สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) - สวก.

2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ 0-2579-7435

อีเมล tarr@arda.or.th