รายชื่อนักวิจัยที่มีจำนวนรายการวิจัย มาก 10 อันดับแรก
มนต์ชัย ดวงจินดา 82
สิโรจน์ ประคุณหังสิต 76
สุจิน จรูญศักดิ์ 73
ประสิทธิ์ ใจศิล 68
วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์ 66
กมล เลิศรัตน์ 64
ฉายแสง ไผ่แก้ว 63
สุนันทา วงศ์ปิยชน 60
ชาญชัย มณีดุลย์ 59
อนันต์ พลธานี 58
ดูทั้งหมด