รายชื่อนักวิจัยที่มีจำนวนรายการวิจัย มาก 10 อันดับแรก
สุนันทา วงศ์ปิยชน 79
เนตรนภิส วัฒนสุชาติ 72
วารุณี วารัญญานนท์ 69
จันทร์เพ็ญ แสงประกาย 66
นิตยา รื่นสุข 66
ชาญชัย มณีดุลย์ 64
Sunanta Wongpiyachon 63
ฉายแสง ไผ่แก้ว 61
พัชรี ตั้งตระกูล 61
เพลินใจ ตังคณะกุล 61
ดูทั้งหมด