สืบค้นงานวิจัย
การพัฒนาผลิตภัณฑ์สนับสนุนการเกษตรด้วยเทคโนโลยีทางเคมี ระยะที่ 1การพัฒนาปุ๋ยยูเรียควบคุมการละลายและปรับปรุงดินเพื่อนาข้าว
รองศาสตราจารย์ ดร.พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล - มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาผลิตภัณฑ์สนับสนุนการเกษตรด้วยเทคโนโลยีทางเคมี ระยะที่ 1การพัฒนาปุ๋ยยูเรียควบคุมการละลายและปรับปรุงดินเพื่อนาข้าว
ชื่อเรื่อง (EN): development of supplementary product for agriculture using chemical technology phase1 Controlled releasing and soil amendment urea for paddy field
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: รองศาสตราจารย์ ดร.พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: จากการศึกษาวิจัย พบว่า การพัฒนาปุ๋ยยูเรียควบคุมการละลายสำหรับความต้องการของนาข้าว ซึ่งเป็นปุ๋ยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยภายหลังการใช้งานแล้ว ปุ๋ยจะแปรสภาพเป็นสารปรับปรุงดินได้ ปุ๋ยที่ผลิตได้นี้จะใช้ในช่วงเริ่มต้นการปลูกเท่านั้น ในขณะที่ปุ๋ยยูเรียที่มีขายในตลาดต้องเติมให้กับข้าว 3 ครั้งตลอดช่วงการปลูกข้าว วิธีการที่ใช้ในการสังเคราะห์ปุ๋ย คือ การเคลือบหลายชั้นด้วยสารธรรมชาติ ได้แก่ ยางพาราธรรมชาติ ลิกนิน เอธิลเซลลูโลส ไคโตซาน และไดอะตอมไมท์ ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการนี้ ได้แก่ ปุ๋ยยูเรียควบคุมการละลาย 3 ชนิด (ปุ๋ยสูตรที่ 1 ปุ๋ยสูตรที่ 2 และปุ๋ยสูตรที่ 3) โดยปุ๋ยสูตรที่ 1 ได้จากการใช้ยางพาราธรรมชาติและไคโตซาน ในขณะที่ปุ๋ยสูตรที่ 2 และ 3 ได้จากการใช้ยางพาราธรรมชาติ ไคโตซาน และไดอะตอมไมท์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของปุ๋ยยูเรียควบคุมการละลายทั้งสามสูตรอยู่ในช่วง 8-9 มิลลิเมตร ช่วงเวลาในการปลดปล่อยยูเรียได้นานอย่างน้อย 40 วัน ในขณะที่ปุ๋ยยูเรียทั่วไปปลดปล่อยยูเรียหมดภายใน 4 นาที ภายหลังการใช้งานแล้ว ปุ๋ยยูเรียควบคุมการละลายทั้งสามสูตรจะถูกย่อยสลายด้วยจุลินทรีย์ในดิน โดยปุ๋ยสูตรที่ 2 และ 3 จะแปรสภาพเป็นสารปรับปรุงดิน จากการทดสอบการใช้งานปุ๋ยยูเรียควบคุมการละลายทั้งสามสูตรในแปลงนาทดสอบ พบว่า ปุ๋ยทั้งสามสูตรให้ผลผลิตข้าวสูงกว่าปุ๋ยยูเรียทั่วไป และปุ๋ยสูตร 1 และ 3 ให้ผลผลิตข้าวสูงสุด ปุ๋ยยูเรียควบคุมการละลายที่ได้จากโครงการนี้สามารถนำไปใช้ได้จริงในการปลูกข้าวในแปลงนาทดสอบ ประโยชน์ที่จะได้รับจากผลงานวิจัยนี้คือ ได้ปุ๋ยยูเรียควบคุมการละลายสำหรับความต้องการของนาข้าว ซึ่งเป็นปุ๋ยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยภายหลังการใช้งานแล้ว
วิธีการจ้างทำงานวิจัย: ได้รับทุนวิจัย
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2555-10-05
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2558-04-04
เอกสารแนบ: https://epms.arda.or.th/src/Research/OldSummaryExSummary.aspx?ID=1900
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
ปีที่ได้รับงบประมาณ (ระบุได้มากกว่า 1 ปี): 2555
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การพัฒนาผลิตภัณฑ์สนับสนุนการเกษตรด้วยเทคโนโลยีทางเคมี ระยะที่ 1การพัฒนาปุ๋ยยูเรียควบคุมการละลายและปรับปรุงดินเพื่อนาข้าว
มหาวิทยาลัยนเรศวร
4 เมษายน 2558
เอกสารแนบ 1
การพัฒนาผลิตภัณฑ์สนับสนุนการเกษตรด้วยเทคโนโลยีทางเคมี ระยะที่ 1การพัฒนาปุ๋ยยูเรียควบคุมการละลายและปรับปรุงดินเพื่อนาข้าว ข้าวให้พลังงานผสานคุณค่าอาหาร การพัฒนาข้าวก่ำล้านนาสู่อุตสาหกรรม - การพัฒนาวิธีการสกัดแยกสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากข้าวก่ำ, และการพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากข้าวก่ำล้านนาสู่อุตสาหกรรม การพัฒนาข้าวก่ำล้านนาสู่อุตสาหกรรม : การพัฒนาวิธีการสกัดแยกสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากข้าวก่ำ, และการพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากข้าวก่ำล้านนาสู่อุตสาหกรรม การพัฒนาข้าวก่ำล้านนาสู่อุตสาหกรรม : การพัฒนาวิธีการสกัดแยกสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากข้าวก่ำ, และการพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากข้าวก่ำล้านนาสู่อุตสาหกรรม การพัฒนาข้าวก่ำล้านนาสู่อุตสาหกรรม : การพัฒนาวิธีการสกัดแยกสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากข้าวก่ำ, และการพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากข้าวก่ำล้านนาสู่อุตสาหกรรม (ต่อเนื่องปีที่ 2) ผลของการใช้วัสดุปรับปรุงดินชนิดต่างๆร่วมกับโดโลไมท์ในการปรับปรุง นาข้าวดินกรด ในกลุ่มชุดดินที่ 22 จังหวัดชัยภูมิ การใช้ปุ๋ยพืชสดปรับปรุงดินในนาข้าวของเกษตรกรหมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร การพัฒนาเชื้อราไตรโคเดอร์มาปฏิปักษ์ที่ช่วยเพิ่มผลผลิตและลดโรคข้าวเป็นชีวภัณฑ์เชิงพาณิชย์ ผลการใช้สารยับยั้งยูรีเอสที่มีต่อการสูญเสียแอมโมเนียและประสิทธิภาพของปุ๋ยยูเรียเมื่อหว่านในนาข้าว

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก