สืบค้นงานวิจัย
แหล่งและฤดูทำการประมงของการประมงพาณิชย์บริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก
ปิยะโชค สินอนันต์, ทิวารัตน์ สินอนันต์, กฤษฎา ธงศิลา - กรมประมง
ชื่อเรื่อง: แหล่งและฤดูทำการประมงของการประมงพาณิชย์บริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก
ชื่อเรื่อง (EN): Commercial fishing ground and season in the eastern Gulf of Thailand
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: เรือประมงพาณิชย์ที่ทำประมงและขึ้นท่าบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออกสามารถแบ่งได้ 7 ประเภท 13 ชนิดเครื่องมือ ดังนี้ ประเภทอวนล้อมจับ ได้แก่ เรืออวนล้อมจับ เรืออวนล้อมจับปลากะตักกลางวัน เรืออวนล้อมจับปลากะตักประกอบแสงไฟ ประเภทอวนลาก ได้แก่ เรืออวนลากคู่ เรืออวนลากแผ่นตะเฆ่ เรืออวนลากคานถ่าง ประเภทคราด ได้แก่ คราดหอยลาย ประเภทอวนครอบ ได้แก่ เรืออวนครอบปลากะตักประกอบแสงไฟ เรือครอบหมึก ประเภทอวนติด ได้แก่ เรืออวนลอยปลาทู และเรืออวนล้อมติดปลาทู ประเภทอวนรุน ได้แก่ เรืออวนรุน และประเภทลอบ ได้แก่ เรือลอบปู แหล่งทำการประมงเกือบทุกเครื่องมืออยู่ทั่วบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ยกเว้น อวนดำพบทำประมงบริเวณทิศใต้เกาะกูด อวนล้อมจับปลากะตักกลางวันพบทำประมงบริเวณจังหวัดระยอง อวนลากคานถ่าง อวนล้อมติดปลาทู อวนรุนพบบริเวณจังหวัดจันทบุรี และตราด คราดหอยพบเฉพาะบริเวณจังหวัดตราด ฤดูทำประมงส่วนใหญ่ได้รับผลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ อัตราการจับสัตว์น้ำของเรืออวนล้อมซั้ง อวนล้อมปั่นไฟ อวนดำ อวนล้อมจับปลากะตัก ประกอบแสงไฟ และอวนครอบปลากะตักประกอบแสงไฟเท่ากับ 5,052.58 3,904.04 5,216.99 4,139.90 และ 867.75 กิโลกรัม/วัน ตามลำดับ อวนลากคู่ อวนลากแผ่นตะเฆ่ขนาดเล็ก และอวนรุน มีอัตราการจับเท่ากับ 241.22 28.75 และ 40.47 กิโลกรัม/ชั่วโมง ตามลำดับ องค์ประกอบสัตว์น้ำของเรืออวนล้อมจับ พบปลาผิวน้ำมากที่สุด โดยชนิดสัตว์น้ำที่พบมากในอวนล้อมซั้ง คือ ปลาลังร้อยละ 20.62 อวนล้อมปั่นไฟ คือ ปลาลังร้อยละ 18.88 และอวนดำ คือ ปลาทูร้อยละ 47.92 อวนล้อมจับปลากะตักประกอบแสงไฟพบปลากะตักมากที่สุดร้อยละ 65.72 สัตว์น้ำเศรษฐกิจชนิดอื่นที่พบมาก คือ ปลาลัง ร้อยละ 10.20 อวนลากคู่พบสัตว์น้ำเศรษฐกิจ และปลาเป็ดร้อยละ 71.58 และ 28.42 ตามลำดับ กลุ่มสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่พบมาก ได้แก่ ปลาผิวน้ำร้อยละ 46.24 ชนิดที่พบมาก คือ ปลาทูร้อยละ 27.38 อวนลากแผ่นตะเฆ่ขนาดเล็กพบสัตว์น้ำเศรษฐกิจ และปลาเป็ดร้อยละ 66.27 และ 33.73 ตามลำดับ กลุ่มสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่พบมาก คือ ปลาหน้าดินร้อยละ 22.51 ชนิดที่พบมาก คือ หมึกกล้วยร้อยละ 10.41 อวนครอบปลากะตักประกอบแสงไฟ พบปลากะตักมากที่สุดร้อยละ 84.58 สัตว์น้ำเศรษฐกิจชนิดอื่นที่พบมาก คือ ปลาทู ร้อยละ 2.61 อวนรุนพบสัตว์น้ำเศรษฐกิจ และปลาเป็ดร้อยละ 37.53 และ 62.47 ตามลำดับ กลุ่มสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่พบมาก ได้แก่ กลุ่มกุ้งร้อยละ 17.38 ชนิดที่พบมาก คือ กุ้งแชบ๊วยร้อยละ 8.31 องค์ประกอบขนาดสัตว์น้ำที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจที่จับได้จากการทำประมงพาณิชย์บริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออกทั้ง 8 เครื่องมือส่วนใหญ่มีขนาดเล็กกว่าขนาดแรกเริ่มสืบพันธุ์
บทคัดย่อ (EN): Commercial fishing boats which caught aquatic animals and landed around the eastern gulf of Thailand could be separated into 7 categories which were composed of 13 types of gear. There are as the following: Surrounding net, i.e., purse seine, anchovy purse seine without light (daytime fishing) and anchovy purse seine with light luring (nighttime fishing). Trawl nets, i.e., pair trawls, otter board trawls and beam trawls. Dredges, i.e., Short-necked clam dredges. Falling nets, i.e., anchovy falling net with light luring and squid falling net with light luring. Gill nets and entangling nets, i.e., indo-pacific mackerel gill nets and indo-pacific mackerel encircling gill nets. Traps, i.e., crab traps. Almost