สืบค้นงานวิจัย
ความคิดเห็นต่อการนิเทศงานส่งเสริมการเกษตรของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในจังหวัดอุดรธานี
ลำดวน ซับซ้อน - กรมส่งเสริมการเกษตร
ชื่อเรื่อง: ความคิดเห็นต่อการนิเทศงานส่งเสริมการเกษตรของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในจังหวัดอุดรธานี
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ลำดวน ซับซ้อน
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: การศึกษาความคิดเห็นต่อการนิเทศงานส่งเสริมการเกษตรของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในจังหวัดอุดรธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ลักษณะพื้นฐานบางประการของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร 2) สภาพการนิเทศงาน และปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการนิเทศงานส่งเสริมการเกษตร 3) ความคิดเห็นต่อการนิเทศงานส่งเสริมการเกษตรของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในจังหวัดอุดรธานี จำนวนรวมทั้งหมด 124 คน เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรร้อยละ 73.4 เป็นชาย อายุ 43.6 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี รับราชการสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร 19.9 ปี ดำรงตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร้อยละ 66.1 รับผิดชอบตำบล จำนวน 1 ตำบล และรับผิดชอบครัวเรือนเกษตรกรเฉลี่ย 1,733.0 ครัวเรือน ด้านสภาพการนิเทศงานและปัญหาเกี่ยวกับการนิเทศงานส่งเสริมการเกษตร เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ส่วนใหญ่ไม่ได้รับการนิเทศงานส่งเสริมการเกษตรจากกรมส่งเสริมการเกษตรหรือสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต แต่ได้รับการนิเทศงานส่งเสริมการเกษตรจากสำนักงานเกษตรจังหวัด เฉลี่ย 3.1 ครั้ง และได้รับการนิเทศงานจากเกษตรอำเภอเฉลี่ย 5.0 ครั้ง รับการนิเทศงานแต่ละครั้ง 1-3 งาน/โครงการ ส่วนใหญ่ได้รับการนิเทศงานเกี่ยวกับศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลและระบบส่งเสริมการเกษตร โครงการศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนและงานสถาบันเกษตรกร เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรส่วนใหญ่เห็นว่าการนิเทศงานมีประโยชน์ในด้านเป็นการกระตุ้นให้งานเป็นไปตามเป้าหมายและเป็นการสนับสนุนความรู้ในการบริหารงาน/โครงการ ด้านปัญหาเกี่ยวกับการนิเทศงานส่งเสริมการเกษตร เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประสบปัญหาในระดับปานกลาง ด้านระบบการนิเทศงานส่งเสริมการเกษตร ด้านผู้นิเทศงาน ด้านผู้รับการนิเทศงาน และด้านการรายงานผลการนิเทศงาน ส่วนด้านความคิดเห็นต่อการนิเทศงานส่งเสริมการเกษตรของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเห็นด้วยในระดับมาก ในด้านระบบนิเทศงานส่งเสริมการเกษตร ด้านผู้นิเทศงาน ด้านผู้รับการนิเทศงาน และด้านการรายงานผลการนิเทศงาน ข้อเสนอแนะ ควรจัดทำแผนนิเทศงานเป็นรายปี กำหนดประเด็นนิเทศงานให้ชัดเจน กำหนดช่วงเวลาและวิธีการนิเทศให้เหมาะ ควรแต่งตั้งผู้มีประสบการณ์ มีความรู้ มีความน่าเชื่อถือในการนิเทศงานส่งเสริมการเกษตร ควรจัดฝึกอบรมหลักการนิเทศให้ผู้นิเทศงาน และสรุปผลการนิเทศงานให้ผู้รับการนิเทศงานทราบทันทีในวันนิเทศ
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2547
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2548
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมส่งเสริมการเกษตร
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ความคิดเห็นต่อการนิเทศงานส่งเสริมการเกษตรของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในจังหวัดอุดรธานี
กรมส่งเสริมการเกษตร
2548
การใช้สื่อสิ่งพิมพ์ในงานส่งเสริมการเกษตรของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในจังหวัดกำแพงเพชร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานส่งเสริมการเกษตรของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับจังหวัดในเขตที่ 1 ความต้องการสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ระดับตำบลในจังหวัดนครราชสีมา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานส่งเสริมการเกษตรของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับอำเภอ จังหวัดบุรีรัมย์ ความต้องการใช้คอมพิวเตอร์เพื่องานส่งเสริมการเกษตรของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในระดับอำเภอจังหวัดมหาสารคาม ความต้องการเอกสารเผยแพร่เพื่องานส่งเสริมการเกษตรของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับตำบล ในภาคตะวันออก ความต้องการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ในงานส่งเสริมการเกษตรของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในจังหวัดปราจีนบุรี ปัญหาและความต้องการฝึกอบรมในงานส่งเสริมการเกษตร ของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในจังหวัดนครพนม สถานการณ์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานส่งเสริมการเกษตรของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในจังหวัดสิงห์บุรี ความต้องการรับการนิเทศงานส่งเสริมการเกษตรของเกษตรอำเภอในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก