สืบค้นงานวิจัย
การใช้เทคโนโลยีการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรโครงการศูนย์เครือข่ายเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลสิงโตทอง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
นงนุช งอยผาลา - กรมปศุสัตว์
ชื่อเรื่อง: การใช้เทคโนโลยีการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรโครงการศูนย์เครือข่ายเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลสิงโตทอง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
ชื่อเรื่อง (EN): -----
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: นงนุช งอยผาลา
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: สัญญา ยิ่งยวด
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: บทคัดย่ออยู่ที่ไฟล์แนบ
แผนยุทธศาสตร์งานวิจัย – ระดับกรม: สำนักงานปศุสัตว์เขต 2
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2551
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2551
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมปศุสัตว์
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การใช้เทคโนโลยีการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรโครงการศูนย์เครือข่ายเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลสิงโตทอง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
กรมปศุสัตว์
2551
เอกสารแนบ 1
กรมปศุสัตว์
การศึกษาการใช้เทคโนโลยีในการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรภายใต้โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล จังหวัดระยอง การศึกษาการเลี้ยงโคเนื้อและการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในกิจกรรมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์วังดาล (จดทะเบียน) จังหวัดปราจีนบุรี การดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรในเขตพื้นที่อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ การทดสอบเทคโนโลยีการเลี้ยงลูกโคนมเพศผู้ในสภาพขังคอกในพื้นที่จังหวัดสกลนคร การศึกษาความต้องการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรหมู่บ้านบริวารศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ การใช้เทคโนโลยีการเลี้ยงแพะของเกษตรกร ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ 2548 ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมของเกษตรกรผู้เลี้ยงไหมในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสาร ความต้องการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรในจังหวัดลพบุรี:กรณีศึกษาในท้องที่อำเภอพัฒนานิคม โคกสำโรง และชัยบาดาล การส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อด้วยการจัดการฟาร์มสมัยใหม่ที่เหมาะสมตามบริบทชุมชน แก่เกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. จังหวัดน่าน โครงการพัฒนา เกษตรกร ด้วย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก