สืบค้นงานวิจัย
การจัดการระบบแปลงปลูกพริกและการใช้ปุ๋ยผสมผสานเพื่อการปลูกพริก
สมศักดิ์ มณีพงศ์ - มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ชื่อเรื่อง: การจัดการระบบแปลงปลูกพริกและการใช้ปุ๋ยผสมผสานเพื่อการปลูกพริก
ชื่อเรื่อง (EN): Plot Management for Chili Production and Integrated Fertilization
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: สมศักดิ์ มณีพงศ์
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: ชุดโครงการ การผลิตพริกตามมาตรฐานเกษตรตีที่เหมาะสม ประกอบด้วย 3 โครงการย่อย คือ 1) การคัดเลือกพันธุ์พริกที่ให้ผลผลิตสูงและต้านทานโรค 2) การจัดการโรคพริกที่ดีและเหมาะสม และ 3) การจัดการระบบแปลงปลูกพริกและการใช้ปุ๋ยผสมผสานเพื่อการปลูกพริก โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) เพื่อเปรียบเทียบพันธุ์พริกที่ให้ผลผลิตสูงในสภาพพื้นที่ปลูกภาคใต้และมีความต้านทานต่อโรค พืขที่สำคัญ 2) เพื่อศึกษาหาแนวทางที่ดีและเหมาะสมในการจัดการโรคที่สำคัญของพริก 3) เพื่อ ศึกษาระบบแปลงปลูกที่ดีและเหมาะสมในการปลูกพริกของภาคใต้ 4) เพื่อพัฒนาภูมิปัญญาของ ชุมชนปลูกพริกให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพื่อร่วมวิจัยและร่วมถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูก พริกที่ดีและเหมาะสมสู่เกษตรกรและผู้เกี่ยวข้อง การคัดเลือกพันธุ์พริกที่ให้ผลผลิตสูงและต้านทานโรค โตยการทตสอบปลูกพริก 12 พันธุ์ ได้แก่ 1) พริกห้วยสีทนกัลปพฤกษ์ 2 พริกมันดำขามแก่น 28009 3) พริกมันบางช้าง 4) พริกชี้หนูหัว เรือ ศก.13 5) พริกขี้หนูห้วยสีทน ศก. 1 6) พริกขี้หนูหัวเรือ ศก. 25 7) พริกขี้ฟ้าต้านทานโรคแอน แทรคโนสสายพันธุ์ 04-13-7-26 8 พริกชี้ฟ้าต้านทานโรคแอนแทรคโนสสายพันธุ์ 51-1-51-29 9) พริกชี้ฟ้าต้านทานโรคแอนแทรคโนสสายพันธุ์ 51-1-51-37 10) พริกขี้หนูซุปเปอร์ฮอท (บริษัท ศร แดง จำกัด) 11) พริกขี้หนูพันธุ์ทองขาว (บริษัท เจียไต๋ จำกัด) และ 12) พริกขี้หนูลูกผสมพันธุ์เรดฮอท (RED HOT) (บริษัท ซีตไลน์ จำกัดพบว่า พันธุ์พริกจากบริษัทเอกชน ทั้ง 3 พันธุ์ ให้ผลผลิตพริก มากกว่าพันธุ์พริกที่ได้รับความด้รับความอนุคราะห์เมล็ดพันธุ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศูนย์วิจัยพืช สวนศรีสะเกษ และ ศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย ในส่วนของการคัดเลือกพันธุ์พริกที่ต้านทานโรคนั้น พบว่า พันธุ์พริกที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ทั้ง 12 พันธุ์ เป็นพันธุ์พริกที่ยังไม่แสดงความต้านทานโรคพริก ที่สำคัญต้เด่นชัด โดยพบว่า ยังมีการระบาดของโรคที่สำคัญของพริก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โรคแอน แทรคโนสที่เกิดจากเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides และ C. Capsici เมื่อคัดเลือกพันธุ์ พริก จำนวน 5 พันธุ์ ได้แก่ พริกมันบางช้าง 11027 พริกขี้หนูหัวเรือ ศก.13 พริกขี้หนูหัวเรือ ศก.25 พริกชี้ฟ้า 51-1-51-29 และพริกขี้หนูซุปเปอร์ฮอท ปลูกในแปลงของเกษตรกรตัวอย่าง พบว่า พริกขี้หนู ซุปเปอร์ฮอท มีการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์อื่นๆ การจัดการโรคพริกที่ดีและเหมาะสม โดยการใช้การควบคุมโรคโดยชีวิธีด้วยการใช้เชื้อรา Tichoderma spp. โดยการทดสอบการควบคุมโรคพริกที่สำคัญทั้งในระดับห้องปฏิบัติการ ระดับ โรงเรือนปลูกพืชทตลอง และระดับแปลงปลูกทดลอง พบว่า เชื้อรา Tichoderma spp. ทั้ง 6 สาย พันธุ์ (TS-026, TS-063, TS -083, TS 089, FR-NST-086 และ CB-Pin-01) มีประสิทธิภาพของเชื้อรา Trichoderma spp. ในการยับยั้งและคลุมทับเส้นใยเชื้อราโรคพริกในระดับห้องปฏิบัติการ ทั้ง 4 ชนิด คือ เชื้อรา Pythium aphanidermatum สาเหตุโรคเน่าระดับดินในระยะต้นกล้า เชื้อรา Rhizoctonia solani สาเหตุโรคเน่าระดับติน เชื้อรา Sclerotium roffsi สาเหตุโรครากเน่าโคนเน่า และเชื้อรา Colletotrichum copsici สาเหตุโรคแอนแทรคโนส ส่วนการทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อรา Trichoderma spp. ในการควบคุมโรคชองพริกในระดับโรงเรือนปลูกพืชทดลองและในสภาพแปลงใน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พบว่า เชื้อร Trichoderma spp. สามารถลตระตับความรุนแรงการเกิดโรคใน พริกได้แตกต่งอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับการไมใช้ การจัดการระบบแปลงปลูกพริกและการใช้ปุยผสมผสานเพื่อการปลูกพริก พบว่า การใช้เชื้อ ราไตรโคเตอร์มาร่วมกับน้ำหมักชีวภาพสามารถเพิ่มการเจริญเติบโตและผลผลิตของพริกขี้หนูซุปเปอร์ ฮอทได้ การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาร่วมกับแคลเซียมสามารถเพิ่มการเจริญเติบโตและผลผลิตของพริก ขี้หนูพันธุ์หนักบ้านได้ การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาและแคลเซียม ช่วยลดความรุนแรงของโรคที่สำคัญ ของพริกได้ ตังนั้น การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา น้ำหมักชีวภาพ และแคลเซียม เป็นแนวทางที่ดีในการ เพิ่มผลผลิตของพริกตามมาตรฐานเกษตรดีที่เหมาะสม (Good Agricultural Practice, GAP) สำหรับการอบรมเผยแพร่ผลงานวิจัยให้กับกลุ่มเกษตรกรปลูกพริก ในพื้นที่จังหวัต นครศรีธรรมราช ในช่วง พ.ศ. 2555-2556 ในรูปแบบของการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การถ่ายทอด เทคโนโลยีการขยายเชื้อราไตรโคเตอร์มาสายพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อใช้ควบคุมโรคพืช" มีจำนวน เกษตรกรเข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น 345 คน
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2552-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2554-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การจัดการระบบแปลงปลูกพริกและการใช้ปุ๋ยผสมผสานเพื่อการปลูกพริก
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
30 กันยายน 2554
ผลของน้ำปุ๋ยไส้เดือนและน้ำหมักชีวภาพต่อการเจริญเติบโตของพริกชี้ฟ้าในระบบการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน การพัฒนาการผลิตพริก และมะเขือเทศในตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้น้ำแบบประหยัด และการให้ปุ๋ยในระบบน้ำ ผลของการใช้ปุ๋ยชีวภาพขยายเชื้อจุลินทรีย์ตรึงไนโตรเจน ละลายฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ร่วมกับ จุลินทรีย์ควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืช ภายใต้การจัดการพืชปุ๋ยสดชนิดต่างๆ ในการปรับปรุงบำรุงดินเพื่อปลูกพริกอินทรีย์ การพัฒนาวิธีการให้น้ำแบบประหยัด และการให้ปุ๋ยในระบบน้ำ ในการผลิตพริก และมะเขือเทศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับการใช้ปูนและจุลินทรีย์ควบคุมสาเหตุของโรคพืชเพื่อเพิ่มผลผลิตพริกขี้หนู ในกลุ่มดินชุดที่ 33 ประสิทธิภาพของปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพต่อคุณภาพดินและผลผลิตทางการเกษตร-พริกขี้หนู การใช้มูลแพะเป็นปุ๋ยอินทรีย์ในการผลิตพริก โปรแกรมดินไทยและธาตุอาหารพืช/คำแนะนำการจัดการดินและปุ๋ยรายแปลง การประเมินการจัดการดิน น้ำ ปุ๋ย โดยใช้แบบจำลองการปลูกพืช อิทธิพลของปุ๋ยฟอสฟอรัสต่อการพึ่งพาเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาเพื่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพริก

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก