สืบค้นงานวิจัย
ผลการเสริมวิตามินซีในอาหารสำเร็จรูปต่อการเจริญเติบโต ประสิทธิภาพการใช้อาหาร อัตราการรอดตาย และสุขภาพของปลาตะกรับ (Scatophagus argus Linnaeus , 1766)
กฤษณา องอาจ, จำเริญศรี ถาวรสุวรรณ - กรมประมง
ชื่อเรื่อง: ผลการเสริมวิตามินซีในอาหารสำเร็จรูปต่อการเจริญเติบโต ประสิทธิภาพการใช้อาหาร อัตราการรอดตาย และสุขภาพของปลาตะกรับ (Scatophagus argus Linnaeus , 1766)
ชื่อเรื่อง (EN): Effects of Vitamin C in Diet on Growth, Feed Efficiency , Survival Rate and Health of Spotted Scat (Scatophagus argus Linnaeus , 1766)
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: การศึกษาผลของการเสริมวิตามินซีในอาหารต่อการเจริญเติบโต ประสิทธิภาพอาหาร อัตราการรอดตาย และสุขภาพของปลาตะกรับ โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด Completely Randomized Design (CRD) แต่ละชุดการทดลอง มีจำนวน 3 ซํ้า ดำเนินการทดลองโดยใช้ถังทดลองขนาด 500 ลิตร บรรจุนํ้า 400 ลิตร ปล่อยลูกปลาตะกรับที่มีนํ้าหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 10.50?0.29 กรัม ในอัตรา 35 ตัว/ถัง ให้อาหารที่ใช้ในการทดลองซึ่งมีโปรตีน 37.37 % เสริมด้วยวิตามินซีแอสคอบิลโมโนฟอสเฟต ( ascorbyl - 2- monophosphate) 5 ระดับ คือ 0, 500, 1000, 1500 และ 2000 มก./อาหาร 1 กก.ให้อาหารปลาในระดับที่ปลากินจนอิ่ม วันละ 2 ครั้ง คือ 09.00 น. และ 14.00 น. ทดลองเลี้ยงเป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ ผลการทดลองพบว่าปลาที่ได้รับวิตามินซีในระดับที่แตกต่างกัน มีน้ำหนักสุดท้ายเฉลี่ย น้ำหนักเพิ่มต่อวัน และน้ำหนักเพิ่มต่อตัว แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) โดยปลาที่ได้รับอาหารที่มีวิตามินซี 500 มก./อาหาร 1 กก. มีน้ำหนักสุดท้ายเฉลี่ย น้ำหนักเพิ่มต่อวัน และน้ำหนักเพิ่มต่อตัวสูงสุดคือ 36.57?4.91 กรัม/ตัว 10.23 ? 1.93 กรัม/วัน และ 26.53?4.65 กรัม/ตัว ตามลำดับ ปลามีอัตราการรอดตาย 100% ทุกชุดการทดลอง และปลาที่ได้รับวิตามินซีในระดับที่แตกต่างกัน มีอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ และประสิทธิภาพอาหาร แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) กับชุดที่ไม่เสริมวิตามินซี
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2555-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2557-03-31
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมประมง
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ผลการเสริมวิตามินซีในอาหารสำเร็จรูปต่อการเจริญเติบโต ประสิทธิภาพการใช้อาหาร อัตราการรอดตาย และสุขภาพของปลาตะกรับ (Scatophagus argus Linnaeus , 1766)
กรมประมง
31 มีนาคม 2557
กรมประมง
อนาคตของอาหารโลกอยู่ในมือของคุณ อัตราการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายของปลิงทะเล (Holothuria scabra Jaeger, 1833 และ H. atra Jaeger, 1833) ที่เลี้ยงด้วยอาหารต่างชนิดกัน การเจริญเติบโตและอัตรารอดของลูกปลาตะกรับ (Scatophagus argus Linnaeus, 1766) ที่อนุบาลด้วยอาหารสำเร็จรูปเสริมด้วยสาหร่ายไส้ไก่ (Ulva intestinalis) การศึกษาการเสริมวิตามินซีในอาหารต่อการเจริญเติบโตประสิทธิภาพอาหารและอัตราการรอดของปลาโมง ผลของระดับโปรตีนและไขมันในอาหารผสมสำเร็จรูปต่อการเจริญเติบโตและอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อของปลาตะกรับ (Scatophagus argus Linnaeus, 1766) ผลของความเค็มต่อการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของปลาหมอ “ชุมพร 1” อาหารเสริมภูมิคุ้มกัน การเสริม Schizochytrium sp. ในอาหารต่อการเจริญเติบโต และอัตราการรอดตายในปลานิลรุ่น ผลของระดับความหนาแน่นต่อการเจริญเติบโต และอัตรารอดในการอนุบาลลูกปลาตะกรับ (Scatophagus argus Linnaeus, 1766) ผลของวิตามินซีต่อการเจริญเติบโต อัตรารอดตายและการลอกคราบของปูม้า (Portunus pelagicus, Linnaeus 1758)

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก