สืบค้นงานวิจัย
การติดเชื้อไวรัสทางเดินหายใจในผู้ป่วยที่ต้องดำเนินการสอบสวนโรคเมอร์ส ปี 2560 Respiratory virus infection of patients under investigation MERS in 2017
ฐิติพร ใจกว้าง - กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชื่อเรื่อง: การติดเชื้อไวรัสทางเดินหายใจในผู้ป่วยที่ต้องดำเนินการสอบสวนโรคเมอร์ส ปี 2560 Respiratory virus infection of patients under investigation MERS in 2017
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ฐิติพร ใจกว้าง
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: ได้ทำการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัส MERS-CoV และตรวจเพิ่มเติมเพื่อหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสทางเดินหายใจ 16 ชนิด ด้วยวิธี Multiplex real-time PCR ในตัวอย่างผู้ป่วยที่ต้องดำเนินการสอบสวนโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (โรคเมอร์ส) ที่มีอาการไข้ ไอ หายใจหอบ หายใจลำบาก มีประวัติเดินทางมาจากประเทศแถบตะวันออกกลางและประเทศที่มีการระบาดในช่วงเวลา 14 วันก่อนเริ่มป่วย ในปี พ.ศ. 2560 มีตัวอย่างตรวจ 105 ตัวอย่าง พบว่าติดเชื้อไวรัสทางเดินหายใจ ร้อยละ 66.67 เป็นการติดเชื้อชนิดเดียว ร้อยละ 45.71 เชื้อที่พบมากที่สุด คือ Rhinovirus (ร้อยละ 19.05) รองลงมาเป็น Influenza A virus (ร้อยละ 14.29) และติดเชื้อร่วม 2, 3 และ 4 ชนิด ร้อยละ 18.10, 1.90 และ 0.95 ตามลำดับ โดยการติดเชื้อร่วม 2 ชนิดพบเป็น Rhinovirus ร่วมกับ Influenza A virus มากที่สุด (ร้อยละ 3.81) เมื่อพิจารณาตามกลุ่มช่วงอายุของผู้ป่วยที่ต้องดำเนินการสอบสวนโรค พบว่ากลุ่มที่พบการติดเชื้อมากที่สุด คือกลุ่มช่วงอายุระหว่าง 61-80 ปี (ร้อยละ 32.38) โดยติดเชื้อ Rhinovirus มากที่สุด (ร้อยละ 41.18) รองลงมา คือ Influenza A virus (ร้อยละ 20.60) จากข้อมูลสรุปได้ว่า ตัวอย่างที่ส่งตรวจเพื่อสวบสวนโรคเมอร์สใน พ.ศ. 2560 ไม่พบโรคเมอร์ส และพบว่าติดเชื้อ Rhinovirus สูงสุด In 2017, detection of MERS-CoV and 16 more types of respiratory pathogen viruses using multiplex real-time PCR were performed in 105 specimens of patients under investgation (PUI) for Middle Eastern respiratory syndrome (MERS) with fever cough dyspnea and history of traveling in Middle East or outbreak counties in 14 days before illness at National Institute of Health. Of these samples, 66.67% (70/105) was infected with respiratory viruses and 45.71% (48/105) was a single-infection. The most common ones were rhinovirus at 19.05%, followed by influenza A virus at 14.29% and co-infection of 2, 3 and 4 types of viruses were at 18.10%, 1.90% and 0.95%, respectively. Most of 2 viral co-infection was Rhinovirus and Influenza A viruses (3.81%). The age group ranging from 61-80 years was mostly infected (32.38%) and the most common infection was Rhinovirus (41.18%), followed by Influenza A virus (20.60%). Our finding concluded that no MERS-CoV patients identified and most of the respiratory infections in 2017 caused by Rhinovirus.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2561
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2561
เอกสารแนบ: http://nih.dmsc.moph.go.th/research/showimgdetil.php?id=640
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ National Institute of Health, Department of Medical Sciences
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การติดเชื้อไวรัสทางเดินหายใจในผู้ป่วยที่ต้องดำเนินการสอบสวนโรคเมอร์ส ปี 2560 Respiratory virus infection of patients under investigation MERS in 2017
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ National Institute of Health, Department of Medical Sciences
2561
เอกสารแนบ 1
การเจริญของเชื้อ Macrophomina phaseolina ในส่วนต่าง ๆ ของพืชภายหลังการติดเชื้อของราก การศึกษา Subtype ของเชื้อไวรัส Avian Influenza จากสัตว์ปีกในประเทศไทย 20 ปี แห่งชีวิต อุทิศให้ธาลัสซีเมีย โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาโรคใบขาวของอ้อย รวมรวม จำแนก ศึกษาลักษณะประจำพันธุ์ไหมชนิดฟักปีละ 2 ครั้ง บทบรรณาธิการ : เนื่องในโอกาสครบรอบ 1 ปี ของวารสารวิชาการเกษตร รวบรวม จำแนก ศึกษาลักษณะประจำพันธุ์ไหมชนิดฟักปีละ 2 ครั้ง รวบรวม จำแนก ศึกษาลักษณะประจำพันธุ์ไหมชนิดฟักปีละ 2 ครั้ง รวมรวบ จำแนก ศึกษาลักษณะประจำพันธุ์ไหมชนิดฟักปีละ 2 ครั้ง การพัฒนา recombinant 3ABC-based ELISA เพื่อวินิจฉัยสัตว์ที่ติดเชื้อไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยออกจากสัตว์ที่ได้รับวัคซีน

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก