สืบค้นงานวิจัย
พัฒนาการสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ในจังหวัดพิษณุโลก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศุภกิจ ยิ้มสรวล - มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่อเรื่อง: พัฒนาการสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ในจังหวัดพิษณุโลก
ชื่อเรื่อง (EN): Development of Modern Architecture in Phitsanulok Province
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศุภกิจ ยิ้มสรวล
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
บทคัดย่อ (EN): No information found from agency.
วิธีการจ้างทำงานวิจัย: ได้รับทุนวิจัย
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2559-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2560-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยนเรศวร
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
รายละเอียด: งานวิจัยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 1. สืบค้น รวบรวมข้อมูลของสาระสำคัญของสถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลตะวันตกหรือสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ในจังหวัดพิษณุโลก โดยศึกษารูปแบบ พัฒนาการและปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง 2. ศึกษางานสถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลตะวันตกหรือสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ในจังหวัดพิษณุโลกและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2470 เป็นต้นมา ทั้งงานของภาครัฐบาลและเอกชน รวมถึงอาคารพักอาศัยของประชาชนทั่วไป 3. ศึกษาปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ที่มีผลต่อพัฒนาการของสถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลตะวันตก หรือสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ในจังหวัดพิษณุโลกทั้งโดยตรงและโดยอ้อม โดยเฉพาะปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีการก่อสร้าง 4. หาข้อสรุปของรูปแบบ พัฒนาการสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ในจังหวัดพิษณุโลกและปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2470- ปัจจุบัน เพื่อให้ได้ข้อมูลพื้นฐานและภาพรวมของสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ในจังหวัดพิษณุโลก
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
พัฒนาการสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ในจังหวัดพิษณุโลก
มหาวิทยาลัยนเรศวร
30 กันยายน 2560
สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพเพื่อพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน แผนพัฒนาการวิจัยข้าวโพดเทียนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่างยั่งยืน ศึกษาศักยภาพทางการตลาดของผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทยเพื่อการส่งออก ของธุรกิจ SMEs ในจังหวัดพิษณุโลก ความหลากหลายและการกระจายตัวของริ้นฝอยทรายพาหะโรคอุบัติใหม่ – โรคลิชมาเนีย ที่พบบริเวณเขตเมือง เขตรอยต่อเมือง และเขตป่า ของจังหวัดพิษณุโลก การวิเคราะห์ความหลากหลายทางพันธุกรรมและความสัมพันธ์กับลักษณะสีขนของไก่พื้นเมืองไทยในจังหวัดพิษณุโลก สถาปัตยกรรมของระบบบันทึกเหตุการณ์ ใน การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆแบบInfrastructure as a Service อนุกรมวิธานและการกระจายพันธุ์ของพืชวงศ์ Podostemaceae ในจังหวัดพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ การวิจัยและพัฒนาการแปรรูปผลไม้ในเขตภาคเหนือเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ การศึกษาความหลากหลายของเห็ดในวงศ์ Ganodermataceae ที่พบในเขตพื้นที่บ้านเผ่าไทย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ภูมิสังคมการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษาชุมชนในจังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย (ระยะที่ 2)

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก