สืบค้นงานวิจัย
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปดอกเก๊กฮวยบนพื้นที่สูงโครงการหลวงสะโง๊ะเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงพาณิชย์
รวิสรา รื่นไวย์ - มหาวิทยาลัยพะเยา
ชื่อเรื่อง: การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปดอกเก๊กฮวยบนพื้นที่สูงโครงการหลวงสะโง๊ะเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงพาณิชย์
ชื่อเรื่อง (EN): Research and technology development for processing chrysanthemum flowers on highland at the Sango Royal Project to enhance the value of commercial
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: รวิสรา รื่นไวย์
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ:  <-p>

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ได้สนับสนุนทุนวิจัยโครงการ “<-span>การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปดอกเก๊กฮวยบนพื้นที่สูงโครงการหลวงสะโง๊ะเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงพาณิชย์” แก่มหาวิทยาลัยพะเยา มีวัตถุประสงค์<-span>เพื่อศึกษาแบบบูรณาการ ทั้งกระบวนการต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงพาณิชย์ของผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเก๊กฮวย<-span><-o-p><-span><-p>

การศึกษาครั้งนี้ ศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่สำคัญของดอกเก๊กฮวยในโครงการหลวงสะโง๊ะ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานของการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โดยทำการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากดอกเก๊กฮวยด้วยการกลั่นด้วยไอน้ำ และสามารถระบุชนิดสารได้ 40 ชนิด องค์ประกอบหลักที่พบประกอบด้วย โมโนเทอร์พีนและเซสควิเทอร์พีนหลายชนิด และยังพบสารในน้ำที่เหลือจากการกลั่นน้ำมันหอมระเหย ซึ่งสารที่พบเหล่านี้มีรายงานว่าเป็นสารที่ให้กลิ่นและความหอม และมีผลการศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา ต่อมา เพื่อให้ได้ดอกเก๊กฮวยอบแห้งที่มีคุณภาพ ทำการสร้างเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกร่วมกับเตาชีวมวล และศึกษาผลของการอบต่อลักษณะทางกายภาพและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ เพื่อรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์แปรรูป พบสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของชาเก๊กฮวยจากเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ มีค่ามากกว่าของชาสมุนไพรเก๊กฮวยของศูนย์ฯ สะโง๊ะ ศึกษาผลของกระบวนการผลิตและสภาวะในการชงชาต่อปริมาณของสารฟีนอลิกและความสามารถต้านอนุมูลอิสระของชาเก๊กฮวย ได้สัดส่วนชาและอุณหภูมิที่เหมาะสมในการชงชา ซึ่งเป็นสัดส่วนที่มีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ หลังจากนั้นทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์เก๊กฮวยจากแผ่นดอกเก๊กฮวยและกากดอกเก๊กฮวย พบว่าเมื่ออบแห้งขนมแผ่นจากดอกเก๊กฮวยและกากดอกเก๊กฮวย ทดสอบการยอมรับของผลิตภัณฑ์ระหว่างขนมแผ่นจากดอกเก๊กฮวยสด และจากกากดอกเก๊กฮวยแบบ 9-<-span>Point Hedonic พบว่า ผู้ทดสอบชิมให้คะแนนความชอบโดยรวมต่อขนมแผ่นจากกากดอกเก๊กฮวยมากกว่าขนมแผ่นจากดอกเก๊กฮวยสด โดยไม่พบความแตกต่างระหว่างผลของชนิดและความเข้มข้นของสารเพิ่มความคงตัวต่อคุณสมบัติทางเคมีของผลิตภัณฑ์เก๊กฮวยแผ่น นอกจากนี้ผงบดจากดอกเก๊กฮวยอบแห้ง สามารถนำมาใช้เป็นส่วนผสมในการทำผลิตภัณฑ์คุ้กกี้และกัมมี่เยลลี่เพื่อการผลิตในระดับอุตสาหกรรม <-span><-o-p><-span><-p>

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากผลงานวิจัย ได้ผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากการแปรรูปดอกเก๊กฮวยที่มีคุณภาพ  <-span>เป็นต้นแบบในการพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์จากดอกเก๊กฮวย สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่ชุมชนหรือเกษตรกรผู้สนใจ และยังเป็นข้อมูลเพื่อใช้ในการอ้างอิง และสนับสนุนงานวิจัยอื่นๆต่อไป  <-span><-span><-o-p><-span><-p>

ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2556-09-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2557-08-31
ปีที่ได้รับงบประมาณ (ระบุได้มากกว่า 1 ปี): 2556
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยพะเยา
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปดอกเก๊กฮวยบนพื้นที่สูงโครงการหลวงสะโง๊ะเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงพาณิชย์
มหาวิทยาลัยพะเยา
31 สิงหาคม 2557
การพัฒนาโครงร่างการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน : เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปดอกเก๊กฮวยบนพื้นที่สูงโครงการหลวงสะโง๊ะเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงพาณิชย์ การศึกษาคัดเลือกพันธุ์มะม่วงบนพื้นที่สูงสำหรับการแปรรูป โครงการวิจัยและบ่มเพาะเทคโนโลยีการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์จากความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง การวิจัยและพัฒนากั้งตั๊กแตนเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบตลาดชุมชนบนพื้นที่สูง โครงการ พัฒนาเยาวชนบนพื้นที่สูง โครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยด้านการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากส่วนเหลือใช้และบกพร่องจากการปลูกของต้นและผลเผือกหอมชุมชนอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตกุหลาบบนพื้นที่สูง โครงการย่อย 1 การวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตกุหลาบบนพื้นที่สูง
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก