สืบค้นงานวิจัย
การพัฒนา recombinant 3ABC-based ELISA เพื่อวินิจฉัยสัตว์ที่ติดเชื้อไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยออกจากสัตว์ที่ได้รับวัคซีน
ศาสตราจารย์พรทิพภา เล็กเจริญสุข - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชื่อเรื่อง: การพัฒนา recombinant 3ABC-based ELISA เพื่อวินิจฉัยสัตว์ที่ติดเชื้อไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยออกจากสัตว์ที่ได้รับวัคซีน
ชื่อเรื่อง (EN): Development of recombinant 3ABC-based ELISA to differentiate vaccinated from FMDV-infected animals
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ศาสตราจารย์พรทิพภา เล็กเจริญสุข
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ:   สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ได้สนับสนุนทุนวิจัยโครงการ “การพัฒนา recombinant 3ABC based ELISA เพื่อวินิจฉัยสัตว์ที่ติดเชื้อไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยออกจากสัตว์ที่ได้รับวัคซีน” แก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ ในการพัฒนาชุดตรวจที่สามารถแยกสัตว์ที่ติดเชื้อออกจากสัตว์ที่ได้รับวัคซีนเพื่อลดการนำเข้าขุดตรวจ โดยใช้โปรตีน mu3ABC ที่ถูกดัดแปลงทางพันธุกรรมเป็นแอนติเจนในการพัฒนา KUCheck-F FMDV-NSP ELISA จากการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาชุดตรวจสอบที่สามารถแยกสัตว์ที่ติดเชื้อออกจากสัตว์ที่ได้รับวัคซีน เพื่อคัดกรองสัตว์ที่ติดเชื้อไม่ให้เข้ามาในคอมพาร์ทเมนท์ปลอดโรคหรือผ่านจากตะเข็บชายแดนเข้าสู่ประเทศในสัตว์กีบคู่ โดยใช้คุณสมบัติของ non-structural protein 3ABC ซึ่งมีความสามารถในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันในระดับที่สามารถตรวจสอบได้ จะปรากฏในเซลล์ของสัตว์ที่มีการติดเชื้อ FMDV เท่านั้น และมีปนอยู่ในวัคซีนในปริมาณต่ำ โปรตีน mu3ABC ที่แยกให้บริสุทธิ์ถูกนำไปพัฒนาชุดตรวจ mu3ABC ELISA ทดสอบความน่าเชื่อถือโดยใช้ซีรัมโค กระบือ และสุกร นอกจากนี้ยังนำไปทดสอบที่ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อย ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พบว่าผลตรวจซีรัมที่ทราบประวัติแน่นอนให้ผลตรงกับชุดตรวจอ้างอิง ผลที่ได้แสดงให้เห็นว่าชุดตรวจ KUCheck-F FMDV-NSP ELISA น่าเชื่อถือและสามารถใช้ตรวจคัดกรองสัตว์ที่ติดเชื้อไวรัสโรคปากและเท้าปื่อยในภาคสนามได้ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากผลงานวิจัย ได้ชุดตรวจสอบเพื่อแยกสัตว์ที่ติดเชื้อ FMDV ออกจากสัตว์ที่ได้รับวัคซีน สำหรับการสุ่มตรวจโค กระบือ และสุกรที่จะนำเข้าในประเทศ เพื่อป้องกันการนำสัตว์ติดเชื้อเข้าประเทศ ปัจจุบันต้องนำเข้าชุดตรวจสอบจากต่างประเทศ และมีราคาแพงมาก
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2556-05-30
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2558-05-29
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
ปีที่ได้รับงบประมาณ (ระบุได้มากกว่า 1 ปี): 2556
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
ข้อมูลทรัพยสินทางปัญญา
ประเภทIP อนุสิทธิบัตร
รายชื่อสิ่งประดิษฐ์ โปรตีนดัดแปลงพร้อมชุดตรวจและกรรมวิธีการตรวจการติดเชื้อในสัตว์
เลขที่คำขอ 1703000021
วันที่ยื่นคำขอ 2017-01-06 12:00:00
เลขที่ประกาศ 16807
วันที่จดทะเบียน 2020-10-02 12:00:00
เลขที่จดทะเบียน 16807
วันที่ประกาศ 2020-10-02 12:00:00
สถานะปัจจุบัน เชิงพาณิชย์
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การพัฒนา recombinant 3ABC-based ELISA เพื่อวินิจฉัยสัตว์ที่ติดเชื้อไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยออกจากสัตว์ที่ได้รับวัคซีน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
29 พฤษภาคม 2558
การพัฒนา recombinant 3ABC-based ELISA เพื่อวินิจฉัยสัตว์ที่ติดเชื้อไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยออกจากสัตว์ที่ได้รับวัคซีน การศึกษา whole genome sequence ของไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อย ที่เกิดจากการระบาดในประเทศไทย การศึกษาอัตราการทำลายไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยด้วยความร้อน : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การศึกษาเปรียบเทียบผลการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันต่อวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยชนิดโมโนวาเลนท์และชนิดไตรวาเลนท์ในสุกร การศึกษาด้านระบาดวิทยาระดับโมเลกุลของไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยที่ระบาดในประเทศไทยและระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ระหว่างปี พ.ศ. 2553-2555 การศึกษาด้านระบาดวิทยาระดับโมเลกุลของไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยที่ระบาดในประเทศไทยและระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ระหว่างปี พ.ศ.2553-2555 การทดสอบเพื่อยืนยันการนำโปรตีนวัคซีน PmRab7 ในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสตัวแดงดวงขาว ในกุ้งในระดับอุตสาหกรรม การพัฒนาวัคซีนแบบกินเพื่อป้องกันโรคพอร์ซายน์เดลต้าโคโรน่าไวรัสและโรคพีอีดีในสุกร ทดสอบและวิเคราะห์ผลการให้วัคซีนในกุ้งด้วยเชื้อไวรัสตัวเป็นที่ทำให้ อ่อนฤทธิ์ลงในเซลล์แมลง การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมส่วนโออาร์เอฟ5ของเชื้อไวรัสพีอาร์อาร์เอสในฟาร์มสุกรที่ใช้วัคซีนชนิดเชื้อเป็น และผลกระทบต่อศักยภาพการนิวทรัลไลซ์ไวรัส และการผลิตต้นแบบดีเอ็นเอวัคซีนที่มีส่วนประกอบของยีน ORF5

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก