จริยธรรมการจัดเก็บข้อมูลและการใช้งานในคลังข้อมูลการวิจัยการเกษตรไทย

  การจัดเก็บข้อมูลและการใช้งานในคลังข้อมูลการวิจัยการเกษตรไทย ตามข้อปฏิบัติทางจริยธรรม เพื่อให้เป็นไปตามพันธกิจของการจัดทำคลังข้อมูลการวิจัยการเกษตรไทย นั่นคือเป็นคลังข้อมูลที่จัดเก็บและรวบรวมผลงานงานวิจัยและองค์ความรู้ด้านการเกษตร ในรูปแบบดิจิทัลตามมาตรฐานสากล ที่ได้รับการอนุญาตสิทธิ์ในการเผยแพร่จากเจ้าของผลงาน สามารถสืบค้นข้อมูลได้จากทุกที่ทุกเวลา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อให้บริการข้อมูลความรู้งานวิจัยแบบ ณ จุดเดียว หรือ Single window ในการเข้าถึงข้อมูลความรู้ด้านการเกษตรแบบเชื่อมโยง สำหรับนำไปสู่การผลิตการเกษตรบนพื้นฐานความรู้ การพัฒนานวัตกรรม และวิจัยต่อยอด ตลอดจนนำองค์ความรู้ไปพัฒนาธุรกิจที่สามารถแข่งขันได้ ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และยกระดับรายได้ของเกษตรกรด้วยการทำเกษตรบนความรู้และข้อมูลข่าวสาร โดยได้กำหนด นโยบายความเป็นส่วนตัว และ เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์

  ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บในคลังข้อมูลการวิจัยการเกษตรไทย ต้องได้รับการอนุญาตสิทธิ์ในการเผยแพร่จากเจ้าของผลงานภายใต้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons) และข้อมูลที่อยู่ในคลังข้อมูลการวิจัยการเกษตรไทย ต้องเผยแพร่ได้ในเชิงสาธารณะและไม่ใช่ข้อมูลในเชิงพาณิชย์ นอกจากการได้รับอนุญาตจากผู้ถือลิขสิทธิ์

  สำหรับไฟล์ข้อมูลที่มีความเสี่ยงหรือข้อมูลอ่อนไหวต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ เช่น งบประมาณที่ได้รับ ประวัตินักวิจัย ข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น จะมีการตรวจสอบไฟล์ก่อนการเผยแพร่ หากพบข้อมูลส่วนที่มีความเสี่ยงหรือความอ่อนไหว จะดำเนินการประสานงานกับเจ้าของผลงานเพื่อยืนยันการเผยแพร่ และดำเนินการปกปิดหรือไม่เผยแพร่ไฟล์ในระบบบริการ

  หากผลงานมีความเกี่ยวข้องกับการวิจัยในมนุษย์หรือการใช้สัตว์ในงานทางวิทยาศาสตร์ ให้ยึดถือตาม จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบันหรือมหาวิทยาลัย

Ethics of Data Collection and Use of Data

  To comply with the mission of the Thailand Agricultural Research Repository (TARR), the repository shall store, collect and disseminate the agricultural research literature and knowledge that have been granted the right to publish by the owner in digital formats according to the international standards. Users can search information from anywhere, anytime, free of charge. The repository acts as the ‘single-window’ service access point for research-based networks in agriculture. The aims are to promote knowledge-based agricultural activities, innovations and further research projects; to strengthen the economic potentials through development of strong allied networks and agriculture information exchange. A privacy policy and terms and conditions of the website are defined to cover an appropriate website usage.

  All information in the TARR system must be authorized under the Creative Commons licenses by the owner for publication. Unless licensed by the owner, all information must not be used for commercial purposes since they must be accessible by public users.

  The sensitive information or data risked to copyright infringement; such as the annual budgets, profile of researchers, personal information, etc.; shall be reviewed for owner’s permission to disclose or remove before dissemination in the service system.

  Any research works that may contain scientific tests on human or animal subjects shall be regarded according to each institution’s ethical code of conduct.