กรุณารอสักครู่

รายการงานวิจัย จำแนกตามหน่วยงานวิจัย/เผยแพร่ จำนวน 42,262หน่วยงานเรื่อง
กรมการข้าว 1,360
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 94
กรมควบคุมโรค 97
กรมชลประทาน 492
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 3
กรมประมง 1,837
กรมปศุสัตว์ 1,744
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 67
กรมพัฒนาที่ดิน 990
กรมวิชาการเกษตร 1,581
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 320
กรมส่งเสริมการเกษตร 3,147
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 2
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 3
กรมสุขภาพจิต 10
กรมหม่อนไหม 1,040
การยางแห่งประเทศไทย 1,827
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 46
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 57
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 142
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 433
สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม 49
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 82
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 50
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 360
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 454
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 27
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 138
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 159
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 526
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 131
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 20
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 403
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 42
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3,923
มหาวิทยาลัยทักษิณ 96
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 45
มหาวิทยาลัยนครพนม 47
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 30
มหาวิทยาลัยนเรศวร 1,854
มหาวิทยาลัยบูรพา 344
มหาวิทยาลัยพะเยา 164
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 6
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 8
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 3
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 163
มหาวิทยาลัยมหิดล 2,199
มหาวิทยาลัยรังสิต 10
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 19
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 36
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 29
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 6
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 8
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 33
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 45
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 46
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 53
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 11
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 55
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 9
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 14
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 43
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 88
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 33
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 25
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 24
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 71
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 54
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 35
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 30
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 46
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 27
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 44
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 40
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 52
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 13
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 36
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 41
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 46
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 21
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 143
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 89
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 27
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 147
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 51
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 23
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 51
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 109
มหาวิทยาลัยศิลปากร 122
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 3
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 280
มหาวิทยาลัยสยาม 1
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 82
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 38
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 26
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 74
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 5,551
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1,461
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 393
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 46
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 17
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 193
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 197
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 57
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 115
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 1,142
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 343
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 154
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 283
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 6
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 329
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 38
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2,904
รายการงานวิจัย จำแนกตามหน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัย

หน่วยงานเรื่อง
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 5,721
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 1,857
จำนวนนักวิจัย

32,056 คน  จาก 118 หน่วยงาน