กรุณารอสักครู่

รายการงานวิจัย จำแนกตามหน่วยงานวิจัย/เผยแพร่ จำนวน 17,816หน่วยงานเรื่อง
กรมการข้าว 90
กรมชลประทาน 147
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 3
กรมประมง 616
กรมปศุสัตว์ 806
กรมพัฒนาที่ดิน 202
กรมวิชาการเกษตร 279
กรมส่งเสริมการเกษตร 2
กรมหม่อนไหม 84
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 2
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 2
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 36
การยางแห่งประเทศไทย 1,296
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 4
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 53
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1,211
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 82
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1,224
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 94
มหาวิทยาลัยพะเยา 63
มหาวิทยาลัยบูรพา 212
มหาวิทยาลัยนเรศวร 1,648
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 10
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2,639
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3,493
มหาวิทยาลัยมหิดล 1,204
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 928
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 63
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 14
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 137
มหาวิทยาลัยทักษิณ 6
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 3
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 3
มหาวิทยาลัยรังสิต 5
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 7
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 2
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 8
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 10
มหาวิทยาลัยศิลปากร 10
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 23
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 6
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 7
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 33
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 9
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 8
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 6
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 8
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 154
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 52
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 147
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 53
เครือข่ายมหาวิทยาลัยอื่น 4,008
รายการงานวิจัย จำแนกตามหน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัย

หน่วยงานเรื่อง
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 2,116
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 790
จำนวนนักวิจัย

14,797 คน  จาก 71 หน่วยงาน