จริยธรรมการจัดเก็บข้อมูลและการใช้งานในคลังข้อมูลการวิจัยการเกษตรไทย

  การจัดเก็บข้อมูลและการใช้งานในคลังข้อมูลการวิจัยการเกษตรไทย ตามข้อปฏิบัติทางจริยธรรม เพื่อให้เป็นไปตามพันธกิจของการจัดทำคลังข้อมูลการวิจัยการเกษตรไทย นั่นคือเป็นคลังข้อมูลที่จัดเก็บและรวบรวมผลงานงานวิจัยและองค์ความรู้ด้านการเกษตร ในรูปแบบดิจิทัลตามมาตรฐานสากล ที่ได้รับการอนุญาตสิทธิ์ในการเผยแพร่จากเจ้าของผลงาน สามารถสืบค้นข้อมูลได้จากทุกที่ทุกเวลา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อให้บริการข้อมูลความรู้งานวิจัยแบบ ณ จุดเดียว หรือ Single window ในการเข้าถึงข้อมูลความรู้ด้านการเกษตรแบบเชื่อมโยง สำหรับนำไปสู่การผลิตการเกษตรบนพื้นฐานความรู้ การพัฒนานวัตกรรม และวิจัยต่อยอด ตลอดจนนำองค์ความรู้ไปพัฒนาธุรกิจที่สามารถแข่งขันได้ ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และยกระดับรายได้ของเกษตรกรด้วยการทำเกษตรบนความรู้และข้อมูลข่าวสาร โดยได้กำหนด นโยบายความเป็นส่วนตัว และ เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์

  ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บในคลังข้อมูลการวิจัยการเกษตรไทย ต้องได้รับการอนุญาตสิทธิ์ในการเผยแพร่จากเจ้าของผลงานภายใต้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons) และข้อมูลที่อยู่ในคลังข้อมูลการวิจัยการเกษตรไทย ต้องเผยแพร่ได้ในเชิงสาธารณะและไม่ใช่ข้อมูลในเชิงพาณิชย์ นอกจากการได้รับอนุญาตจากผู้ถือลิขสิทธิ์

  สำหรับไฟล์ข้อมูลที่มีความเสี่ยงหรือข้อมูลอ่อนไหวต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ เช่น งบประมาณที่ได้รับ ประวัตินักวิจัย ข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น จะมีการตรวจสอบไฟล์ก่อนการเผยแพร่ หากพบข้อมูลส่วนที่มีความเสี่ยงหรือความอ่อนไหว จะดำเนินการประสานงานกับเจ้าของผลงานเพื่อยืนยันการเผยแพร่ และดำเนินการปกปิดหรือไม่เผยแพร่ไฟล์ในระบบบริการ

  หากผลงานมีความเกี่ยวข้องกับการวิจัยในมนุษย์หรือการใช้สัตว์ในงานทางวิทยาศาสตร์ ให้ยึดถือตาม จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบันหรือมหาวิทยาลัย