สืบค้นงานวิจัย
ผลของการเก็บรักษาไข่อาศัยต่อการเบียนของ Trichogramma spp.
เสาวภา ป้องโล่ห์ - มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อเรื่อง: ผลของการเก็บรักษาไข่อาศัยต่อการเบียนของ Trichogramma spp.
ชื่อเรื่อง (EN): Effect of storage of host egg on parasitism of Trichogramma spp.
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: เสาวภา ป้องโล่ห์
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Saowapa Ponglo
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: นุชรีย์ ศิริ
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN): Nutcharee Siri
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: Trichogramma spp. เป็นแมลงศัตรูธรรมชาติที่นิยมใช้กันทั่วโลกในการควบคุมแมลงศัตรูพืชในกลุ่มหนอนผีเสื้อ การพัฒนาเทคนิคการเก็บรักษาไข่อาศัยเพื่อการผลิตแตนเบียน จึงมีความสำคัญในการควบคุมโดยชีววิธี เพื่อให้มีแตนเบียนเพียงพอในช่วงเวลาที่ใช้ปลดปล่อย การวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพที่เหมาะสมในการเก็บรักษาไข่ผีเสื้อข้าวสาร Corcyra cephalonica (Stainton) โดยมี 4 กรรมวิธี คือ: (T1) ห่อไข่ในกระดาษทิชชู 2 ชั้น ใส่ในกล่องพลาสติกปิดฝาแล้วใส่ในถุงซิป, (T2) ห่อไข่ในกระดาษทิชชู 2 ชั้น แล้วใส่ในถุงซิป, (T3) ห่อไข่ด้วยอลูมิเนียมฟอยล์ 2 ชั้น ใส่ในกล่องพลาสติก ปิดฝาแล้วใส่ถุงซิป และ (T4) ห่อไข่ด้วยอลูมิเนียมฟอยล์ 2 ชั้นแล้วใส่ถุงซิป เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 3±1oC, 8±1oC และ 12±1oC เป็นเวลา 1 - 9 สัปดาห์ พบว่าอุณหภูมิและวิธีการเก็บรักษามีผลทำให้น้ำหนักไข่ลดลงตั้งแต่สัปดาห์แรกที่เก็บรักษา และน้ำหนักไข่ทุกกรรมวิธีที่อุณหภูมิ 8±1oC และ 12±1oC ลดลงมากกว่าที่ 3±1oC อย่างมีความแตกต่างทางสถิติ โดยที่อุณหภูมิ 3±1oC น้ำหนักไข่ลดลงน้อยที่สุดใน T4 (1.90 มก.) รองลงมาคือ T3 (3.48 มก.), T2 (4 มก.) และ T1 (7.50 มก.) ตามลำดับ การฟักเป็นตัวหนอนและน้ำหนักไข่ลดลงเมื่อระยะเวลาการเก็บรักษานานขึ้น แตนเบียนสามารถเบียนไข่ที่เก็บรักษา 1 สัปดาห์ ได้มากกว่า 80% ที่อุณหภูมิ 8±1oC และ 12±1oC ทั้ง 4 กรรมวิธี โดยมีผลเช่นเดียวกับทั้ง T1 และ T2 ที่เก็บรักษา 2 สัปดาห์ พบแตนเบียนมีการเบียนน้อยที่สุดในไข่ที่เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 3±1oC และแตนเบียนมีการฟักเป็นตัวเต็มวัยมากกว่า 80% ที่อุณหภูมิ 12±1oC ในไข่ที่เก็บรักษา1-6 สัปดาห์
บทคัดย่อ (EN): Trichogramma spp. is one of the most common natural enemies used in the world against many lepidopterous pests. Improving storage of host egg technique for parasitoid production is important for biological control program to supply sufficient parasitoid at the time of release. The objective of this research is to evaluate the suitable storage conditions of rice moth eggs, Corcyra cephalonica (Stainton) for the following 4 packaging treatments: (T1) eggs wrapped under 2 layers of tissue paper, placed in a plastic box with cover, then put in a zipper storage bag, (T2) eggs wrapped under 2 layers of tissue paper then put in a zipper bag, (T3) eggs wrapped under 2 layers of aluminum foils, placed in a plastic box with cover, then put in a zipper bag; and (T4) eggs1 wrapped under 2 layers of aluminum foils then put in a zipper bag, stored at temperatures: 3±1oC, 8±1oC and 12±1oC for durations of 1 - 9 weeks. The results showed that the temperature and the storage packaging methods affected the reduction of the eggs’ weight since the first week of the storage. The most egg weight reduction in all treatments were found in 8±1oC and 12±1oC with statistical different to 3±1oC. The least reduction at 3±1oC was found in T4 (with 1.90 mg.) followed by T3 (3.48 mg.), T2 (4 mg.) and T1 (7.50 mg), respectively. The egg weight deceased further more as the storage period increased. The parasitoid parasitized more than 80% of eggs stored for 1 week from 4 treatments at temperature 8±1oC and 12±1oC, of which both T1 and T2 showed the same result for 2 week storage. The least parasitism percentage was from the eggs stored at temperature 3±1oC. The adult emergence was more than 80% for the storage at temperature 12±1oC for 1-6 weeks.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2560
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2561
เอกสารแนบ: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/250167/171035
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ผลของการเก็บรักษาไข่อาศัยต่อการเบียนของ Trichogramma spp.
ไม่ระบุผู้เผยแพร่
2561
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผลของวิธีการเก็บรักษาไข่อาศัยต่อการเบียนของแตนเบียนไข่ Trichogramma spp. ผลของอุณหภูมิและวิธีการเก็บรักษาต่อแตนเบียนไข่, Trichogramma spp. ผลของการเก็บรักษาภายใต้อุณหภูมิต่ำที่มีต่อประสิทธิภาพของแตนเบียนไข่ Trichogramma confusum Viggiani (Hymenoptera: Trichogrammatidae) ในการควบคุมหนอนกออ้อย ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของเชื้อรา Colletotrichum spp. โดยอาศัยลักษณะทางสัณฐานวิทยาและเทคนิค ISSR ผลของตัวอ่อนแมลงหวี่ขาวยาสูบที่ถูกเบียนโดยแตนเบียนอะฟีลินิดสองชนิดต่ออัตราการกินของด้วงเต่า Serangium sp. เปรียบเทียบประสิทธิภาพการเบียนดักแด้แมลงวันบ้านของแตนเบียนชนิด Spalangia gemina, Pachycrepoideus vindemiae (Hymenoptera: Pteromalidae) และ Exoristobia philppinensis (Hymenoptera: Encyrtidae) สภาวะที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงสาหร่าย Spirulina spp. เพื่ออุตสาหกรรม Isolation and characterization of Rhizobium spp. from root of legume plants species ขั้นตอนการพัฒนาระบบวนเกษตรซึ่งมีไม้ผลเป็นฐานบนที่ดอนอาศัยน้ำฝน การศึกษาการผลิตสปอร์ของเชื้อรา Aspcrrgillus spp.โดยใช้วิธีหมักบนอาหารแข็ง

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก