นโยบายการบริหารจัดการและการสงวนรักษาสารสนเทศ คลังข้อมูลการวิจัยการเกษตรไทย

 คลังข้อมูลการวิจัยการเกษตรไทย เป็นคลังข้อมูลที่จัดเก็บและรวบรวมผลงานงานวิจัยและองค์ความรู้ด้านการเกษตร ในรูปแบบดิจิทัลตามมาตรฐานสากล ที่ได้รับการอนุญาตสิทธิ์ในการเผยแพร่จากเจ้าของผลงาน สามารถสืบค้นข้อมูลได้จากทุกที่ทุกเวลา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อให้บริการข้อมูลความรู้งานวิจัยแบบ ณ จุดเดียว หรือ Single window ในการเข้าถึงข้อมูลความรู้ด้านการเกษตรแบบเชื่อมโยง สำหรับนำไปสู่การผลิตการเกษตรบนพื้นฐานความรู้ การพัฒนานวัตกรรม และวิจัยต่อยอด ตลอดจนนำองค์ความรู้ไปพัฒนาธุรกิจที่สามารถแข่งขันได้ ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และยกระดับรายได้ของเกษตรกรด้วยการทำเกษตรบนความรู้และข้อมูลข่าวสาร

 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์มหาชน) จึงประกาศนโยบายการบริหารจัดการและการสงวนรักษาสารสนเทศ คลังข้อมูลการวิจัยการเกษตรไทย เพื่อให้ทุกหน่วยงาน ร่วมดำเนินการพัฒนาคลังข้อมูลการวิจัยการเกษตรไทย อย่างต่อเนื่อง โดยถือเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติภารกิจ มีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้

 1.ทุกหน่วยงานต้องตระหนักถึงความสำคัญของการจัดเก็บและบันทึกผลงานในคลังข้อมูลการวิจัยการเกษตรไทยอย่างต่อเนื่อง มอบหมายผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

   1.1 หน่วยงานเจ้าของผลงาน ทำหน้าที่สำรวจ รวบรวม บันทึก และตรวจแก้ไขผลงานในระบบคลังข้อมูลการวิจัยการเกษตรไทย ให้เป็นปัจจุบัน และเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด โดยดำเนินการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งกำหนดสิทธิ์การเผยแพร่ผลงานให้ถูกต้องและชัดเจน

   1.2 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำหน้าที่พัฒนาระบบคลังข้อมูลการวิจัยการเกษตรไทย ประสานงานและบริหารจัดการระบบ กำหนดมาตรฐานการลงรายการ ควบคุมคุณภาพ ดำเนินการเก็บรักษา เผยแพร่ผลงานตามข้อกำหนดสิทธิ์ และสงวนรักษาสารสนเทศตามแผนการสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศของคลังข้อมูลการวิจัยการเกษตรไทย ให้สามารถเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างต่อเนื่องและใช้ประโยชน์ได้ในระยะยาว

  1.3 สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ บริหารจัดการและดูแลระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของคลังข้อมูลการวิจัยการเกษตรไทย ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความต่อเนื่อง

 2. ผู้บริหารสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร และผู้อำนวยการสำนัก มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้

  2.1 กำกับ ดูแล การสงวนรักษาและการพัฒนาคลังข้อมูลการวิจัยการเกษตรไทย ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

  2.2 ติดตามประเมินผลการบันทึกผลงานของหน่วยงานให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

  2.3 ส่งเสริม สนับสนุน การใช้สารสนเทศในคลังข้อมูลการวิจัยการเกษตรไทย ให้เกิดประโยชน์และเป็นไปตามหลักจริยธรรม

Information Preservation and Management Policy

  Thailand Agricultural Research Repository (TARR) is a digital repository organization providing agricultural research knowledge and related information by international standards. All publications have been granted license for data reuse by the owner. Users have access to the database from anywhere at any time, free of charge. The repository acts as the ‘single-window’ service access point for research-based networks in agriculture. The aims are to promote knowledge-based agricultural activities, innovations and further research projects; to strengthen the economic potentials through development of strong allied networks and agriculture information exchange.

  The Agricultural Research Development Agency (Public Organization) officially announces the policy for Information Preservation and Management of the Thailand Agricultural Research Repository (TARR) for all related work units to collaborate on the agricultural repository development in the same direction. The policy is considered a general guideline for the operations as follows.

  1. All agencies must be aware of the importance of continually sourcing and collecting literature in the Thailand Agricultural Research Repository (TARR). The responsible personnel are clearly assigned with duties and responsibilities as follows:

    1.1 The host organization that owns the literature is also responsible for surveying, collecting, recording and reviewing the works deposited to the TARR system. Keep their information up to date to meet the specified standards, and also set the right to publish the work accurately and clearly.

    1.2 The Office of Information Technology serves to ensure long-term access and continuous use of information. The functions include developing the TARR system, coordinating, managing, setting the entry standards, controlling the quality, carrying out the storage, and publishing the work according to the license terms. They shall preserve the digital data according to the TARR’s information resource preservation plan.

    1.3 The Office of the National Digital Economy and Society Commission (ONDE) manages and maintains TARR’s network server system to ensure efficient access and continuous use.

  2. Executives of the Agricultural Research Development Agency (ARDA) and the office director have the following roles and responsibilities:

    2.1 To supervise, maintain, preserve and develop any functions in relation to the Thailand Agricultural Research Repository (TARR).

    2.2 To follow up and evaluate the work performance of the organization to ensure quality meets the specified standards.

    2.3 To promote the beneficial use of information in the Thailand Agricultural Research Repository and support the use of ethical principles.