สืบค้นงานวิจัย
การจัดการระบบน้ำที่มีประสิทธิภาพในผลิตมันสำปะหลัง
สุวิมล พุทธจรรยาวงศ์, ดานิเอล มูลอย, พัชรีภรณ์ ดีมุกข์ดา, กฤดิโสภณ ดวงกมล, ชนิดา จรัญวรพรรณ, สุวิมล พุทธจรรยาวงศ์, ดานิเอล มูลอย, พัชรีภรณ์ ดีมุกข์ดา, กฤดิโสภณ ดวงกมล, ชนิดา จรัญวรพรรณ - กรมพัฒนาที่ดิน
ชื่อเรื่อง: การจัดการระบบน้ำที่มีประสิทธิภาพในผลิตมันสำปะหลัง
ชื่อเรื่อง (EN): Efficacy irrigation management for cassava production
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: การดำเนินโครงการวิจัยเรื่องการจัดการระบบน้ำที่มีประสิทธิภาพในการผลิตมันสำปะหลังในขั้นตอนแรกของการดำเนินโครงการได้ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเพื่อกำหนดวิธีวิจัยได้ดำเนินการเก็บข้อมูลในแปลงสาธิตการใช้เทคโนโลยีกรมพัฒนาที่ดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังด้วยระบบน้ำหยดให้แก่เกษตรกรในพื้นที่โครงการส่งเสริมเกษตรกรรูปแบบแปลงใหญ่ของสถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชรโดยในงบประมาณ 2559 ได้ดำเนินการในแปลงของ นางมาลี คชฤทธิ์ เลขที่ 191/1 หมู่ 6 ตำบลบ่อถ้า อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร โดยเริ่มดำเนินการเมื่อ เดือนตุลาคม 2558 ใช้มันสำปะหลังพันธุ์ ระยอง 11โดยการเปรียบเทียบปริมาณการให้น้ำที่แตกต่างกัน 2 ระดับซึ่งกำหนดด้วยระยะห่างของรูน้ำหยดของสายน้ำหยดได้แก่ระยะน้ำหยด 10 เซนติเมตรและ 30 เซนติเมตรการทดสอบเบื้องต้น พบว่า ในด้านการเจริญเติบโตในช่วงแรกวิธีการที่ 5 ที่มีการใส่ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยหมักมีแนวโน้มความสูงมากกว่าวิธีการอื่นๆ ระยะรูน้ำหยดทั้ง 2 ระยะ ทำให้การเจริญเติบโตของมันสำปะหลังมีแนวโน้มแตกต่างกันแต่ยังไม่ชัดเจนผลผลิตหัวมันสำปะหลังสดที่อายุ 6 เดือน 15 วันที่ระยะรูน้ำหยด 10 เซนติเมตร พบว่าวิธีการที่ 2 ซึ่งเป็นวิธีการใส่ปุ๋ยที่ได้จากโปรแกรมคำแนะนำและจัดการปุ๋ยรายแปลง ได้น้ำหนักหัวมันสำปะหลังสูงกว่าวิธีการอื่นๆ และสูงกว่าวิธีการที่ 3 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2558-09-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2559-10-31
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมพัฒนาที่ดิน
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การจัดการระบบน้ำที่มีประสิทธิภาพในผลิตมันสำปะหลัง
กรมพัฒนาที่ดิน
31 ตุลาคม 2559
การวิเคราะห์วอเตอร์ฟุตพริ้นท์ของมันสำปะหลังที่มีการจัดการน้ำแตกต่างกัน อาหารจากมันสำปะหลัง การให้น้ำแบบแม่นยำสำหรับการปลูกมันสำปะหลังในระบบน้ำหยด ระบบจำแนกพันธุ์มันสำปะหลัง การศึกษาประสิทธิภาพการใช้น้ำ และผลผลิตของมันสำปะหลังบนพื้นที่นาดอนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แนวทางการลดต้นทุนการผลิตมันสำปะหลังและพัฒนาเครือข่ายของเกษตรกรผู้ผลิตมันสำปะหลังจังหวัดนครราชสีมา การศึกษาประสิทธิภาพการใช้น้ำ และผลผลิตของมันสำปะหลังบนพื้นที่นาดอนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (โปสเตอร์) การชักนำการออกดอกในมันสำปะหลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลังแบบแม่นยำ ผลผลิตของมันสำปะหลังที่เก็บเกี่ยวอายุสั้นในสภาพปริมาณน้ำฝนต่างกัน การศึกษาประสิทธิภาพการใช้น้ำ และผลผลิตของมันสำปะหลังบนพื้นที่นาดอนหลังการเก็บเกี่ยวข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก