กรุณารอสักครู่


หน่วยงานเครือข่ายความร่วมมือ
Partner Organizations and Institutions


กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  ส่วนราชการ
 • สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • กรมการข้าว
 • กรมวิชาการเกษตร
 • กรมชลประทาน
 • กรมประมง
 • กรมปศุสัตว์
 • กรมพัฒนาที่ดิน
 • กรมหม่อนไหม
 • กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
 • กรมส่งเสริมการเกษตร
 • กรมส่งเสริมสหกรณ์
 • กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
 • สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
 • สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
  รัฐวิสาหกิจ
 • องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.)
 • องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
 • องค์การสะพานปลา
 • การยางแห่งประเทศไทย (กยท.)
องค์การมหาชน
 • สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
 • สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)
 • สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
กระทรวงการคลัง
  รัฐวิสาหกิจ
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
กระทรวงอุตสาหกรรม
  ส่วนราชการ
 • สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
  ส่วนราชการ
 • สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
  มหาวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • มหาวิทยาลัยพะเยา
 • มหาวิทยาลัยบูรพา
 • มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • มหาวิทยาลัยมหิดล
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  ส่วนราชการ
 • สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Ministry of Agriculture and Cooperatives
 • Office of the Permanent Secretary
 • The Rice Department
 • Department of Agriculture
 • The Royal Irrigation Department
 • Department of Fisheries
 • Department of Livestock Development
 • The Land Development Department
 • The Queen Sirikit Department of Sericulture
 • Department of Royal Rain and Agricultural Aviation
 • Department of Agricultural Extension
 • The Cooperative Promotion Department
 • Department of Cooperative Auditing
 • The Agricultural Land Reform Office
 • The National Agricultural and Food Products Standards Office
 • Office of Agricultural Economics
 • The Marketing Organization for Farmers
 • Dairy Farming Promotion Organization of Thailand
 • Fish Marketing Organization
 • The Rubber Authority of Thailand
 • Institute of High-Land Research and Development
 • Office of the Agricultural Museum in Honor of His Majesty the King
Ministry of Finance
 • Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives Ministry of Industry
 • Office of Cane and Sugar Board
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
 • National Research Council of Thailand
 • Kasetsart University
 • Chulalongkorn University
 • Chiang Mai University
 • King Mongkut'S University of Technology Thonburi
 • Phayao University
 • Burapha University
 • Naresuan University
 • Maejo University
 • Khon Kaen University
 • Mahidol University
 • Rajamangala University of Technology Lanna
 • Suranaree University of Technology
 • Mae Fah Luang University
 • Prince of Songkla University
 • Mahasarakham University
 • Ubon Ratchathani University
 • Phetchabun Rajabhat University
 • Nakhon Sawan Rajabhat University
 • Thammasat University
Ministry of Natural Resources and Environment
 • Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning