สืบค้นงานวิจัย
การตอบสนองของมันสำปะหลังต่อวัสดุปรับปรุงดินที่มีการกลบลึกในชุดดินยโสธร
เยาวเรศ กิตติตระการ - มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อเรื่อง: การตอบสนองของมันสำปะหลังต่อวัสดุปรับปรุงดินที่มีการกลบลึกในชุดดินยโสธร
ชื่อเรื่อง (EN): The response of cassava to deep-incorporated soil conditioners on Yasothon soil series
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: เยาวเรศ กิตติตระการ
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: ศึกษาผลของวัสดุปรับปรุงดินต่อสมบัติดิน และมันสำปะหลังพันธุ์ห้วยบง 80 ที่ปลูกในดินยโสธร (Typic Paleustult) ในจังหวัดนครราชสีมา ใช้แผ่นการทตลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ โตยใช้วัสดุอนินทรีย์ปรับปรุงดิน ได้แก่ เบนทอไนต์อัตรา 400 กก./ไร่ ยิปซัมอัตรา 400 กก/ไร่ วัสตุอินทรีย์ปรับปรุงดินได้แก่ แกลบดิบอัตรา 500 กก./ไร่ และตำรับ ควบคุมที่ไม่มีการใส่วัสดุปรับปรุงดิน ไถกลบวัสดุปรับปรุงดินที่ระดับความลึก 30 ชม. เก็บเกี่ยวผลผลิตที่อายุ 10 เดือน ผลการศึกษา พบว่า วัสดุปรับปรุงดินส่งผลต่อมันสำปะหลังและสมบัติของดินบนไม่ชัดเจน แต่มีผลให้ความเข้มข้นธาตุอาหารในส่วนต่าง ๆ ของมันสำปะหลังมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ การใส่แกลบดิบให้ชีวมวลส่วนเหนือดินสูงสุดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเท่ากับ 1.3 ตันไร่ และให้ปริมาณการสะสมธาตุอาหารในส่วนต่าง ๆ ของมันสำปะหลังสูงกว่าการใส่วัสดุปรับปรุงดินชนิดอื่น โดยเฉพาะความเข้มข้นของฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมในส่วนหัวที่ให้ค่าสูงสุดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเท่ากับ 0.16 และ 7.08 ก./กก. ตามสำดับ ซึ่งสอดคล้องกับผลผลิตหัวมันสำปะหลังสด (3.15 ต้น/ไร่) การสะสมแป้งในหัว (ร้อยละ 28.2) และผลผลิตแป้ง (0.89 ต้นไร่) ที่มีแนวโน้มสูงที่สุดถึงแม้ว่าจะไม่แตกต่างกันทางสถิติก็ตาม การไถกลบวัสดุปรับปรุงดินไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติดินหลังปลูกมันสำปะหลังไป 1 ฤดูกาล ดินยังคงเป็นกรดรุนแรง ปริมาณอินทรียวัตถุและธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์อยู่ในระดับต่ำมาก แต่การใส่วัสดุปรับปรุงดินเหล่านี้กลับมีแนวโน้มให้ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์หลงเหลือในดินน้อยกว่าการไม่ใส่วัสดุปรับปรุงดิน
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2553
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2554
เอกสารแนบ: https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=473-484.pdf&id=2127&keeptrack=4
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การตอบสนองของมันสำปะหลังต่อวัสดุปรับปรุงดินที่มีการกลบลึกในชุดดินยโสธร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2554
เอกสารแนบ 1
อาหารจากมันสำปะหลัง ประสิทธิภาพของวัสดุปรับปรุงดินและวัสดุอินทรีย์บางชนิดต่อการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของดินเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตมันสำปะหลังที่ระยะเวลาเก็บเกี่ยวแตกต่างกัน การประยุกต์ใช้แบบจำลองการเจริญเติบโตของพืชในการประเมินการตอบสนองของพันธุ์มันสำปะหลังต่อวันปลูกที่แตกต่างกัน การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังโดยการจัดการดินและพืช แนวทางการลดต้นทุนการผลิตมันสำปะหลังและพัฒนาเครือข่ายของเกษตรกรผู้ผลิตมันสำปะหลังจังหวัดนครราชสีมา การป้องกันสารกำจัดวัชพืชตกค้างในการผลิตมันสำปะหลัง การศึกษาวัสดุคลุมดินที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตแบบอาศัยเพศ และไม่อาศัยเพศของสตรอเบอรี 2 สายพันธุ์ ผลของระยะปลูกที่มีต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตของมันสำปะหลังที่ปลูกบนดินชุด ลพบุรี การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการดินและการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์เพื่อการผลิตมันสำปะหลังในชุมชน การทำลายของเพลี้ยแป้งสีชมพู pink mealybug, Phenacoccus manihoti ต่อระดับความเสียหายของมันสำปะหลังสี่พันธุ์

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก