สืบค้นงานวิจัย
แนวทางการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม คุณธรรม จริยธรรม สำหรับเด็กและ เยาวชน ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
วิจิตรปัญญาภรณ์ ภูมาพันธ์ - มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ชื่อเรื่อง: แนวทางการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม คุณธรรม จริยธรรม สำหรับเด็กและ เยาวชน ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ชื่อเรื่อง (EN): The Development of Mahamakyt Buddhist University’sTraining Course on Virtues and Morality for Children andThe Youth
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: วิจิตรปัญญาภรณ์ ภูมาพันธ์
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสังเคราะห์แนวทางการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับเด็กและเยาวชนของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศึกษาสภาพปัจจุบันในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับเด็กและเยาวชนของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหาร วิทยากร/ผู้ช่วยวิทยากร และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการอบรม จำนวนรวมทั้งสิ้น 436 คน การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์องค์ประกอบ ผลการวิจัยพบว่า 1. การสังเคราะห์แนวทางการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จำนวน 4 แนวทาง ได้แก่ แนวทางที่ 1 ด้านการกำหนดเป้าหมาย จุดมุ่งหมายและขอบเขต แนวทางที่ 2 ด้านการออกแบบหลักสูตร แนวทางที่ 3 ด้านการใช้หลักสูตร แนวทางที่ 4 ด้านการประเมินผลหลักสูตร 2. สภาพปัจจุบันในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับเด็กและเยาวชนของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มีการปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านการประเมินผลหลักสูตร รองลงมา ได้แก่ ด้านการใช้หลักสูตร ด้านการกำหนดเป้าหมาย จุดมุ่งหมายและขอบเขต และด้านการออกแบบหลักสูตร 3. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จำนวน 4 แนวทาง ประกอบด้วย 40 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ด้านการออกแบบหลักสูตร 13 ตัวบ่งชี้ ด้านการกำหนดเป้าหมาย จุดมุ่งหมายและขอบเขต 11 ตัวบ่งชี้ ด้านการใช้หลักสูตร 8 ตัวบ่งชี้ ด้านการประเมินผลหลักสูตร 8 ตัวบ่งชี้
บทคัดย่อ (EN): The objectives of the research were : 1) to study the development of Mahamakut Buddhist University’s curricula concerning the training of morality and ethics for children and youths; 2) to synthesize the guidelines for developing the curricula concerning the training of morality and ethics for children and youths; and 3) to develop the curricula about the training of morality and ethics for children and youths. The samples were 436, which were selected via the sampling process, comprising the executives, trainers/assistant trainers and training staff members. Data were analysis mean (M), standard deviation(S.D.), Component analysis. The research results were as follows: 1. The guidelines for development of the curricula were synthesized into four categories beginning with 1) setting goal, target and framework, 2) designing, 3) implementing and 4) assessing and evaluating, respectively. 2. The development of MBU curricula as regards to the training of morality And ethics for children and youths was found, in an overall aspect, to stand at the ‘MUCH’ level. In an individual aspect, the item that bearing the highest mean was assessment and evaluation, followed by curriculum implementation, goal, target and framework setting, and curriculum design, respectively. 3. The four guidelines for development of the curricula encompassed 40 indicators, including, 13 indicators for curriculum design; 11 indicators for goal, target and framework setting; 8 indicators for implementation and 8 indicators for assessment and evaluation.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2556-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2557-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
แนวทางการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม คุณธรรม จริยธรรม สำหรับเด็กและ เยาวชน ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
30 กันยายน 2557
ประยุกต์ศิลป์สร้างสรรค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนในสถานพินิจ และคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ การศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาปุ๋ยอินทรีย์สำหรับชุมชน การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝกตามโครงการพระราชดำริฯ แนวทางการพัฒนาโภชนาการที่เหมาะสมสำหรับนักกีฬาในประเทศไทย แนวทางการพัฒนาโภชนาการที่เหมาะสมสำหรับนักกีฬาในประเทศไทย การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมทักษะวิชาชีพ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำเยาวชนบนพื้นที่สูง การพัฒนากระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูแบบมีส่วนร่วม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แนวทางการส่งเสริมภูมิปัญญาสื่อของเล่นพื้นบ้านสำหรับกลุ่มผู้รับสารเด็กและเยาวชน ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษเพื่อใช้ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพื้นที่เร่งรัด

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก