สืบค้นงานวิจัย
การสำรวจความหลากชนิดของปลาและคุณภาพน้ำในแม่น้ำกอน (แม่น้ำสาขาของลุ่มแม่น้ำน่านตอนบน)
อมรชัย ล้อทองคำ - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ชื่อเรื่อง: การสำรวจความหลากชนิดของปลาและคุณภาพน้ำในแม่น้ำกอน (แม่น้ำสาขาของลุ่มแม่น้ำน่านตอนบน)
ชื่อเรื่อง (EN): Survey on Diversity of Fishes and Water Quality in Kon River (a Tributary of Upper Nan River basin, northern Thailand)
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: อมรชัย ล้อทองคำ
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: จากการสำรวจความหลากหลายชนิดของปลาในแม่น้ำกอน อำเภอเชียงกลาง จากจุดสำรวจทั้งสิ้น 8 สถานีเรียงตามความยาวของแม่น้ำ พบปลาในแม่น้ำกอนไม่น้อยกว่า 7 อันดับ 19 วงศ์ 45 สกุล และ 52 ชนิด โดยอันดับที่มีจำนวนชนิดมากที่สุดได้แก่ Cypriniformens จำนวน 34 ชนิด รองลงมา ได้แก่ Perciformen จำนวน 8 ชนิด และ Siluriformes จำนวน 5 ชนิด คิดเป็น 65,15 และเปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ วงศ์ที่มีจำนวนชนิดปลามากที่สุดได้แก่ Cyprinidae จำนวน 25 ชนิด รองลงมาได้แก่ วงศ์ Balitoridae จำนวน 7 ชนิด คิดเป็น 48 และ 13 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ และชนิดปลาเกือบทั้งหมดที่พบจัดว่าเป็นปลาต้นน้ำ โดยพบปลาที่มีการแพร่กระจายได้กว้าง จำนวน 6 ชนิด ได้แก่ ปลาน้ำหมึกโคราช ปลาขี้ยอก ปลาแก้มช้ำ ปลามะไฟ ปลาค้อแม่น้ำน่าน และปลาบู่แม่น้ำโขง พบชนิดปลาต่างถิ่นจำนวน 3 ชนิด ได้แก่ ปลาไน ปลาดุกเทศหรือปลาดุกยักษ์และปลานิล จากข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ได้แสดงให้เห็นว่าแม่น้ำกอนเป็นแม่น้ำสาขาอีกสายหนึ่งของแม่น้ำน่านตอนบนที่มีความหลากหลายของปลาเช่นกัน สำหรับการประเมินคุณภาพน้ำทั้งทางด้านกายภาพ เคมี และชีวภาพ จำนวน 13 ค่า พบว่าอุณหภูมิอุณหภูมิของน้ำตลอดปีอยู่ในช่วง 19.7 – 30.4 ?C ค่าความเป็นกรด - ด่าง อยู่ในช่วง 6.69 – 8.71 ค่าความโปร่งแสงอยู่ในช่วง 40-200 cm ค่าความนำไฟฟ้าอยู่ในช่วง 48 - 138 ไมโครซีเมนส์/เซนติเมตร ความเป็นด่างของน้ำ อยู่ในช่วง 34 – 85 mg/l ความกระด้างของน้ำ อยู่ในช่วง 4 – 50.0 mg/l ของแข็งละลายน้ำทั้งหมดอยู่ในช่วง 25 - 69 mg/l แอมโมเนีย มีค่าเท่ากับ 0 ไนไตรท์ อยู่ในช่วง 1600 MPN/100 ml ดังนั้นคุณภาพน้ำของแม่น้ำกอนส่วนมากจัดอยู่ในมาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินประเภทที่ 2 ตามมาตรฐานของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (2537) การสร้างความตระหนักให้คนในชุมชนช่วยกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มแม่น้ำกอนได้ดำเนินการใน 2 รูปแบบ ได้แก่ การจัดเวทีเสวนาคืนองค์ความรู้จากงานวิจัยสู่ชุมชน และการสร้างสื่อจำนวน 2สื่อ ได้แก่ โปสเตอร์ เรื่อง พรรณปลาในแม่น้ำกอน และ แผ่นบันทึกข้อมูล เรื่อง พรรณปลาและคุณภาพน้ำของแม่น้ำกอน
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2553-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2554-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การสำรวจความหลากชนิดของปลาและคุณภาพน้ำในแม่น้ำกอน (แม่น้ำสาขาของลุ่มแม่น้ำน่านตอนบน)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
30 กันยายน 2554
การสำรวจความหลากชนิดของปลาในแม่น้ำสา(แม่น้ำสาขาของลุ่ม แม่น้ำน่านตอนบน)จังหวัดน่าน 2554A17002224 การสำรวจความหลากชนิดของปลาและคุณภาพน้ำในแม่น้ำกอน (แม่น้ำสาขาของลุ่มแม่น้ำน่านตอนบน) ความหลากชนิดและความชุกชุมของปลาในบริเวณป่าชายเลนคลองกำพวนและพื้นที่ชายฝั่ง อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง ความหลากชนิดและความชุกชุมของปลาในบริเวณป่าชายเลนคลองกำพวนและพื้นที่ชายฝั่ง อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง การสำรวจความหลากหลายของชนิดปลาและคุณภาพน้ำในแม่น้ำยาว(แม่น้ำสาขาของลุ่มแม่น้ำน่านตอนบน) เพื่อประโยชน์ต่อชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ำยาว การสำรวจความหลากชนิดปลาในลุ่มน้ำว้า (แม่น้ำสาขาของลุ่มน้ำน่านตอนบน) ในเขตอำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน คุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์ คุณภาพน้ำ องค์ประกอบชนิด และการแพร่กระจายของแพลงก์ตอน ในแม่น้ำเพชรบุรี การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำในแม่น้ำจันทบุรี ความหลากชนิดของปลาในลุ่มน้ำยม

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก