กรุณารอสักครู่

รายการงานวิจัย จำแนกตามหน่วยงานวิจัย/เผยแพร่ จำนวน 5,849หน่วยงานเรื่อง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 1
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 5
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1,446
มหาวิทยาลัยทักษิณ 89
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 39
มหาวิทยาลัยนครพนม 9
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 9
มหาวิทยาลัยนเรศวร 91
มหาวิทยาลัยบูรพา 161
มหาวิทยาลัยพะเยา 1
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2
มหาวิทยาลัยรังสิต 43
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 23
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 201
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 109
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 10
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 39
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 28
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 8
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 54
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 91
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 18
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 66
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 11
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 6
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 7
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 7
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 12
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 63
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 16
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 105
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 8
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 53
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 4
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1,015
มหาวิทยาลัยสยาม 11
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 97
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 1
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 219
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 91
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 80
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 62
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 115
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 27
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 157
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 45
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 136
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 75
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 6
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 200
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 31
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 236
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 102
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 301
รายการงานวิจัย จำแนกตามหน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัย

หน่วยงานเรื่อง
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 100
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 1,608
จำนวนนักวิจัย

4,805 คน  จาก 58 หน่วยงาน