ข้อตกลงและเงื่อนไขการดำเนินงานจัดทำคลังข้อมูลการวิจัยการเกษตรไทย

มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ขอบเขตและประเภทของผลงานที่จัดเก็บ

  ผลงานที่จัดเก็บจะต้องเป็นผลงานด้านการเกษตรที่เผยแพร่ได้ในเชิงสาธารณะ ได้แก่ โครงการวิจัย บทความการประชุมวิชาการ/การสัมมนา บทความทั่วไป หนังสือ เอกสารเผยแพร่ วิดีโอ สื่อดิจิทัล

2. ผู้นำฝากข้อมูล จะทำหน้าที่ ดังนี้

 2.1 บันทึกผลงานเข้าในระบบตามรูปแบบมาตรฐานสากลที่กำหนด โดยวิธีการบันทึกผลงาน สามารถบันทึกได้จาก

  2.1.1 หน่วยงานเจ้าของผลงาน มอบหมายผู้รับผิดชอบที่ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลของหน่วยงาน โดยบันทึกข้อมูลเข้าระบบผ่าน ระบบบันทึกข้อมูลออนไลน์ (Hector) พร้อมอัพโหลดไฟล์เอกสาร

  ทั้งนี้ ก่อนการบันทึกผลงานเข้าระบบ ผู้รับผิดชอบของส่วนงานต้องแจ้งรายละเอียด ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล และอีเมล เพื่อให้สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มสิทธิ์ผู้บันทึกผลงานของหน่วยงาน จากนั้นจึงจะสามารถบันทึกผลงานเข้าระบบได้

 2.2 อัพโหลดไฟล์เอกสารตามรูปแบบที่กำหนด

 2.3 กำหนดสิทธิ์ตามรูปแบบการเผยแพร่ผลงาน และมอบสิทธิ์ให้สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้ดำเนินการเผยแพร่ผลงานในระบบคลังข้อมูลการวิจัยการเกษตรไทย ตามสิทธิ์ที่เจ้าของผลงานอนุญาต และอนุญาตให้สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศดัดแปลง แก้ไข เมทาดาทาและไฟล์ดิจิทัลตามมาตรฐานของคลังข้อมูลการวิจัยการเกษตรไทย

3. สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ จะทำหน้าที่ ดังนี้

 3.1 บริหารจัดการข้อมูล โดยตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลให้ตรงตามมาตรฐานสากล ไฟล์เอกสาร และการอนุญาตสิทธิ์เผยแพร่ผลงานในคลังข้อมูลการวิจัยการเกษตรไทย ทั้งนี้ หากผู้นำฝากข้อมูลไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ จะดำเนินการส่งคืนข้อมูลและแจ้งให้ผู้นำฝากข้อมูลดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จ จึงจะเผยแพร่ผลงานในระบบบริการ

 3.2 การเผยแพร่ผลงานผ่านระบบการให้บริการ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ จะเผยแพร่ตามสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของผลงาน ดังนี้

  • เผยแพร่เฉพาะบรรณานุกรม
  • เผยแพร่บรรณานุกรม และเอกสารฉบับเต็มในรูป pdf

 3.3 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ จะทำหน้าที่ในการสงวนรักษาสารสนเทศ โดยจัดเก็บข้อมูล สำรองและถ่ายโอนข้อมูล ซึ่งผู้นำฝากต้องบันทึกข้อมูลมาตรฐานสากลตามที่กำหนด อนุญาตให้สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดเก็บเอกสารในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล หรืออนุญาตให้ดัดแปลงรูปแบบจากเอกสารสิ่งพิมพ์เป็นไฟล์ดิจิทัล โดยการจัดการไฟล์ต้องเป็นไปตามมาตรฐานสื่อดิจิทัล และตามข้อกำหนดของรูปแบบไฟล์ดิจิทัล เพื่อการสงวนรักษาสารสนเทศและสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ในระยะยาวและยั่งยืน ทั้งนี้การสงวนรักษาสารสนเทศในคลังข้อมูลการวิจัยการเกษตรไทย จะดำเนินการตราบเท่าที่คลังข้อมูลการวิจัยการเกษตรไทย จะยังคงอยู่ หรือผู้นำฝากแจ้งความประสงค์ให้นำข้อมูลออกจากระบบ

