กรุณารอสักครู่
รายการข้อมูลหน่วยงาน กรมประมง จำแนกตามองค์ความรู้

หมวดหมู่เรื่อง
องค์ความรู้ 52
  - บทความวารสารและงานประชุมวิชาการ 8
  - วีดิทัศน์ 20
  - Infographics, โปสเตอร์, แผ่นพับ 5
  - KM 1
  - สื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 18
รวมทั้งหมด 52