สืบค้นงานวิจัย
เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมเดี่ยวพันธุ์ใหม่ Kwsx 107 และ Kwsx 91 เพื่อผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์สูงเพื่อการค้า
โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, ธำรงศิลป โพธิสูง, ชฎามาศ จิตต์เลขา, ประเสริฐ ถาหล้า, หัสนัย ช่วยพิมาย - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชื่อเรื่อง: เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมเดี่ยวพันธุ์ใหม่ Kwsx 107 และ Kwsx 91 เพื่อผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์สูงเพื่อการค้า
ชื่อเรื่อง (EN): Commercial Seed Production Technology of Waxy Corn Single-Cross Hybrids, Kwsx 107 and Kwsx 91 for Higher Seed Yield and Quality.
บทคัดย่อ: วัตถุประสงค์การทดลองนี้เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมเดี่ยวพันธุ์ใหม่ Kwsx 91และ Kwsx107 ให้ผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์สูงเพื่อใช้ส่งเสริมเป็นพันธุ์การค้า โดยปลูกข้าวโพดข้าวเหนียว สายพันธุ์แท้ 4 สายพันธุ์ ได้แก่ Kwi#1, Kwi#7, Kwi#9 และ Kwi#10 ในปลายฤดูฝน ปี พ.ศ. 2558 และฤดูต้นฝน ปี พ.ศ. 2559 และปลูกทดสอบผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมเดี่ยวพันธุ์ Kwsx107 และ Kwsx 91 ในปลายฤดูฝน-ต้นฤดูแล้ง (มิถุนายน - พฤศจิกายน) ปี พ.ศ. 2559 วางแผนการทดลองแบบ RCBD จำนวน 4ซ้ำ ณ ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ผลการปลูกทดสอบผลผลิตสายพันธุ์แท้ พบว่า สายพันธุ์แท้ Kwi#7 มีวันสลัดละอองเกสรเพศผู้ 50% สั้นที่สุด 45 วัน เร็วกว่าสายพันธุ์แท้Kwi#10 และ Kwi#9 (48 และ 50 วัน ตามลำดับ) (p<0.01) สายพันธุ์แท้ Kwi#1 มีวันออกไหม 50% และวันเก็บเกี่ยวเร็วที่สุด (46 และ 89 วัน ตามลำดับ) เร็วกว่าสายพันธุ์แท้Kwi#10 ที่ให้ค่าเฉลี่ยช้าที่สุด 52 และ 94 วัน ตามลำดับ (p<0.01) เปอร์เซ็นต์กะเทาะเมล็ดของทั้ง 4 สายพันธุ์ มีค่าเฉลี่ยไม่แตกต่างทางสถิติ (74.91-82.50%) สำหรับผลผลิตฝักดี และผลผลิตเมล็ดพันธุ์ พบว่า สายพันธุ์แท้ Kwi#10 ให้ผลผลิตสูงสุด 336.78 กก./ไร่ และ 277.79 กก./ไร่ ตามลำดับ สูงกว่าสายพันธุ์แท้Kwi#7 ที่ให้ค่าเฉลี่ยต่ำสุด 263.73 กก./ไร่ และ 212.04 กก./ไร่ ตามลำดับ (p<0.01) ผลการทดสอบผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมเดี่ยว พบว่า พันธุ์ Kwsx107 ในระยะปลูกสายพันธุ์แม่ (Kwi#10) 75x15 ซม. (1 ต้น/หลุม)และระยะปลูกสายพันธุ์พ่อ (Kwi#7) 75x10ซม. (1 ต้น/หลุม)ให้ผลผลิตเมล็ดพันธุ์เฉลี่ยสูงสุด206.73กก./ไร่จำนวนต้นเก็บเกี่ยวและจำนวนฝักดีสูง เฉลี่ย 12,086.67 ต้น/ไร่ และ 6,653.34 ฝัก/ไร่ มีโรคทางใบน้อยและเก็บเกี่ยวง่าย คุณภาพเมล็ดพันธุ์อยู่ในเกณฑ์ที่ดี มีความงอกเฉลี่ย 98% และความบริสุทธิ์ 98% ส่วนพันธุ์ Kwsx91 ในระยะปลูกสายพันธุ์แม่ (Kwi#9) 75x10 ซม. (1 ต้น/หลุม) และระยะปลูกสายพันธุ์พ่อ (Kwi#1) 75x10ซม. (1 ต้น/หลุม) ให้ผลผลิตเมล็ดพันธุ์เฉลี่ยสูงสุด253.33กก./ไร่ สูงกว่าระยะปลูกสายพันธุ์แม่ (Kwi#9) 75x25ซม. ที่ให้ผลผลิตเมล็ดพันธุ์เฉลี่ยต่ำสุด 164.17 กก./ไร่ (p<0.01) จำนวนต้นเก็บเกี่ยวและจำนวนฝักดีสูง เฉลี่ย 14,480.00 ต้น/ไร่ และ 10,446.67 ฝัก/ไร่ วันเก็บเกี่ยวสั้น 79 วันส่วนคุณภาพเมล็ดพันธุ์มีความงอกเฉลี่ย 98% และความบริสุทธิ์ 99%ส่วนลักษณะทางการเกษตรอื่น ๆ ทั้ง 2 พันธุ์ส่วนใหญ่อยู่ในลักษณะดีแต่ทั้ง 2 พันธุ์ควรปลูกสายพันธุ์แม่ก่อน 4 วันเนื่องจากวันสลัดละอองเกสร 50% ของสายพันธุ์พ่อและวันออกไหม 50% ของสายพันธุ์แม่ออกไม่พร้อมกัน
บทคัดย่อ (EN): The objective of this experiment was to produce seed of Kwsx 91 and Kwsx 107 waxy corn single-cross hybrids which had high seed yield and high seed quality for promoting as commercial varieties. Four parented inbred lines (i.e., Kwi#1, Kwi#7, Kwi#9 and Kwi#10) were planted in the 2015 late rainy season and 2016 early rainy season. Seed production of Kwsx 91 and Kwsx 107 were planted in the late rainy season and dry season during June-November 2016, using a randomized complete block (RCB) with four replications at the National Corn and Sorghum Research Center. Results of seed yield of inbred lines showed that days to 50% anthesis of Kwi#7 was shorter (45 days) than those of Kwi#10 and Kwi#9 (48 and 50 days, respectively) (p<0.01). Days to 50% silking and days to harvest of Kwi#1 were earliest (46 and 89 days, respectively), compared to those of the latest dates of Kwi#10 (52 and 94 days, respectively). Percentages of good dry ear weight of the four inbred lines were not significant (74.91-82.50%). Good dry ear weight and seed yield of Kwi#10 gave the highest means (2,104.88 and 1,736.19 kg/ha, respectively), significantly different from those of Kwi#7 which gave the lowest means of 1,648.31 and 1,325.25 kg/ha, respectively (p<0.01).Results of the seed production trial showed that theseed production of Kwsx 91 hybrid gave highest seed yield of 1,583.31 kg/ha for the female parent (Kwi # 9) in a spacing of 75x15 cm with1 plant/hill and the male parent (Kwi # 1) in a spacing of 75x10 cm with 1 plant/hill, significantly different from that of plant-spacing of female parent (Kwi # 9) of 75x25 cm which gave the lowest means of 1,026.06 kg/ha (p<0.01). Good harvested plants and good harvested ears of Kwsx 91 gave the highest means (90,500.00 plant/ha and 65,291.69 ear/ha, respectively), short days to harvest of 79 days. Its seed quality was good for seed germination (98%) and seed purity (99%).The seed production ofKwsx 107hybrid had the highest seed yield of 1,292.06 kg/ha forfemale parent (Kwi # 10) in a spacing of 75x15 cm with 1 plant/hill and the male parent (Kwi # 7) in a spacing of 75x10 cm with 1 plant/hill. Good harvested plants and good harvested ears for the seed production of Kwsx 107 gave the highest means (75,541.69 plant/ha, and 10,851.19ear/ha, respectively), less leaf diseases and easier days to harvest. Theseed quality was good for seed germination (98%) and seeds purity (98%).Moreover, most of the agronomic traits of the two hybrid verities were acceptable.The seed production of both two hybrids should plant female inbred line 4 days before the male inbred line because days to 50% anthesis of male parent and days to 50% silking of female parent are different dates.
ภาษา (EN): th
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คำสำคัญ:
เจ้าของลิขสิทธิ์: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมเดี่ยวพันธุ์ใหม่ Kwsx 107 และ Kwsx 91 เพื่อผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์สูงเพื่อการค้า
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
30 กันยายน 2560
การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมเดี่ยวพันธุ์ใหม่ Kwsx 107 และ Kwsx 91 เพื่อผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์สูงเพื่อการค้า การประเมินศักยภาพการให้ผลผลิต การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์และการเพาะปลูกข้าวลูกผสมระบบ 2 สายพันธุ์ การประเมินศักยภาพการให้ผลผลิต การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์และการเพาะปลูกข้าวลูกผสมระบบ 2 สายพันธุ์ (ส่วนไบโอเทค) เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีเชิงพาณิชย์ในแปลงเกษตรกร การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์พริกอินทรีย์ การศึกษาเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ แตงกวา และฟักทอง ที่เหมาะสม การวิจัยและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวลูกผสม สภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของเกษตรกรโครงการศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น การใช้เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของเกษตรกรศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู การยอมรับเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของเกษตรกรตามโครงการศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน จังหวัดชัยภูมิ
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก