สืบค้นงานวิจัย
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้บริการด้านเงินฝากของ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ภิรดี กิมาคม - ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ชื่อเรื่อง: ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้บริการด้านเงินฝากของ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ชื่อเรื่อง (EN): BAAC 7C’s
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ภิรดี กิมาคม
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Piradee Kimakom
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: ธัญญพัทธ์ กำเนิดกุลพิพัฒน์
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN): Thanyapat Kumnerdkulpipat
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN): Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives
หมวดหมู่: อื่นๆ
หมวดหมู่ AGRIS:
บทคัดย่อ: งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมการใช้บริการด้านเงินฝาก ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้าที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการด้านเงินฝาก ปัจจัยภายในและภายนอกที่ส่งผลต่อการดำเนินงานด้านเงินฝากของธนาคาร และเพื่อค้นหาแนวทางการกำหนดกลยุทธ์การขยายเงินฝากของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เก็บข้อมูลจากลูกค้าที่ใช้บริการด้านเงินฝากของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จำนวน 402 ราย การวิจัยเชิงคุณภาพจะใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหาร ส่วนการวิจัยเชิงปริมาณใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการสำรวจ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย การหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตามใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis)
บทคัดย่อ (EN): BAAC 7C’s
แผนยุทธศาสตร์งานวิจัย – ระดับชาติ:
แผนยุทธศาสตร์งานวิจัย – ระดับกระทรวง: การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนยุทธศาสตร์งานวิจัย – ระดับกรม: การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
เลขทะเบียนวิจัยกรม: 1
ชื่อแหล่งทุน: ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม
เลขทะเบียนวิจัยแหล่งทุน: 1
วิธีการจ้างทำงานวิจัย: ดำเนินการวิจัยเอง
จำนวนเงินตามสัญญารับงานวิจัย: 0
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2559
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2560
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-SA 3.0 TH)
พื้นที่ดำเนินการ: อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ช่วงเวลาที่รวบรวมข้อมูล: 9 เดือน
ปีที่ได้รับงบประมาณ (ระบุได้มากกว่า 1 ปี): 2559
ประเภทชิ้นงาน: การวิจัยพื้นฐาน
เผยแพร่โดย: สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดสงขลา
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
รายละเอียด: Submitted by Admin ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (baac@tarr.arda.or.th) on 2018-05-08T03:33:46Z No. of bitstreams: 1 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้บริการด้านเงินฝาก.pdf: 187326 bytes, checksum: f33c1af56752c7d9d2d7c88d61ec7a21 (MD5)
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้บริการด้านเงินฝากของ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดสงขลา
2560
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต (มอบรัก) ของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี การศึกษาพฤติกรรมการเลือกที่อยู่อาศัยของหมึกสายขาว (Octopus aegina Gray, 1849) ในห้องปฏิบัติการ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการปลูกกาแฟบนที่สูง ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกระบบกรีดของชาวสวนยางในจังหวัดสงขลา ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจปลูกอ้อยของเกษตรกร อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น ปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดพฤติกรรมการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของสหกรณ์ การปนเปื้อนของสารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวมในน้ำทะเล จากแหล่งประมงบริเวณชายฝั่งจังหวัดสงขลา พ.ศ. 2554 ระยะเวลาที่เหมาะสมในการใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ควบคุมเชื้อรา Aspergillus flavus และสารพิษแอฟลาทอกซินในข้าวโพความชื้นสูง ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บัตรสินเชื่อเกษตรกรของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลี้ยงปลาในนาข้าวอินทรีย์ของเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก