สืบค้นงานวิจัย
การวิจัยรูปแบบโครงการฟาร์มเลี้ยงกุ้งแชบ๊วยแบบพัฒนาโดยใช้ระบบรีไซเคิลผสมผสานกับระบบมีนเกษตร
อนันต์ ตันสุตะพานิช - กรมประมง, กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
ชื่อเรื่อง: การวิจัยรูปแบบโครงการฟาร์มเลี้ยงกุ้งแชบ๊วยแบบพัฒนาโดยใช้ระบบรีไซเคิลผสมผสานกับระบบมีนเกษตร
ชื่อเรื่อง (EN): Research on banana shrimp intensive farm model using recycle system integrated with agricultural system
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: อนันต์ ตันสุตะพานิช
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Anand Tunsutapanich
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN):
คำสำคัญ: กุ้งกุลาดำ
คำสำคัญ (EN): Penaeus monodon
หมวดหมู่:
หมวดหมู่ AGRIS:
บทคัดย่อ: บทคัดย่ออยู่ที่ไฟล์แนบ
บทคัดย่อ (EN): Abstract is in the attached file.
แผนยุทธศาสตร์งานวิจัย – ระดับชาติ:
แผนยุทธศาสตร์งานวิจัย – ระดับกระทรวง: ไม่มี
แผนยุทธศาสตร์งานวิจัย – ระดับกรม: ไม่มี
เลขทะเบียนวิจัยกรม: 45-1806-45089-001
ชื่อแหล่งทุน: งบประมาณแผ่นดิน
เลขทะเบียนวิจัยแหล่งทุน: 0
วิธีการจ้างทำงานวิจัย: ดำเนินการวิจัยเอง
จำนวนเงินตามสัญญารับงานวิจัย: 70000
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2544
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2545
เอกสารแนบ: https://coastalaqua.fisheries.go.th/research/researchold/files/full/2564/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%87.PDF
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
พื้นที่ดำเนินการ: จังหวัดฉะเชิงเทรา
ช่วงเวลาที่รวบรวมข้อมูล: 2545-2545
ปีที่ได้รับงบประมาณ (ระบุได้มากกว่า 1 ปี): 2545
ประเภทชิ้นงาน: การวิจัยพื้นฐาน
เผยแพร่โดย: กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การวิจัยรูปแบบโครงการฟาร์มเลี้ยงกุ้งแชบ๊วยแบบพัฒนาโดยใช้ระบบรีไซเคิลผสมผสานกับระบบมีนเกษตร
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
2545
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
การทดลองเลี้ยงกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon Fabricius, 1978) ตามมาตรฐานการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลระบบอินทรีย์ การทดลองเลี้ยงกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon Fabricius, 1798) ร่วมกับกุ้งแชบ๊วย (Penaeus merguiensis De Man, 1888) และกุ้งขาวแปซิฟิค (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) ในบ่อดิน ด้วยระบบน้ำหมุนเวียน การพัฒนาเทคนิคไบโอเซนเซอร์เพื่อใช้ในการตรวจวินิจฉัยไวรัส WSSV, YHV, TSV, HPV, MBV, IHHNV ในกุ้งขาวและกุ้งกุลาดำ ศึกษาและวิเคราะห์รายละเอียดของเนื้อเยื่อวิทยาตามระบบอวัยวะของกุ้งกุลาดำด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน การพัฒนาเทคโนโลยีหลังการจับกุ้งกุลาดำ กรรมวิธีทางอณูชีววิทยาเพื่อการกระตุ้นการพัฒนารังไข่และวางไข่ในแม่พันธุ์กุ้งกุลาดำเลี้ยง การผลิตเลซิทินที่มีกรดไขมันโอเมก้า-3 เพื่อใช้เพิ่มผลผลิตกุ้งกุลาดำ : รายงานวิจัย ศึกษาการใช้ปุ๋ยชีวภาพ (พด.11 )ในการปรับปรุงดินสำหรับการผลิตปาล์มน้ำมัน ในพื้นที่ที่ผ่านการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ จ. สุราษฎร์ธานี การวิเคราะห์ยีนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเก็บและใช้พลังงานใน hepatopancreas และ รังไข่ของกุ้งกุลาดำที่เลี้ยงด้วยอาหารเม็ดและแม่เพรียง การฟื้นฟูดินที่ผ่านการเลี้ยงกุ้งกุลาดำเพื่อปลูกปาล์มน้ำมัน

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก