กรุณารอสักครู่

รายการงานวิจัย จำแนกตามหน่วยงานวิจัย/เผยแพร่ จำนวน 36,347หน่วยงานเรื่อง
กรมการข้าว 1,300
กรมชลประทาน 406
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 3
กรมประมง 5,780
กรมปศุสัตว์ 1,752
กรมพัฒนาที่ดิน 987
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 71
กรมวิชาการเกษตร 1,582
กรมส่งเสริมการเกษตร 3,468
กรมหม่อนไหม 989
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 50
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 520
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 148
การยางแห่งประเทศไทย 1,837
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 4
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2,023
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 44
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 403
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1,453
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 392
มหาวิทยาลัยพะเยา 164
มหาวิทยาลัยบูรพา 343
มหาวิทยาลัยนเรศวร 1,648
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 10
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2,906
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3,923
มหาวิทยาลัยมหิดล 2,194
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 1,142
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 328
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 38
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 279
มหาวิทยาลัยทักษิณ 6
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 3
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 3
มหาวิทยาลัยรังสิต 5
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 7
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 2
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 8
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 10
มหาวิทยาลัยศิลปากร 10
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 23
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 6
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 7
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 33
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 9
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 8
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 6
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 8
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 154
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 52
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 147
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 53
เครือข่ายมหาวิทยาลัยอื่น 3,602
รายการงานวิจัย จำแนกตามหน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัย

หน่วยงานเรื่อง
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 7,816
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 1,144
จำนวนนักวิจัย

34,068 คน  จาก 103 หน่วยงาน