คณะกรรมการ

CIO

นางสาวกุลวรา โชติพันธุ์โสภณ

รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร


Director

นายพัชโรภาส เหลืองวิไล

ผอ.สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ


Consultant

นายสุรศักดิ์ ทองเพียร

ปรึกษาประจำสำนักงานด้านการใช้และเผยแพร่ข้อมูล

รองศาสตราจารย์อัศนีย์ ก่อตระกูล

ปรึกษาประจำสำนักงานด้านการใช้และเผยแพร่ข้อมูล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์หัชทัย ชาญเลขา

ปรึกษาประจำสำนักงานด้านการใช้และเผยแพร่ข้อมูล


Project Co-ordinator

นางสาวศิริรัตน์ ลักษณพิสุทธิ์

นักจัดการงานทั่วไป


IT Infrastructure/Security

นายกิตติ ทั้วสุภาพ

นักวิเคราะห์สารสนเทศอาวุโส

นางสาววรรณพร เตี๋ยวบุตร

เจ้าหน้าที่สนับสนุน


IT Operations Support

นายกัมปนาท สมปานวัง

นักวิเคราะห์สารสนเทศอาวุโส

นายจารุเดช อินทุประภา

เจ้าหน้าที่สนับสนุน

นายมโนธัช เอื้อสุวัฒน์

เจ้าหน้าที่สนับสนุน


IT Applications

นายทนงศักดิ์ ฤกษ์ดี

นักวิเคราะห์สารสนเทศ

นายกิตติชัย รักษาทรัพย์

นักวิเคราะห์สารสนเทศ

นายจักรกฤษพล อินตา

นักวิเคราะห์สารสนเทศ

นางสาวพรทิวา ไมล์ขุนทด

เจ้าหน้าที่สนับสนุน


AG-Research Data

นางสาววัชรีย์ ภัทรธรรมกุล

นักวิเคราะห์สารสนเทศอาวุโส

นายสหรัตน์ สิงหเดช

นักวิเคราะห์สารสนเทศ