สืบค้นงานวิจัย
คุณลักษณะของ Complementary DNAs (cDNAs) และการตอบสนองต่อการเกิดความเครียดของยีน Heat Shock Protein 40, 90 และ Glucose Regulated Protein 78 ในกุ้งก้ามกราม
ประพันธ์ศักดิ์ ศรีษะภูมิ - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชื่อเรื่อง: คุณลักษณะของ Complementary DNAs (cDNAs) และการตอบสนองต่อการเกิดความเครียดของยีน Heat Shock Protein 40, 90 และ Glucose Regulated Protein 78 ในกุ้งก้ามกราม
ชื่อเรื่อง (EN): Characterization and Stress Response Analysis of Complementary DNAs (cDNAs) Encoding Heat Shock Protein 40, 90 and Glucose Regulated Protein 78 Genes in Giant Freshwater Prawn (Macrobrachium rosenbergii, De Man)
บทคัดย่อ: การศึกษาในครั้งนี้ประสบความสำเร็จในการโคลนลำดับนิวคลีโอไทด์ที่สมบูรณ์ของยีนHeat Shock Protein 40, 90 และ Glucose regulated protein 78 ของกุ้งก้ามกราม(Mr-hsp40, Mr-hsp90 และMr-grp78)โดยใช้เทคนิค 5' rapid amplificationcDNA end (RACE)โดยพบว่าเมื่อทำการเปรียบเทียบลำดับนิวคลีโอไทด์และกรดอะมิโนของดีเอ็นเอคู่สมของยีน Mr-hsp40, Mr-hsp90 และMr-grp78กับสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น จะพบว่ามีความคล้ายคลึงกับสัตว์ในกลุ่มครัสเต-เชียนและแมลงมากที่สุดส่วนการศึกษาการแสดงออกของยีนเหล่านี้ด้วยเทคนิค Semi-quantitative RT-PCR พบว่าMr-hsp40 มีการแสดงออกในเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้เท่านั้น ขณะที่ Mr-hsp90และ Mr-grp78 มีการแสดงออกในทุก ๆ อวัยวะของกุ้งปกติการศึกษาระดับการแสดงออกของยีน Mr-hsp40, Mr-hsp90 และ Mr-grp78ภายหลังการกระตุ้นด้วยเชื้อแบคทีเรีย Aeromonas hydrophilaและอุณหภูมิที่แตกต่างกัน (25 และ 35 องศาเซลเซียส) ในกุ้งก้ามกรามโดยให้เทคนิคQuantitative real-time RT-PCR พบว่าในสภาวะการกระตุ้นด้วยเชื้อแบคทีเรีย A. hydrophilaที่ความเข้มข้น 107 และ 109 CFU/ml ยีน Mr-hsp40 จะมีการแสดงออกอย่างรวดเร็วในตับและตับอ่อนและมีการตอบสนองอย่างช้าในเหงือกและเซลล์เม็ดเลือด ขณะที่ยีน Mr-hsp90 จะมีการแสดงออกที่เพิ่มขึ้นในชั่วโมงที่ 3 ถึง 12 ในเหงือกและตับและตับอ่อนและมีการแสดงออกที่สูงที่สุดในเซลล์เม็ดเลือดที่ 96 ชั่วโมง ส่วน Mr-grp78 ในเหงือก ตับและตับอ่อนและเซลล์เม็ดเลือดมีการแสดงออกที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมในชั่วโมงที่ 12 ขณะที่การกระตุ้นด้วยอุณหภูมิสูง (35 องศาเซลเซียส)ยีน Mr-hsp40จะมีการแสดงออกอย่างรวดเร็วที่ 6 ชั่วโมงในเซลล์เม็ดเลือด และมีการแสดงออกในช่วง 48-96 ชั่วโมงในทุก ๆ อวัยวะ ส่วนยีน Mr-hsp90 จะถูกกระตุ้นให้มีการแสดงออกอย่างมากทั้งในอุณหภูมิ 25 และ 35 องศาเซลเซียสโดยเฉพาะชั่วโมงที่ 48 และ 12 ในเหงือกและตับและตับอ่อนตามลำดับ ส่วนในเซลล์เม็ดเลือดพบว่าที่อุณหภูมิที่ 35 องศาเซลเซียสเท่านั้นที่สามารถเหนี่ยวนำให้มีการแสดงออกที่สูงขึ้นในชั่วโมงที่ 3 ส่วนการแสดงออกของยีน Mr-grp78ในเหงือกจะถูกยับยั้งการแสดงออกอย่างชัดเจนที่ชั่วโมงที่ 24, 48 และ96 และที่ชั่วโมงที่ 12 ในตับและตับอ่อน ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ได้แสดงให้เห็นถึงบทบาทและความสำคัญของยีน Mr-hsp40, Mr-hsp90 และ Mr-grp78 ในการตอบสนองต่อความเครียดในเซลล์ รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นในสภาพที่ได้รับเชื้อแบคทีเรียก่อโรคและอุณหภูมิที่สูงหรือต่ำกว่าสภาวะปกติ
