สืบค้นงานวิจัย
การศึกษาฤทธิ์ต้านไวรัสของสารสกัดพืชสมุนไพรไทยต่อการแบ่งตัวของ highly pathogenic porcine reproductive and respiratory syndrome virus
เรือนแก้ว ประพฤติื, วศิน เจริญตัณธนกุล - มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ชื่อเรื่อง: การศึกษาฤทธิ์ต้านไวรัสของสารสกัดพืชสมุนไพรไทยต่อการแบ่งตัวของ highly pathogenic porcine reproductive and respiratory syndrome virus
ชื่อเรื่อง (EN): Study of antiviral potential of Thai medicinal plant extracts against highly pathogenic porcine reproductive and respiratory syndrome virus replication
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดจากพืชสมุนไพร 3 ชนิด คือ พลูคาว(Houttuynia cordata) พญายอ (Clinacanthus nutans) และมะรุม (Moringa oleifera) ต่อการยับยั้งการติดเข้าสู่เซลล์และการแบ่งตัวของไวรัสพีอาร์อาร์เอสสายพันธุ์รุนแรงในเซลล์เพาะเลี้ยง MARC-145 พืชสมุนไพรทั้ง 3 ชนิดถูกนำมาสกัดด้วยตัวทำละลาย 4 ชนิด ได้แก่ น้ำและเอทานอล 50%, 70% และ 95% และนำสารสกัดที่ได้มาทดสอบหาความเข้มข้นที่สูงที่สุดที่ไม่เป็นพิษต่อเซลล์ MARC-145 เพื่อนำความเข้มข้นที่ได้นั้นไปศึกษาฤทธิ์ต้านไวรัส ผลการศึกษาพบว่าสารสกัดเอทานอล 50% ของพืชสมุนไพรพลูคาวและพญายอมีฤทธิ์ต้านไวรัสดีที่สุดเมื่อเทียบกับสารสกัดที่ได้จากตัวทำละลายอื่นๆ โดยที่สารสกัดเอทานอล 50% ของพญายอมีฤทธิ์ต้านไวรัสสูงที่สุดโดยสามารถลดไตเตอร์ไวรัสได้จาก 107TCID50/มล. เหลือ 103.41 และ 102.75 TCID50/มล. ในระยะ pre-infection และระยะ post-infection ตามลำดับ ในขณะที่สารสกัดเอทานอล 50% ของพลูคาวมีฤทธิ์ต้านไวรัสได้ดีเฉพาะในระยะ post-infection เท่านั้น โดยลดไตเตอร์ไวรัสลงเหลือ 106.75 และ 102.33 TCID50/มล. ตามลำดับ ส่วนสารสกัดของมะรุมไม่มีฤทธิ์ต้านไวรัสพีอาร์อาร์เอสในทุกชนิดของสารสกัด การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าสารสกัดจากพืชสมุนไพรพลูคาวและพญายอมีฤทธิ์ต้านไวรัสพีอาร์อาร์เอสสายพันธุ์รุนแรงทั้งก่อนและหลังไวรัสติดเข้าสู่เซลล์ ซึ่งองค์ความรู้นี้อาจนำไปประยุกต์ใช้เพื่อควบคุมโรคพีอาร์อาร์เอสชนิดรุนแรงในภาคการผลิตได้ในอนาคต คำสำคัญ: พลูคาว พญายอ มะรุม ไวรัสพีอาร์อาร์เอส
บทคัดย่อ (EN): This study aims at investigating the antiviral potentials of crude extract of three Thai medicinal plants, i.e. Houttuynia cordata, Clinacanthus nutans, and Moringa oleifera, against highly-pathogenic porcine reproductive and respiratory syndrome virus (HP-PRRSV) infection and replication in MARC-145 cells. The plants were extracted by four different solvents – water and ethanol at 50%, 70%, and 95% v/v. The cytotoxicity of each crude extract was evaluated and the highest concentration of each extract that was not cytotoxic to MARC-145 cells was used for antiviral assays. Among all crude extracts, crude extracts from ethanol 50% showed highest anti- HP-PRRSV potentials in H. cordata and C. nutans. The H. cordata crude extract could reduce HP-PRRSV titers from 107 TCID50/ml to 103.41 and 102.75 TCID50/ml in pre-infection and post-infection assays, respectively. Likewise, the C. nutans crude extract could reduce HP-PRRSV titers to 106.75 and 102.33 TCID50/ml, respectively. None of the M. oleifera crude extracts could reduce HP-PRRSV titers. Results of this study showed that H. cordata and C. nutans have a potential to interfere with HP-PRRSV replication in vitro, and further suggested that they may be exploited for future HP-PRRSV control strategy. Keyword: Houttuynia cordata, Clinacanthus nutans, Moringa oleifera, PRRSV
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2556-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2557-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยแม่โจ้
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การศึกษาฤทธิ์ต้านไวรัสของสารสกัดพืชสมุนไพรไทยต่อการแบ่งตัวของ highly pathogenic porcine reproductive and respiratory syndrome virus
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
30 กันยายน 2557
การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากสมุนไพรไทยบางชนิดในการกำจัดหอยเชอร์รี่ การติดตามตรวจสอบสารกลุ่มโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนในอากาศริมถนนโดยใช้ใบไม้ในเขตจังหวัดนนทบุรี การพัฒนาสารสกัดสมุนไพรที่มีศักยภาพต้านไวรัสและแบคทีเรียก่อโรคในสุกร ฤทธิ์ของสารสกัดสมุนไพรบางชนิดในการยับยั้งโรคพืชที่เกิดจากเชื้อ Xanthomonas campestris การศึกษาฤทธิ์ของพืชสมุนไพรไทยต่อการยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัสพีอาร์อาร์เอสในเซลล์เพาะเลี้ยง MARC-145 การกักเก็บสมุนไพรไทยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการต้านจุลินทรีย์และต้านอนุมูลอิสระในอาหารพร้อมบริโภค ผลของสารเร่งการเจริญเติบโตต่อความไวรัสของเชื้ออี.โคไลในอุจจาระสุกรอนุบาลต่อยาต้านจุลชีพ ประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชสมุนไพรไทยในการควบคุมเชื้อรา Colletotrichum sp. สาเหตุโรคแอนแทรกโนสของมะม่วง การคัดเลือกสายพันธุ์แบคทีเรียที่ผลิตกรดแลคติกและยีสต์จากสุกรในประเทศไทยเพื่อต่อต้านเชื้อแบคทีเรียก่อโรคและไวรัส porcine epidemic diarrhea (PED) การคัดเลือกสายพันธุ์แบคทีเรียที่ผลิตกรดแลคติกและยีสต์จากสุกรในประเทศไทยเพื่อต่อต้านเชื้อแบคทีเรียก่อโรคและไวรัส porcine epidemic diarrhea (PED) (ต่อยอดจากปี 2556)

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก