กรุณารอสักครู่

รายการงานวิจัย จำแนกตามหน่วยงานวิจัย/เผยแพร่ จำนวน 37,091หน่วยงานเรื่อง
กรมการข้าว 1,300
กรมชลประทาน 397
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 3
กรมประมง 1,675
กรมปศุสัตว์ 1,776
กรมพัฒนาที่ดิน 995
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 71
กรมวิชาการเกษตร 1,586
กรมส่งเสริมการเกษตร 3,760
กรมหม่อนไหม 992
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 50
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 519
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 147
การยางแห่งประเทศไทย 1,869
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 3
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 440
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2,105
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 44
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 400
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1,451
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 391
มหาวิทยาลัยพะเยา 170
มหาวิทยาลัยบูรพา 341
มหาวิทยาลัยนเรศวร 1,648
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 10
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2,909
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3,911
มหาวิทยาลัยมหิดล 2,194
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 1,169
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 327
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 38
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 269
มหาวิทยาลัยทักษิณ 6
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 3
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 3
มหาวิทยาลัยรังสิต 5
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 7
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 2
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 8
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 10
มหาวิทยาลัยศิลปากร 10
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 13
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 6
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 7
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 7
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 9
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 8
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 6
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 4
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 3
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 154
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 52
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 147
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 53
เครือข่ายมหาวิทยาลัยอื่น 4,008
รายการงานวิจัย จำแนกตามหน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัย

หน่วยงานเรื่อง
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 11,083
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 1,421
จำนวนนักวิจัย

28,656 คน  จาก 74 หน่วยงาน