กรุณารอสักครู่

รายการองค์ความรู้ จำแนกตามหน่วยงาน จำนวน 14,946หน่วยงานเรื่อง
กรมการข้าว 109
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 245
กรมชลประทาน 436
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 114
กรมประมง 32
กรมปศุสัตว์ 49
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 34
กรมพัฒนาที่ดิน 1,963
กรมวิชาการเกษตร 340
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 353
กรมส่งเสริมการเกษตร 211
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 530
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 343
กรมหม่อนไหม 255
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด 1
กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ 7
กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ 1
การยางแห่งประเทศไทย 6
คลังข้อมูลงานวิจัยไทย 1
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 853
มหาวิทยาลัยศิลปากร 1
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4,154
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 1
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 4
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 644
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 415
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 605
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 199
สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม 416
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 1
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 372
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 1,255
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 674
สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 74
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 19
สำนักงานเลขานุการกรม 18
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร 184
องค์การสะพานปลา 6
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 20