กรุณารอสักครู่

รายการองค์ความรู้ จำแนกตามหน่วยงาน จำนวน 11,835หน่วยงานเรื่อง
กรมการข้าว 60
กรมการแพทย์ 86
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 245
กรมควบคุมโรค 337
กรมชลประทาน 386
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 114
กรมประมง 46
กรมปศุสัตว์ 63
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 36
กรมพัฒนาที่ดิน 1,970
กรมวิชาการเกษตร 358
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 353
กรมส่งเสริมการเกษตร 213
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 530
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 340
กรมสุขภาพจิต 61
กรมหม่อนไหม 255
การยางแห่งประเทศไทย 4
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 853
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 70
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 415
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 609
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 203
สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม 416
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 22
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 2
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 372
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 1,248
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 682
สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 74
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 19
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร 184
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 6
องค์การสะพานปลา 6
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 60
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 1
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 38
มหาวิทยาลัยทักษิณ 7
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 11
มหาวิทยาลัยนครพนม 1
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 1
มหาวิทยาลัยนเรศวร 19
มหาวิทยาลัยบูรพา 18
มหาวิทยาลัยพะเยา 14
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 1
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 10
มหาวิทยาลัยมหิดล 94
มหาวิทยาลัยรังสิต 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 6
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 5
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 1
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 1
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 7
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 17
มหาวิทยาลัยศิลปากร 9
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 40
มหาวิทยาลัยสยาม 1
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 2
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 133
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 393
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 62
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 7
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 12
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 14
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 8
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 14
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 12
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 16
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 26
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 14
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 42