all gears were found generally in the fishing ground around the Eastern Gulf of Thailand except Thai purse seine was found in the south of Koh Kut, anchovy purse seine without light was found in Rayong province, beam trawls; indo-pacific mackerel encircling gill nets and push nets were found only in Chantaburi and Trat provinces and dredges was found only in Trat province. The fishing seasons depended mostly on the South-West and North-East monsoon. The catch rate of purse seine with fish aggregating devices, purse seine with light luring, Thai purse seine, anchovy purse seine with light luring and anchovy falling net with light luring were 5,052.58, 3,904.04, 5,216.99, 4,139.90 and 867.75 kg/day, respectively. And the catch rate of pair trawls, small size of otter board trawls and push net were 241.22, 28.75 and 40.47 kg/hr, respectively. The highest catch composition from purse seine were pelagic fish which dominant species of each were, purse seine with fish aggregating devices were Rastrelliger kanagurta 20.62% purse seine with light luring were R. kanagurta 18.88% and Thai purse seine were R. brachysoma 47.92%. The highest catch composition of anchovy purse seine with light luring was anchovy 65.72% while R. kanagurta 10.20% was shown as the highest catch composition of other economic aquatic animals. The percentage of catch composition of economic aquatic animals and trash fish from pair trawl were 71.58 and 28.42, respectively. The economic aquatic animals that were found most was pelagic fish 46.24% of which R. brachysoma, 27.38% was the highest catch composition. The economic aquatic animals and trash fish from small size of otter board trawls was found 66.27 and 33.73%, respectively. The group of economic aquatic animals which were found most was demersal fish 22.51% of which Loligo spp., 10.41% was the highest catch composition. The highest catch composition of anchovy falling net with light luring was anchovy 84.58% while R. brachysoma 2.61% was shown as the highest catch composition of other economic aquatic animals. The economic aquatic animals and trash fish from push net was found 37.53 and 62.47%, respectively. The group of economic aquatic animals which were found most was shrimps 17.38% of which Penaeus merguiensis, 8.31% was the highest catch composition. Most of size composition of important economic aquatic animals which were caught from commercial fisheries around the eastern gulf of Thailand by 8 fishing gears was smaller than their size at first maturity.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2553-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2555-06-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมประมง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
แหล่งและฤดูทำการประมงของการประมงพาณิชย์บริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก
กรมประมง
30 มิถุนายน 2555
กรมประมง
สภาวะทรัพยากรและการประมงปลาโอในอ่าวไทย การประมงหมึกกระดองจากเครื่องมืออวนลากพาณิชย์ในอ่าวไทย การกำหนดพื้นที่ทำการประมงทะเลให้เหมาะสมกับเครื่องมือประมงและฤดูกาลบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ศักยภาพของพื้นที่ในการจัดสร้างปะการังเทียมเพื่อการประมง สภาวะการทำประมงลอบหมึกบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก สภาวะการประมงพาณิชย์ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2552 การประมงและความสูญเสียทางเศรษฐกิจของสัตว์น้ำจากการทำประมงอวนล้อมซั้งทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย การประมงหมึกสายในน่านน้ำไทย ปลาวัยอ่อนบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก การประมง แหล่งและฤดูวางไข่ของปลาทูบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก