กรุณารอสักครู่
รายการข้อมูลหน่วยงาน กรมประมง จำแนกตามองค์ความรู้

หมวดหมู่เรื่อง
องค์ความรู้ 53
  - บทความวารสารและงานประชุมวิชาการ 7
  - วีดิทัศน์ 1
  - Infographics, โปสเตอร์, แผ่นพับ 5
  - KM 1
  - สื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 18
  - กฎหมายประเทศไทย 21
รวมทั้งหมด 53