the password associated with any account used to access the service. By breaching the terms, you will be solely responsible for any damages caused to us and other users.

  You shall not give information containing personal information, or sensitive information of your own or someone else's. If your document may contain such personal or sensitive information, you should delete, anonymize, or modify the information as non-identifiable before depositing it to the system.

 

5. Links to Third Party Websites

  Links to other websites are only a service for your convenience. We are not affiliated or have the authority to control and authenticate credibility of the information in the third party website. We are not responsible for any content displayed or for any damages incurred by visiting the websites although linked to our website.

  You may provide a link on your site to our website homepage by sending a proper request.

  However, if you want to link a direct access to any internal pages of this website, you are required to have our written consent before actual publication. We reserve the right to impose any conditions upon external websites linked to our website. We are not responsible for any content displayed on the external websites linking to our website, nor any damages arising from the use of those websites.

 

6. Limitation of Liability

  We shall not be liable for any damages including losses and expenses incurred directly or indirectly, as a result of your use of this website or linked websites. We are responsible against damage, loss or expense arising from any failure to use, error, omission, interruption, defect, virus, despite we have been informed that damage may occur or such expenses may arise.

  In addition, we are not liable to users of the website, nor any persons claimed affected by the use of the website or any content. You accept and realize that we are not responsible for the user’s decision or any action resulting from the user’s reliance on such content that may cause any damage whether directly or indirectly.

 

7. Copyright and Intellectual Property Notices

  Regardless of whether those rights are registered or not, we and our licensors have the sole legal right to all ownership interests, including any intellectual properties contained in the service provided by us or our licensors.

  You must not disclose information we have classified as confidential without our prior written consent.

  You may not use our trade names, trademarks, service marks, logos, domain names without our written consent.

 

8. Permission to Use

  We ask for your permission to make changes, modifications, edits of the information and data files that you deposit into the system to comply with our standards and work processes. While retaining all meanings and contents, we will not make any changes, modifications, edits of the submission unnecessarily. For example, those who deposit MS Word or MS Excel documents, the staff of the Thailand Agricultural Research Repository (TARR) will convert them to PDF before disseminating to the website, etc.

 

9. Applicable Licenses

  All submissions shall be predefined by certain level of copyrights according to an open license of Creative Commons. The owners or host organizations are liable to specify the license terms.

 

10. Legal Terms

  Interpretation and binding to the conditions by this statement shall be implemented by the law of Thailand.

 

11. Service Contact

  Any dispute, questions, inquiry or report of copyright infringement, please contact us per following details.

Tel : +66-2579-7435 Fax : +66-2579-7235 Email: tarr@arda.or.th

Contact address: The Office of Information Technology, Agricultural Research Development Agency (Public Organization)

2003/61 Paholyothin Rd., Ladyao, Chatujak, Bangkok, Thailand 10900

Last update on 31st August 2022