บทคัดย่อ (EN): In this study, the full-length complementary DNAs (cDNAs) encoding for giant freshwaterprawn hsp40, hsp90 andglucose regulated protein 78 genes (Mr-hsp40, Mr-hsp90 and Mr-grp78) were successfully cloned and characterized using 5' rapid amplificationcDNA end (RACE) technique. Comparison analysis of nucleotide and amino acid sequences of these genes with other species showed highest similarity scores to crustacean and insect hsp genes. Expression analysis by semi-quantitative RT-PCR indicated that Mr-hsp40 was specifically expressed in testis while Mr-hsp90and Mr-grp78was ubiquitously observed in all tested tissues. The expression patterns of Mr-hsp40, Mr-hsp90 and Mr-grp78under Aeromonas hydrophilachallenging and heat-cold treated conditions were demonstrated by quantitative real-time RT-PCR. The results revealed that 107 and 109 CFU/ml of A. hydrophila, could effectively induce early up-regulation of Mr-hsp40 in hepatopancreas and late up-regulation in gills and hemocytes.However up-regulation expression of Mr-hsp90 was quickly observed at hour 3 to 12 in gills and hepatopancreas and latelydiscovered very highly significant in hemocytes at hour 96. Expression levels of Mr-grp78 in gills, hepatopancreas and hemocytes were significantly up-regulated at hour 12 after bacterial Infection. Under high temperature conditions (35oC), Mr-hsp40expression was tardily up-regulated in hemocytes at hour 6 and eventually up-regulated in all tested tissues at hour 48-96. High expression levels of Mr-hsp90 in 35 and 25oC were observed at hour 48 and 12in gillsand hepatopancreas but in hemocytes in 35 oC was suddenly up-regulated at hour 3. On the other hand, expression of Mr-grp78 in gills was showed suppression at hours 24, 48 and 96 in gills and 12 in hepatopancreas. In information from this study clearly demonstrated significantly functional roles of Mr-hsp40, 90 and Mr-grp78that arecrucially involved in cellular stress responses to both temperature and infection inductions.
ภาษา (EN): th
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คำสำคัญ: กุ้งก้ามกราม
เจ้าของลิขสิทธิ์: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
คุณลักษณะของ Complementary DNAs (cDNAs) และการตอบสนองต่อการเกิดความเครียดของยีน Heat Shock Protein 40, 90 และ Glucose Regulated Protein 78 ในกุ้งก้ามกราม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
30 กันยายน 2559
การศึกษาโครงสร้างทางอณูวิทยาของ Complementary DNA (cDNA) และการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของยีน Anti-lipopolysaccharide factor ในกุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii de Man) คุณค่าทางโภชนาการของเนื้อกุ้งก้ามกรามและเศรษฐกิจการผลิตกุ้งก้ามกรามจากพื้นที่ต่างกัน ความสัมพันธ์ของปริมาณจีออสมินกับการเกิดกลิ่นโคลนในกุ้งก้ามกราม การศึกษาผลตอบแทนการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามแบบเดี่ยว กุ้งขาวแวนนาไมแบบเดี่ยว และกุ้งก้ามกรามร่วมกับกุ้งขาวแวนนาไม ในเขตพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามและการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามร่วมกับการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี การพัฒนาเทคโนโลยีหลังการจับกุ้งก้ามกราม เศรษฐกิจการผลิตการตลาดกุ้งก้ามกราม โครงการการผลิตกุ้งก้ามกรามปลอดโรค การแปลงเพศกุ้งก้ามกรามโดยวิธี Andrectomy โครงการการผลิตกุ้งก้ามกรามปลอดโรค
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก