รายชื่อนักวิจัยที่มีจำนวนรายการวิจัย มาก 10 อันดับแรก
สุนันทา วงศ์ปิยชน 83
สิโรจน์ ประคุณหังสิต 78
สุจิน จรูญศักดิ์ 73
นิตยา รื่นสุข 67
Sunanta Wongpiyachon 64
ชาญชัย มณีดุลย์ 64
ฉายแสง ไผ่แก้ว 61
วารุณี วารัญญานนท์ 60
เนตรนภิส วัฒนสุชาติ 60
มนต์ชัย ดวงจินดา 59
ดูทั้งหมด