รายชื่อนักวิจัยที่มีจำนวนรายการวิจัย มาก 10 อันดับแรก
วรพจน์ รักสังข์ 104
แสงจันทร์ ขวัญอ่อน 101
คนธวิรัช ชมชื่น 95
พีระพงศ์ เชาวน์เสฏฐกุล 83
จรรยา ปั้นเหน่งเพชร 81
สิโรจน์ ประคุณหังสิต 68
สุจิน จรูญศักดิ์ 67
ปาน ปั้นเหน่งเพชร 63
มนต์ชัย ดวงจินดา 63
สุธาทิพย์ ห้องทองแดง 62
ดูทั้งหมด