คำยินยอมในการเก็บข้อมูล

ข้าพเจ้ายินยอมให้สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เก็บรวบรวม และใช้ เพื่อวัตถุประสงค์ของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ในการให้ทุนหรือร่วมให้ทุนสนับสนุนการวิจัย การกำกับดูแลโครงงานวิจัย การนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย การจัดทำฐานข้อมูลและการส่งเสริมความรู้ให้แก่นักวิจัย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานวิจัย ผู้ใช้หรือผู้มีความประสงค์ที่จะใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย รวมถึงเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้ผู้สนใจที่จะใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย คู่ค้าและ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจของสำนักงาน เพื่อการประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ หรือขอรับคำปรึกษาเพื่อการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิผล หรือเพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฏหมายหรือตามนิติกรรมสัญญาที่สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ทำขึ้นเพื่อประโยชน์ของ ทั้งนี้ ก่อนการแสดงเจตนา ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดจากเอกสารชี้แจงข้อมูล หรือได้รับคำอธิบายจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ถึงวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย (“ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคล และมีความเข้าใจดีแล้วตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร

ข้าพเจ้าให้ความยินยอมในเอกสารนี้ด้วยความสมัครใจ ปราศจากการบังคับหรือชักจูง และข้าพเจ้าทราบว่าข้าพเจ้าสามารถถอนความยินยอมนี้เสียเมื่อใดก็ได้เว้นแต่ในกรณีมีข้อจำกัดสิทธิตามกฎหมายหรือยังมีสัญญาระหว่างข้าพเจ้ากับสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ที่ให้ประโยชน์แก่ข้าพเจ้าอยู่

กรณีที่ข้าพเจ้าประสงค์จะขอถอนความยินยอมทั้งหมดหรือบางส่วน ข้าพเจ้าทราบว่าอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจากการได้รับการอำนวยประโยชน์ภายใต้วัตถุประสงค์ตามวรรคแรกหรืออาจไม่ได้รับความสะดวกในการเข้าถึงหรือเข้ารับบริการจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือสิทธิ์ที่ข้าพเจ้าควรจะได้รับจากการปฎิบัติตามกฎหมายหรือนิติกรรมสัญญาที่สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ทำขึ้นเพื่อประโยชน์ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ายอมรับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการนั้น และข้าพเจ้าทราบว่าการถอนความยินยอมดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วก่อนการถอนความยินยอม

ประกาศ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร