ข้อตกลงและเงื่อนไขการดำเนินงานจัดทำคลังข้อมูลการวิจัยการเกษตรไทย

มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ขอบเขตและประเภทของผลงานที่จัดเก็บ

  ผลงานที่จัดเก็บจะต้องเป็นผลงานด้านการเกษตรที่เผยแพร่ได้ในเชิงสาธารณะ ได้แก่ โครงการวิจัย บทความการประชุมวิชาการ/การสัมมนา บทความทั่วไป หนังสือ เอกสารเผยแพร่ วิดีโอ สื่อดิจิทัล

2. ผู้นำฝากข้อมูล จะทำหน้าที่ ดังนี้

 2.1 บันทึกผลงานเข้าในระบบตามรูปแบบมาตรฐานสากลที่กำหนด โดยวิธีการบันทึกผลงาน สามารถบันทึกได้จาก

  2.1.1 หน่วยงานเจ้าของผลงาน มอบหมายผู้รับผิดชอบที่ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลของหน่วยงาน โดยบันทึกข้อมูลเข้าระบบผ่าน ระบบบันทึกข้อมูลออนไลน์ (Hector) พร้อมอัพโหลดไฟล์เอกสาร

  ทั้งนี้ ก่อนการบันทึกผลงานเข้าระบบ ผู้รับผิดชอบของส่วนงานต้องแจ้งรายละเอียด ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล และอีเมล เพื่อให้สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มสิทธิ์ผู้บันทึกผลงานของหน่วยงาน จากนั้นจึงจะสามารถบันทึกผลงานเข้าระบบได้

 2.2 อัพโหลดไฟล์เอกสารตามรูปแบบที่กำหนด

 2.3 กำหนดสิทธิ์ตามรูปแบบการเผยแพร่ผลงาน และมอบสิทธิ์ให้สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้ดำเนินการเผยแพร่ผลงานในระบบคลังข้อมูลการวิจัยการเกษตรไทย ตามสิทธิ์ที่เจ้าของผลงานอนุญาต และอนุญาตให้สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศดัดแปลง แก้ไข เมทาดาทาและไฟล์ดิจิทัลตามมาตรฐานของคลังข้อมูลการวิจัยการเกษตรไทย

3. สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ จะทำหน้าที่ ดังนี้

 3.1 บริหารจัดการข้อมูล โดยตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลให้ตรงตามมาตรฐานสากล ไฟล์เอกสาร และการอนุญาตสิทธิ์เผยแพร่ผลงานในคลังข้อมูลการวิจัยการเกษตรไทย ทั้งนี้ หากผู้นำฝากข้อมูลไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ จะดำเนินการส่งคืนข้อมูลและแจ้งให้ผู้นำฝากข้อมูลดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จ จึงจะเผยแพร่ผลงานในระบบบริการ

 3.2 การเผยแพร่ผลงานผ่านระบบการให้บริการ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ จะเผยแพร่ตามสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของผลงาน ดังนี้

  • เผยแพร่เฉพาะบรรณานุกรม
  • เผยแพร่บรรณานุกรม และเอกสารฉบับเต็มในรูป pdf

 3.3 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ จะทำหน้าที่ในการสงวนรักษาสารสนเทศ โดยจัดเก็บข้อมูล สำรองและถ่ายโอนข้อมูล ซึ่งผู้นำฝากต้องบันทึกข้อมูลมาตรฐานสากลตามที่กำหนด อนุญาตให้สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดเก็บเอกสารในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล หรืออนุญาตให้ดัดแปลงรูปแบบจากเอกสารสิ่งพิมพ์เป็นไฟล์ดิจิทัล โดยการจัดการไฟล์ต้องเป็นไปตามมาตรฐานสื่อดิจิทัล และตามข้อกำหนดของรูปแบบไฟล์ดิจิทัล เพื่อการสงวนรักษาสารสนเทศและสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ในระยะยาวและยั่งยืน ทั้งนี้การสงวนรักษาสารสนเทศในคลังข้อมูลการวิจัยการเกษตรไทย จะดำเนินการตราบเท่าที่คลังข้อมูลการวิจัยการเกษตรไทย จะยังคงอยู่ หรือผู้นำฝากแจ้งความประสงค์ให้นำข้อมูลออกจากระบบ

 3.4 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ จะทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานในการรวบรวมและจัดเก็บผลงานกับหน่วยงานเจ้าของผลงาน เพื่อจัดทำคลังข้อมูลการวิจัยการเกษตรไทย ร่วมกัน

4. การเข้าถึง

  ผู้ใช้งานคลังข้อมูลการวิจัยการเกษตรไทย สามารถเข้าถึงผลงานผ่านทางเว็บไซต์ https://tarr.arda.or.th

5. การใช้งาน

  ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงและสืบค้นผลงานจากคลังข้อมูลการวิจัยการเกษตรไทยได้ทุกรายการ โดยสามารถเรียกดูรายละเอียดบรรณานุกรม ตลอดจนเปิดอ่านและดาวน์โหลด ตามการอนุญาตสิทธิ์เผยแพร่ของผู้เป็นเจ้าของผลงาน

6. การนำไปใช้และการเผยแพร่ผลงาน

  คลังข้อมูลการวิจัยการเกษตรไทย ให้บริการภายใต้สัญญาอนุญาตแบบเปิด หรือ Creative Commons โดยการอนุญาตใช้ข้อความหรือเนื้อหาของเว็บไซต์ให้เป็นไปตามครีเอทีฟคอมมอนส์ แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH) ยกเว้นเนื้อหาของแต่ละรายการ ที่จะเป็นไปตามการอนุญาตของผู้เป็นเจ้าของสิทธิ์ในรายการนั้น ๆ