สืบค้นงานวิจัย
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานส่งเสริมการเกษตรของข้าราชการในสังกัดสำนักงานเกษตรจังหวัดเลย
โสคิด บุญศรี - กรมส่งเสริมการเกษตร
ชื่อเรื่อง: การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานส่งเสริมการเกษตรของข้าราชการในสังกัดสำนักงานเกษตรจังหวัดเลย
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: โสคิด บุญศรี
คำสำคัญ:
หมวดหมู่ AGRIS:
บทคัดย่อ: การศึกษาวิจัยเรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่งเสริมการเกษตรของข้าราชการในสังกัดสำนักงานเกษตรจังหวัดเลย มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)สภาพทั่วไปและความรู้ประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2)การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่งเสริมการเกษตร 3)ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่งเสริมการเกษตร โดยศึกษาจากข้าราชการในสังกัดสำนักงานเกษตรจังหวัดเลยจำนวน90คน รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป นำเสนอด้วยค่าร้อยละค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ข้าราชการในสังกัดสำนักงานเกษตรจังหวัดเลย ส่วนใหญ่เป็นชาย อายุเฉลี่ย 42 ปี วุฒิการศึกษาส่วนใหญ่ระดับปริญญาตรี ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในกรมส่งเสริมการเกษตร เฉลี่ย 18 ปี ความรู้และประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านโปรแกรมสำเร็จรูปพบว่าใช้โปรแกรมตามลำดับคือ Microsoft Word Microsoft Excel และการใช้อินเตอร์เน็ตระดับปานกลาง ส่วนการใช้โปรแกรม Microsoft Powerpoint การใช้อีเมล์และการบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์มีการใช้ในระดับน้อย ด้านการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศพบว่าใช้โทรศัพท์พื้นฐานและโทรศัพท์เคลื่อนที่ใช้ในระดับมาก การใช้คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ตและการใช้โทรสารใช้ในระดับปานกลาง ผลการศึกษาด้านการนำอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรพบว่ามีการนำไปใช้ในระดับมากคือการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการพิมพ์ข่าวสารและข้อมูล ส่วนด้านการจัดเก็บระบบข้อมูลด้านการเกษตร การประมวลผลข้อมูลด้านการเกษตร และการดูแลรักษาสารสนเทศด้านการเกษตร มีการนำไปใช้ในการปฏิบัติ อยู่ในระดับปานกลาง ผลการศึกษาความต้องการสารสนเทศเพื่อการบริหารงานส่งเสริมการเกษตรทั้ง3ด้านพบว่ามีความต้องการระดับมากทั้ง3ด้าน เรียงตามลำดับ ได้แก่ 1)ด้านสารสนเทศเพื่อการบริหารงานบุคลากร 2)ด้านสารสนเทศเพื่อการวางแผน 3) ด้านสารสนเทศ เพื่อควบคุม ติดตาม และประเมินผล ปัญหาอุปสรรคในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรทำการศึกษา 4 ด้านพบว่าผลการศึกษามีปัญหาระดับมากทั้ง4 ด้านเรียงตามลำดับได้แก่ 1)ด้านโปรแกรมสำเร็จรูปต่าง ๆ ที่ได้รับจากกรมส่งเสริมการเกษตร 2) ด้านบุคลากร 3) ด้านวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 4)ด้านข้อมูลและสารสนเทศ ) ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาจึงเห็นควรเสนอแนะแนวทางการพัฒนาบุคคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศดังนี้1)พัฒนาเพิ่มพูนความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในทุกระดับอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ 2)สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์สารสนเทศและสร้างเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพ 3)วางแผนพัฒนาบุคลากร วัสดุอุปกรณ์และเครือข่าย เพื่อใช้ดำเนินงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่ชัดเจนและต่อเนื่อง
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2550
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2550
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
พื้นที่ดำเนินการ: จังหวัดเลย
เผยแพร่โดย: กรมส่งเสริมการเกษตร
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานส่งเสริมการเกษตรของข้าราชการในสังกัดสำนักงานเกษตรจังหวัดเลย
กรมส่งเสริมการเกษตร
2550
ความคิดเห็นของข้าราชการสังกัดสำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ดต่อการประเมินผลการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร ปี 2542 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานส่งเสริมการเกษตรของนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันออก การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานส่งเสริมการเกษตรของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับจังหวัดในเขตที่ 1 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานส่งเสริมการเกษตรของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับอำเภอ จังหวัดบุรีรัมย์ ความต้องการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ในงานส่งเสริมการเกษตรของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในจังหวัดปราจีนบุรี ความรู้และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ของนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย การติดตามตรวจสอบสารกลุ่มโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนในอากาศริมถนนโดยใช้ใบไม้ในเขตจังหวัดนนทบุรี ความต้องการฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรที่ปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรในจังหวัดหนองคาย สถานการณ์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานส่งเสริมการเกษตรของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในจังหวัดสิงห์บุรี การใช้สื่อสิ่งพิมพ์ในงานส่งเสริมการเกษตรของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในจังหวัดกำแพงเพชร

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก