สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) - สวก.

2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ 0-2579-7435

อีเมล tarr@arda.or.th

Agricultural Research Development Agency (Public Organization)

2003/61 Paholyothin Rd., Ladyao, Chatujak Bangkok, Thailand 10900.

Tel : 0-2579-7435

Email : tarr@arda.or.th