กรุณารอสักครู่

รายการงานวิจัย จำแนกตามหน่วยงานวิจัย/เผยแพร่ จำนวน 56,252หน่วยงานเรื่อง
กรมการข้าว 1,268
กรมชลประทาน 381
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 2
กรมประมง 1,553
กรมปศุสัตว์ 1,767
กรมพัฒนาที่ดิน 968
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 76
กรมวิชาการเกษตร 1,557
กรมส่งเสริมการเกษตร 3,842
กรมหม่อนไหม 1,586
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 51
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 519
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 138
การยางแห่งประเทศไทย 1,903
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 4
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 440
คลังข้อมูลงานวิจัยไทย 19,083
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2,253
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 44
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 360
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1,364
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 380
มหาวิทยาลัยพะเยา 159
มหาวิทยาลัยบูรพา 335
มหาวิทยาลัยนเรศวร 1,591
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2,890
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3,865
มหาวิทยาลัยมหิดล 2,145
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 1,155
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 303
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 27
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 229
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 6
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 154
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 52
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 147
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 53
เครือข่ายมหาวิทยาลัยอื่น 3,602
รายการงานวิจัย จำแนกตามหน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัย

หน่วยงานเรื่อง
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 11,412
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 673
จำนวนนักวิจัย

28,097 คน  จาก 40 หน่วยงาน