กรุณารอสักครู่

รายการองค์ความรู้ จำแนกตามหน่วยงาน จำนวน 34,222หน่วยงานเรื่อง
กรมการข้าว 22
กรมการค้าต่างประเทศ 113
กรมการแพทย์ 86
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 245
กรมควบคุมมลพิษ 339
กรมควบคุมโรค 337
กรมชลประทาน 105
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 76
กรมทรัพยากรธรณี 300
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 161
กรมประมง 25
กรมปศุสัตว์ 51
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 1
กรมพัฒนาที่ดิน 534
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 353
กรมส่งเสริมการเกษตร 159
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 2
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 340
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 16
กรมสุขภาพจิต 61
กรมหม่อนไหม 116
กรมอุตุนิยมวิทยา 86
การยางแห่งประเทศไทย 4
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 100
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 415
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 7
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 609
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 5
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) 96
สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม 416
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 694
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 130
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 83
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 1,255
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 682
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 19
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 5
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 5
องค์การสะพานปลา 6
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 499
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 1
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3,093
มหาวิทยาลัยทักษิณ 14
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 815
มหาวิทยาลัยนครพนม 1
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 1
มหาวิทยาลัยนเรศวร 1,034
มหาวิทยาลัยบูรพา 523
มหาวิทยาลัยพะเยา 25
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 1
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 7
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 259
มหาวิทยาลัยมหิดล 2,116
มหาวิทยาลัยรังสิต 15
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 15
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 6
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 42
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 6
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 6
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 6
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 8
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 23
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 8
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 7
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 8
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 7
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 8
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 8
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 11
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 10
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 35
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 28
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 6
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 184
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 35
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 568
มหาวิทยาลัยศิลปากร 538
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1,284
มหาวิทยาลัยสยาม 8
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 2
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 334
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 133
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 158
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 10,635
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2,281
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 983
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 95
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 12
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 40
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 5
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 8
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 14
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 12
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 20
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 359
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 158
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 450