TARR Visualization

กลุ่มงานวิจัยที่ได้รับความนิยม อันดับแรกต่อปี

ตั้งแต่ปี ถึงปี
Visualization กลุ่มงานวิจัยที่ได้รับความนิยม (Research Trends) คือ Visualization ที่แสดงผลเปรียบเทียบจำนวนงานวิจัยในแต่ละกลุ่มที่ตีพิมพ์ในปีเดียวกัน โดยการแสดงผลในแต่ละปีจะแสดงผลเฉพาะ กลุ่มแรกที่ได้รับความนิยมสูงสุดเท่านั้น (Visualization นี้แสดงผลเฉพาะงานวิจัยที่ระบุคำสำคัญเท่านั้น)