นโยบายการบริหารจัดการและการสงวนรักษาสารสนเทศ คลังข้อมูลการวิจัยการเกษตรไทย

 คลังข้อมูลการวิจัยการเกษตรไทย เป็นคลังข้อมูลที่จัดเก็บและรวบรวมผลงานงานวิจัยและองค์ความรู้ด้านการเกษตร ในรูปแบบดิจิทัลตามมาตรฐานสากล ที่ได้รับการอนุญาตสิทธิ์ในการเผยแพร่จากเจ้าของผลงาน สามารถสืบค้นข้อมูลได้จากทุกที่ทุกเวลา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อให้บริการข้อมูลความรู้งานวิจัยแบบ ณ จุดเดียว หรือ Single window ในการเข้าถึงข้อมูลความรู้ด้านการเกษตรแบบเชื่อมโยง สำหรับนำไปสู่การผลิตการเกษตรบนพื้นฐานความรู้ การพัฒนานวัตกรรม และวิจัยต่อยอด ตลอดจนนำองค์ความรู้ไปพัฒนาธุรกิจที่สามารถแข่งขันได้ ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และยกระดับรายได้ของเกษตรกรด้วยการทำเกษตรบนความรู้และข้อมูลข่าวสาร

 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์มหาชน) จึงประกาศนโยบายการบริหารจัดการและการสงวนรักษาสารสนเทศ คลังข้อมูลการวิจัยการเกษตรไทย เพื่อให้ทุกหน่วยงาน ร่วมดำเนินการพัฒนาคลังข้อมูลการวิจัยการเกษตรไทย อย่างต่อเนื่อง โดยถือเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติภารกิจ มีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้

 1.ทุกหน่วยงานต้องตระหนักถึงความสำคัญของการจัดเก็บและบันทึกผลงานในคลังข้อมูลการวิจัยการเกษตรไทยอย่างต่อเนื่อง มอบหมายผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

   1.1 หน่วยงานเจ้าของผลงาน ทำหน้าที่สำรวจ รวบรวม บันทึก และตรวจแก้ไขผลงานในระบบคลังข้อมูลการวิจัยการเกษตรไทย ให้เป็นปัจจุบัน และเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด โดยดำเนินการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งกำหนดสิทธิ์การเผยแพร่ผลงานให้ถูกต้องและชัดเจน

   1.2 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำหน้าที่พัฒนาระบบคลังข้อมูลการวิจัยการเกษตรไทย ประสานงานและบริหารจัดการระบบ กำหนดมาตรฐานการลงรายการ ควบคุมคุณภาพ ดำเนินการเก็บรักษา เผยแพร่ผลงานตามข้อกำหนดสิทธิ์ และสงวนรักษาสารสนเทศตามแผนการสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศของคลังข้อมูลการวิจัยการเกษตรไทย ให้สามารถเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างต่อเนื่องและใช้ประโยชน์ได้ในระยะยาว

  1.3 สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ บริหารจัดการและดูแลระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของคลังข้อมูลการวิจัยการเกษตรไทย ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความต่อเนื่อง

 2. ผู้บริหารสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร และผู้อำนวยการสำนัก มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้

  2.1 กำกับ ดูแล การสงวนรักษาและการพัฒนาคลังข้อมูลการวิจัยการเกษตรไทย ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

  2.2 ติดตามประเมินผลการบันทึกผลงานของหน่วยงานให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

  2.3 ส่งเสริม สนับสนุน การใช้สารสนเทศในคลังข้อมูลการวิจัยการเกษตรไทย ให้เกิดประโยชน์และเป็นไปตามหลักจริยธรรม