กรุณารอสักครู่


หน่วยงานเครือข่ายความร่วมมือ


กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  ส่วนราชการ
 • สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • กรมการข้าว
 • กรมวิชาการเกษตร
 • กรมชลประทาน
 • กรมประมง
 • กรมปศุสัตว์
 • กรมพัฒนาที่ดิน
 • กรมหม่อนไหม
 • กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
 • กรมส่งเสริมการเกษตร
 • กรมส่งเสริมสหกรณ์
 • กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
 • สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
 • สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
  รัฐวิสาหกิจ
 • องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.)
 • องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
 • องค์การสะพานปลา
 • การยางแห่งประเทศไทย (กยท.)
องค์การมหาชน
 • สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
 • สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)
 • สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
กระทรวงการคลัง
  รัฐวิสาหกิจ
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
กระทรวงอุตสาหกรรม
  ส่วนราชการ
 • สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
  ส่วนราชการ
 • สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
  มหาวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • มหาวิทยาลัยพะเยา
 • มหาวิทยาลัยบูรพา
 • มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • มหาวิทยาลัยมหิดล
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  ส่วนราชการ
 • สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม