กรุณารอสักครู่

รายการงานวิจัย จำแนกตามหน่วยงานวิจัย/เผยแพร่ จำนวน 35,978หน่วยงานเรื่อง
กรมการข้าว 165
กรมการแพทย์ 1
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 94
กรมควบคุมโรค 97
กรมชลประทาน 248
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 4
กรมประมง 957
กรมปศุสัตว์ 798
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 4
กรมพัฒนาที่ดิน 226
กรมวิชาการเกษตร 302
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 320
กรมส่งเสริมการเกษตร 5
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 2
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 3
กรมสุขภาพจิต 10
กรมหม่อนไหม 116
การยางแห่งประเทศไทย 1,298
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 1
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 58
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 147
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 52
สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม 49
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 184
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 5
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 461
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 454
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 27
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 151
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 159
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 11
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 114
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 19
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 632
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 22
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5,508
มหาวิทยาลัยทักษิณ 137
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 43
มหาวิทยาลัยนครพนม 22
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 14
มหาวิทยาลัยนเรศวร 1,708
มหาวิทยาลัยบูรพา 468
มหาวิทยาลัยพะเยา 164
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 4
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 1
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 1
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 151
มหาวิทยาลัยมหิดล 2,183
มหาวิทยาลัยรังสิต 18
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 10
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 31
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 141
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 5
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 89
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 102
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 29
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 132
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 35
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 9
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 20
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 110
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 140
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 40
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 22
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 77
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 10
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 120
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 26
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 64
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 41
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 35
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 89
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 36
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 5
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 47
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 143
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 9
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 49
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 215
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 152
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 50
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 61
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 51
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 59
มหาวิทยาลัยศิลปากร 27
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 2
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1,200
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 122
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 28
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 26
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 197
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3,853
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2,190
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 392
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 228
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 47
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 248
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 231
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 194
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 84
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 1,658
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 280
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 42
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 299
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 57
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 585
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 54
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 3,194
รายการงานวิจัย จำแนกตามหน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัย

หน่วยงานเรื่อง
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 5,639
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 1,844
จำนวนนักวิจัย

27,644 คน  จาก 117 หน่วยงาน