 3.4 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ จะทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานในการรวบรวมและจัดเก็บผลงานกับหน่วยงานเจ้าของผลงาน เพื่อจัดทำคลังข้อมูลการวิจัยการเกษตรไทย ร่วมกัน

4. การเข้าถึง

  ผู้ใช้งานคลังข้อมูลการวิจัยการเกษตรไทย สามารถเข้าถึงผลงานผ่านทางเว็บไซต์ https://tarr.arda.or.th

5. การใช้งาน

  ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงและสืบค้นผลงานจากคลังข้อมูลการวิจัยการเกษตรไทยได้ทุกรายการ โดยสามารถเรียกดูรายละเอียดบรรณานุกรม ตลอดจนเปิดอ่านและดาวน์โหลด ตามการอนุญาตสิทธิ์เผยแพร่ของผู้เป็นเจ้าของผลงาน

6. การนำไปใช้และการเผยแพร่ผลงาน

  คลังข้อมูลการวิจัยการเกษตรไทย ให้บริการภายใต้สัญญาอนุญาตแบบเปิด หรือ Creative Commons โดยการอนุญาตใช้ข้อความหรือเนื้อหาของเว็บไซต์ให้เป็นไปตามครีเอทีฟคอมมอนส์ แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH) ยกเว้นเนื้อหาของแต่ละรายการ ที่จะเป็นไปตามการอนุญาตของผู้เป็นเจ้าของสิทธิ์ในรายการนั้น ๆ

Terms and Conditions of Thailand Agricultural Research Repository (TARR)

Refer to the following details.

 

1. Scope and Type of Collection

  The repository collects the agriculture-related literature that can be disseminated for public use, such as research projects, academic/seminar papers, published articles, books, declassified documents, video and digital media.

 

2. Depositor’s Declaration

  2.1 Depositor shall deposit the literature in accordance with the specified format of international standards. The host organization may assign a representative to deposit the data through the Hector online data deposit system and to upload the digital files.

  However, the representative must submit their information such as, full name and email, before depositing any data. This allows the Office of Information Technology to grant the user rights to deposit the data in the system.

  2.2 Depositor shall upload digital files according to the specific format type and template.

  2.3 Depositor shall define the copyright according to the type of publication and permit proper licenses to the Office of Information Technology to disseminate the submission in the digital repository. The IT Office shall have rights to edit the metadata and update the digital files to correspond with the repository standards.

 

3. The Digital Repository’s Rights and Responsibilities

  3.1 The Office of Information Technology shall manage and maintain the data quality of the Thailand Agricultural Research Repository (TARR), including digital file updates and licenses, to meet the international standards. Any information found incompliance to the general terms and conditions, the Office of Information Technology shall notify the depositor to edit the data accordingly before completing dissemination.

  3.2 The Office of Information Technology shall disseminate the literature works according to the owners’ permission only, ie.,

  - Publishing only the index

  - Publishing the index and the full text in PDF format

  3.3 The Office of Information Technology shall perform the duty of collection, storage and transfer in order to preserve the information resources. The deposited data shall follow the international standard specifications and permit proper licenses to the Office of Information Technology to store and disseminate the digital files or transform the original prints to digital files. The digital file types, formats and data management shall comply with the digital media standards with aims to achieve long-term and sustainable data preservation. This duty of data preservation shall remain liable to the Thailand Agricultural Research Repository (TARR) as long as the organization exists or until the depositors intend otherwise.

  3.4 The Office of Information Technology shall act as the coordinator in sourcing and collecting related information with the host organizations to co-create Thailand agricultural research databases.

 

4. Accessibility

  Users can access the Thailand Agricultural Research Repository (TARR) through the website at https://tarr.arda.or.th.

 

5. Acceptable Use

  Users have access to all items in the Thailand Agricultural Research Repository (TARR), including table of contents, preview and download the texts in full or partial according to the predefined accessibility by the author.

 

6. License and Data Reuse

  Thailand Agricultural Research Repository (TARR) provides information services with an open license of the Creative Common Licenses Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 (CC BY-NC-ND 3.0 TH). All information in the TARR system shall be authorized under the licenses by the owner for publication, unless any sensitive information is specified otherwise.