รายชื่อนักวิจัยที่มีจำนวนรายการวิจัย มาก 10 อันดับแรก
วรพจน์ รักสังข์ 112
แสงจันทร์ ขวัญอ่อน 101
คนธวิรัช ชมชื่น 95
พีระพงศ์ เชาวน์เสฏฐกุล 83
สิโรจน์ ประคุณหังสิต 82
สุจิน จรูญศักดิ์ 81
จรรยา ปั้นเหน่งเพชร 81
สุธาทิพย์ ห้องทองแดง 63
มนต์ชัย ดวงจินดา 63
ปาน ปั้นเหน่งเพชร 63
ดูทั้งหมด