รายชื่อนักวิจัยที่มีจำนวนรายการวิจัย มาก 10 อันดับแรก
สิโรจน์ ประคุณหังสิต 76
สุจิน จรูญศักดิ์ 73
ชาญชัย มณีดุลย์ 65
มนต์ชัย ดวงจินดา 63
ฉายแสง ไผ่แก้ว 62
สุนันทา วงศ์ปิยชน 60
พัชรี ตั้งตระกูล 54
วรพจน์ รักสังข์ 54
จีระวัชร์ เข็มสวัสดิ์ 51
แสงจันทร์ ขวัญอ่อน 51
ดูทั้งหมด