กรุณารอสักครู่

รายการงานวิจัย จำแนกตามหน่วยงานวิจัย/เผยแพร่ จำนวน 38,242หน่วยงานเรื่อง
กรมการข้าว 1,300
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 95
กรมชลประทาน 405
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 3
กรมประมง 5,769
กรมปศุสัตว์ 1,745
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 71
กรมพัฒนาที่ดิน 987
กรมวิชาการเกษตร 1,582
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 320
กรมส่งเสริมการเกษตร 3,172
กรมหม่อนไหม 989
กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต 3,983
กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 4
กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต 33
กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง 16
กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง 4
กองประมงต่างประเทศ 12
กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น 2
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด 420
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 339
กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 25
กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด 8
กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ 5
กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ 2
กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ 11
กองแผนงาน 9
กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ 4
การยางแห่งประเทศไทย 1,837
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 403
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 44
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3,923
มหาวิทยาลัยทักษิณ 6
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 3
มหาวิทยาลัยนเรศวร 1,648
มหาวิทยาลัยบูรพา 343
มหาวิทยาลัยพะเยา 164
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 3
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 10
มหาวิทยาลัยมหิดล 2,194
มหาวิทยาลัยรังสิต 5
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 7
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 2
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 8
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 10
มหาวิทยาลัยศิลปากร 10
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 279
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 23
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2,023
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1,453
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 392
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 6
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 7
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 33
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 9
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 1,142
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 8
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 6
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 7
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 328
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 38
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2,903
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 6
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 812
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 142
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 438
สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม 49
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 82
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 50
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 454
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 27
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 138
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 159
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 528
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 148
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 4
รายการงานวิจัย จำแนกตามหน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัย

หน่วยงานเรื่อง
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 7,467
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 1,114
จำนวนนักวิจัย

30,334 คน  จาก 82 หน่วยงาน