สืบค้นงานวิจัย
ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีพืชพรรณผล ต่างแบบนอร์แมลไลซ์กับผลผลิตมันสำปะหลังในจังหวัดกำแพงเพชร
วลัยพร ศะศิประภา - กรมวิชาการเกษตร
ชื่อเรื่อง: ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีพืชพรรณผล ต่างแบบนอร์แมลไลซ์กับผลผลิตมันสำปะหลังในจังหวัดกำแพงเพชร
ชื่อเรื่อง (EN): Relationship between NDVI and Cassava Productivity in Kamphaeng Phet Province
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: วลัยพร ศะศิประภา
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Walaiporn Sasiprapa Nareeluck Wannasai Supaporn Rajantouk Nicha Pothong
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ: มันสำปะหลัง
บทคัดย่อ: การประเมินชีวมวลของพืชด้วยข้อมูลดาวเทียม อาศัยหลักการสะท้อนพลังงานที่แตกต่างของช่วงคลื่นที่ต่างกันของสิ่งปกคลุมดิน การวิเคราะห์ความต่างเชิงคลื่นระหว่างช่วงคลื่นสีแดงและช่วงคลื่นอินฟาเรดใกล้ สามารถระบุความแตกต่างของปริมาณพืชพรรณ และความสมบูรณ์ของพืชพรรณได้การศึกษาครั้งนี้ จึงนำเทคนิคการสำรวจข้อมูลระยะไกล และค่าดัชนีพืชพรรณผลต่างแบบนอร์แมลไลซ์ (NDVI) มาใช้ในการประเมินผลผลิตมันสำปะหลัง โดยศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่าง NDVI กับผลผลิตมันสำปะหลังใน จ.กำแพงเพชร ดำเนินการศึกษาโดยใช้ข้อมูลดาวเทียมไทยโชต ระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2552-มิถุนายน พ.ศ. 2553 กับข้อมูลผลผลิตที่ได้จากการสำรวจมันสำปะหลังของเกษตรกรช่วงปีการผลิต พ.ศ. 2552-2554 ในมันสำปะหลัง 6 กลุ่ม ได้แก่ 1) พันธุ์ระยอง 5 รอเก็บเกี่ยวข้ามปี 2) พันธุ์ระยอง 5 ปีเดียว 3) พันธุ์ระยอง 5 ข้ามปี 4) พันธุ์อื่น ๆ รอเก็บเกี่ยวข้ามปี 5) พันธุ์อื่น ๆ ปีเดียว และ 6) พันธุ์อื่น ๆ ข้ามปี ผลการศึกษาพบว่า ผลผลิตมันสำปะหลังพันธุ์ระยอง 5 ที่ปลูกและเก็บเกี่ยวในปีเดียว (กลุ่ม 2) มีสหสัมพันธ์ (correlation coefficient) ทางบวกกับ NDVI ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2552 ที่ระดับความเชื่อมั่น 99% ในขณะที่ NDVI ของเดือนอื่น หรือผลผลิตมันสำปะหลังกลุ่มอื่น ๆ พบว่า ค่าสหสัมพันธ์ไม่มีนัยสำคัญ ยกเว้นผลผลิตมันสำปะหลังพันธุ์คละที่ปลูกและเก็บเกี่ยวในปีเดียว (กลุ่ม 5) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ NDVI ของเดือน พฤศจิกายนและธันวาคม พ.ศ. 2552 ที่ระดับความเชื่อมั่น 99% แต่เมื่อพิจารณาแผนภาพการกระจาย (scatter plot) ของกลุ่ม 2 และ 5 พบว่ารูปแบบความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน ไม่สามารถหาสมการความสัมพันธ์ได้ ซึ่งพอสรุปในขั้นต้นได้ว่าอาจใช้ NDVI ของเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เป็นปัจจัยหนึ่งในการคาดการณ์ผลผลิตมันสำปะหลังที่ปลูกและเก็บเกี่ยวในปีเดียว หรืออาจศึกษา NDVI เพิ่มเติมในช่วงที่มันสำปะหลังมีการเจริญเติบโตมีพื้นที่ใบสูงสุด น้ำหนักส่วนเหนือดินสูงสุด หรืออายุประมาณ 180-240 วันหลังปลูก หรือศึกษาจากดัชนีพืชพรรณอื่น ๆ ที่นำมาใช้เพื่อประมาณสวนเหนือดินของพืช
บทคัดย่อ (EN): The normalized difference vegetation index (NDVI) is remote sensing measurement which has been used to measure and monitor plant growth, biomass production and vegetation cover. The technique was employed in this study to estimate the relationship study area of Kamphaeng Phet province, represents a large cassava growing area dominated by a single cultivar. Rayong 5 is the most adopted cultivar and farmers generally grow and harvest one or two years after planting. Six groups of cassava were then classified by variety as well as growing duration for this study :-1) Rayong 5, not harvest 2) Rayong 5, one year harvest 3) Rayong 5 two years harvest 4) mixed varieties, not harvest 5) mixed varieties, one year harvest 6) mixed varieties, two year harvest. A simple linear correlation and regression was applied to explain the relationship between NDVI and surveyed yield. The results revealed a positive correlation between NDVI and fresh root yield of Rayong 5 and mixed harvested one year after planting. The significant relationship was found only for NDVI acquired in November 2009 for Rayong 5 and November and December 2009 for mixed varieties. In contrast, the insignificant relationship was found for cassava being grown and harvested more than one year after planting for all NDVI. Although the NDVI showed a positive relationship with actual yield there was insignificant relationship pattern indicating cassava yield. It is shown from this study that the NDVI acquired in November 2009 could be the variable predicting cassava yield harvested in one year. Future studies should be focused on other predictor variables, such as NDVI at the maximum leaf area index or above ground plant dry weight of cassava and other vegetation indices.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2555
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2555
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมวิชาการเกษตร
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีพืชพรรณผล ต่างแบบนอร์แมลไลซ์กับผลผลิตมันสำปะหลังในจังหวัดกำแพงเพชร
กรมวิชาการเกษตร
2555
เอกสารแนบ 1
ผลของการใช้มันสำปะหลังต่อผลผลิตของไก่พื้นเมือง การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลังผงกึ่งสำเร็จรูปจากมันสำปะหลังสายพันธุ์หวาน อาหารจากมันสำปะหลัง การเปรียบเทียบความสามารถในการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังโดยการใช้ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยเคมี และปุ๋ยคอก สถานการณ์ปัจจุบันและศักยภาพการผลิตมันสำปะหลังของไทย โครงการวิจัยและพัฒนาการอารักขาพืชในมันสำปะหลัง การใช้ประโยชน์จากเปลือกและกากมันสำปะหลังที่เกิดจากกระบวนการผลิตแป้งมันสำปะหลังเพื่อใช้ในการผลิตเอทานอล ศึกษาการใช้ชีววิธีควบคุมศัตรูพืช เพื่อการผลิตมันสำปะหลังอย่างยั่งยืนในพื้นที่อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ การศึกษาประสิทธิภาพการใช้น้ำ และผลผลิตของมันสำปะหลังบนพื้นที่นาดอนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การเพิ่มโปรตีนในกากมันสำปะหลังและเปลือกมันสำปะหลังโดยใช้จุลินทรีย์

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก