สืบค้นงานวิจัย
การพัฒนาสารสนเทศมะม่วงน้ำดอกไม้
ยุภา คำตะพล - มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาสารสนเทศมะม่วงน้ำดอกไม้
ชื่อเรื่อง (EN): The development Mango cv. Num Dok Mai
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: ยุภา คำตะพล
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: งานวิจยัน้ีทา การศึกษาปัญหาการคน้ หาโรงคดั บรรจุมะม่วงน้า ดอกไม้หรือลง้ ซึ่งปัจจุบันมี โรงรับบรรจุมะม่วงน้า ดอกไมอ้ยหู่ ลายแห่ง ซ่ึงแต่ละแห่งมีช่วงระยะเวลาการเปิดรับซ้ือแตกต่างกนั ดงัน้ันเพื่อเป็นการอา นวยความสะดวกให้กบั เกษตรกร งานวิจยัน้ีจึงทา การพฒั นาแอพพลิเคชัน แสดงตา แหน่งโรงคดับรรจุมะม่วงน้า ดอกไมบ้ นสมาร์ทโฟนแอนดรอยด์เพื่อให้เกษตรกรสามารถ เลือกตา แหน่งโรงคดับรรจุมะม่วงน้า ดอกไมท้ี่อยใู่ กลเ้กษตรไดอ้ยา่ งสะดวก
บทคัดย่อ (EN): One of the problems for farmers is to finding the packing house of Mango cv. Nam Dok Mai which has many places and different opening period of times. Therefore, this research aims to develop the Android application for showing the location and direction of packing house of Mango cv. Nam Dok Mai to assist farmers in choosing the most convenient place for them. System usage satisfaction evaluation by 6 samples of farmers. The results of system usage satisfaction is good level.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2557-11-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2558-09-30
เอกสารแนบ: http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/291380
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การพัฒนาสารสนเทศมะม่วงน้ำดอกไม้
ยุภา คำตะพล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
30 กันยายน 2558
เอกสารแนบ 1
การบริหารและจัดการความเสี่ยงเพื่อลดโรคแอนแทรคโนสของผล มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองเพื่อการส่งออก การพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวมะม่วงน้ำดอกไม้และปรับปรุงคุณภาพเพื่อเพิ่มศักยภาพการส่งออก โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศคณะ การพัฒนาคุณภาพผลผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองโดยการห่อผลต่างขนาดด้วยถุงกระดาษคาร์บอน การพัฒนาศักยภาพการผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองในจังหวัดพิษณุโลกเพื่อการส่งออกสู่ตลาดโลกอย่างยั่งยืน การพัฒนาสารสนเทศเพื่อการป้องกันกำจัดศัตรูข้าว การบริหารจัดการน้ำเพื่อการเพาะปลูกมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้ด้วยแนวคิด วอเตอร์ฟุตพริ้นท์ กรณีศึกษา มะม่วงน้ำดอกไม้ของชุมชนดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ แผนงานวิจัยและพัฒนาภูมิสารสนเทศการเกษตร ระบบสารสนเทศกลางเพื่อการพัฒนาลุ่มน้ำชี การพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองเพื่อการส่งออกทางเรือไปประเทศญี่ปุ่นด้วยตู้คอนเทนเนอร์ควบคุมสภาพบรรยากาศ

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก