สืบค้นงานวิจัย
การศึกษาเปรียบเทียบทัศนคติของเกษตรกรหมู่ที่ 12 ตำบลบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ที่มีต่อพนักงานส่งเสริมการเกษตรของรัฐและของบริษัทเอกชน
ตระการศักดิ์ มณีภาค - กรมส่งเสริมการเกษตร
ชื่อเรื่อง: การศึกษาเปรียบเทียบทัศนคติของเกษตรกรหมู่ที่ 12 ตำบลบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ที่มีต่อพนักงานส่งเสริมการเกษตรของรัฐและของบริษัทเอกชน
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ตระการศักดิ์ มณีภาค
คำสำคัญ:
หมวดหมู่ AGRIS:
บทคัดย่อ: วิทยานิพนธ์เรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาถึง 1)ทัศนคติของเกษตรกรต่อพนักงานส่งเสริมการเกษตรของรัฐและของบริษัทเอกชนในลักษณะเปรียบเทียบกัน 2)ระดับทัศนคติของเกษตรกรที่มีต่อพนักงานส่งเสริมการเกษตรของทั้งสองฝ่าย 3)ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติของเกษตรกรที่มีต่อพนักงานส่งเสริมการเกษตรของทั้งสองฝ่ายกับปัจจัยบางประการคือ อายุ การศึกษา ลักษณะครอบครัว อาชีพหลัก สภาพการถือครองที่ดิน ภูมิลำเนา การเข้าร่วมกิจกรรมกับส่วนรวม การทัศนศึกษานอกท้องถิ่นและการรับฟังรายการเกษตรจากวิทยุ การศึกษาเรื่องนี้กระทำกับเกษตรกรในหมู่ที่ 12 ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี จำนวนทั้งหมด 61 ครอบครัว โดยใช้วิธีสัมภาษณ์ด้วยแบบสัมภาษณ์ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ตอน ตอนแรกเกี่ยวกับสภาพทั่ว ๆ ไป และข้อเสนอแนะของเกษตรกร ตอนที่สองเป็นคำถามที่ใช้วัดทัศนคติเกษตรกรสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลนั้นใช้ที-เทสต์ และไค-สแควร์เทสต์ ทดสอบความแตกต่างและความสัมพันธ์ทางสถิติตามลำดับและจากผลการวิเคราะห์พบว่า 1.ทัศนคติของเกษตรกรต่อพนักงานส่งเสริมการเกษตรของรัฐ และของบริษัทเอกชน แตกต่างกันทั้งในเรื่องลักษณะการดำเนินงานและบุคลิกภาพของพนักงานส่งเสริมฯ โดยเกษตรกรมีทัศนคติต่อพนักงานส่งเสริมฯ ของบริษัทดีกว่าพนักงานส่งเสริมฯ ของรัฐ 2.ในเรื่องลักษณะการดำเนินงานของพนักงานส่งเสริมการเกษตร เกษตรกรมีทัศนคติต่อพนักงานส่งเสริมฯ ของรัฐและของบริษัทเอกชนในระดับ "ปานกลาง" ทั้งคู่ ส่วนในเรื่องบุคลิกภาพของพนักงานส่งเสริมการเกษตรนั้น เกษตรกรมีทัศนคติต่อพนักงานส่งเสริมฯ ของรัฐในระดับ "ปานกลาง" แต่มีทัศนคติต่อพนักงานส่งเสริมฯ ของบริษัทเอกชนในระดับ "ค่อนข้างดี" 3.ปัจจัยบางประการคือ อายุ การศึกษา ลักษณะครอบครัว อาชีพหลัก สภาพการถือครองที่ดิน ภูมิลำเนา การเข้าร่วมกิจกรรมกับส่วนรวม การทัศนศึกษานอกท้องถิ่น และการรับฟังรายการเกษตรจากวิทยุ ไม่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติของเกษตรกรที่มีต่อพนักงานส่งเสริมการเกษตรทั้งของรัฐและของบริษัทเอกชน จากผลการศึกษา ทำให้ทราบว่าปัญหาสำคัญที่มีผลต่อทัศนคติของเกษตรกรในหมู่บ้านนี้ คือลักษณะดำเนินงานของพนักงานส่งเสริมการเกษตรทั้งฝ่ายรัฐและบริษัทเอกชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งควรจะมีการปรับปรุงแก้ไขในด้านวิธีการส่งเสริมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นกว่านี้และสำหรับฝ่ายพนักงานส่งเสริมการเกษตรของรัฐนั้นควรมีการพิจารณาปรับปรุงในด้านอัตรากำลังและคุณภาพให้เพียงพอและเหมาะสมกับสภาพของท้องถิ่นนั้น ๆ ด้วย
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: ม.ป.ป.
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: ม.ป.ป.
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
พื้นที่ดำเนินการ: หมู่ที่ 12 ตำบลบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
เผยแพร่โดย: กรมส่งเสริมการเกษตร
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การศึกษาเปรียบเทียบทัศนคติของเกษตรกรหมู่ที่ 12 ตำบลบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ที่มีต่อพนักงานส่งเสริมการเกษตรของรัฐและของบริษัทเอกชน
กรมส่งเสริมการเกษตร
ไม่ระบุวันที่เผยแพร่
ทัศนคติของนักวิชาการที่มีต่องานส่งเสริมการเกษตร ประสิทธิภาพของเกษตรกรผู้นำในงานส่งเสริมการเกษตร การศึกษาทัศนคติของเกษตรกรที่มีต่อวิทยาการการทำนาครั้งที่ 2 ของจังหวัดราชบุรี การใช้สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชผักของเกษตรกร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี แนวทางการพัฒนากลุ่มและเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในอำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ศึกษาทัศนคติของเกษตรกรต่อการใช้ค้างในการปลูกมะเขือเทศอุตสาหกรรม การศึกษาทัศนคติของเกษตรกรที่มีต่อสื่อมวลชนในหมู่ 3 ตำบลดอนมะเกลือ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ความรู้และทัศนคติของเกษตรกรในการป้องกันกำจัด เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลโดยวิธีผสาน การศึกษาทัศนคติของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่มีต่อการส่งเสริมงานเคหกิจเกษตร ที่ตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม การประเมินผลเพื่อเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติของเกษตรกรในเขต และนอกเขตโครงการพยากรณ์ และเตือนการระบาดของศัตรูข้าว จ.ขอนแก่น ปี 2530/2531

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก