สืบค้นงานวิจัย
สภาพการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในนาข้าวของเกษตรกรตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
สุภัทรา กรกระโทก - กรมส่งเสริมการเกษตร
ชื่อเรื่อง: สภาพการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในนาข้าวของเกษตรกรตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: สุภัทรา กรกระโทก
คำสำคัญ:
หมวดหมู่:
หมวดหมู่ AGRIS:
บทคัดย่อ: การศึกษาสภาพการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในนาข้าว ของเกษตรกรตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของเกษตรกร สภาพการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในนาข้าวของเกษตรกร และสภาพปัญหาความต้องการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในนาข้าว เก็บรวบรวมข้อมูลจากเกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง 243 ราย ใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องมือประมวลผลคอมพิวเตอร์ ใช้สถิติ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุเฉลี่ย 52.62 ปี จบการศึกษาระดับประถมศึกษา สมรสแล้ว สมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 4.71 คน แรงงานในครัวเรือนเฉลี่ย 2.37 คน พื้นที่ทำการเกษตรเฉลี่ย 12.57 ไร่ ลักษณะการถือครองที่ดินเป็นของตนเองมีอาชีพหลักทำนา รายได้ภาคเกษตรเฉลี่ย 26,326.42 บาทต่อปี รายได้นอกภาคเกษตรเฉลี่ย 54,409.33 บาทต่อปี รายได้รวมทั้งหมด 80,735.75 บาทต่อปี เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร พื้นที่ทำนาปี 2546/47 เฉลี่ย 11.04 ไร่ ลักษณะของที่นาเป็นดินเหนียว การทำนาส่วนใหญ่ใช้น้ำฝนเพียงอย่างเดียว พันธุ์ข้าวที่ใช้ส่วนใหญ่ใช้พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ลักษณะการใช้ปุ๋ยใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ ลักษณะการทำนาทำแบบนาหว่าน ปุ๋ยเคมีที่ใช้ส่วนใหญ่ใช้สูตร 16-20-0 โดยใส่เพียงครั้งเดียว ผลผลิตข้าวในปี 2546/47 ได้ผลผลิตเฉลี่ย 621.04 กิโลกรัมต่อไร่ เกษตรกรมีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์มาแล้ว 1 ปี เคยผ่านการอบรมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ อัตราการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เฉลี่ย 282.12 กิโลกรัมต่อไร่ ปุ๋ยอินทรีย์ที่ใช้ส่วนใหญ่ใช้ปุ๋ยคอก โดยการหว่านช่วงการเตรียมดินก่อนปลูก เกษตรกรมีความคิดเห็นในประโยชน์ของปุ๋ยอินทรีย์ในระดับมาก ได้แก่ ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มธาตุอาหารให้พืช ปรับปรุงดินให้ร่วนซุย เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ รักษาสภาพแวดล้อมและปรับความเป็นกดเป็นด่างของดิน ปัญหาที่ประสบได้แก่ ขาดความรู้ในเรื่องการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ขั้นตอนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เครื่องจักรและวัสดุในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ การเก็บรักษาปุ๋ยอินทรีย์ วิธีการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ วัตถุดิบในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ แหล่งที่มาของปุ๋ยอินทรีย์ เครื่องจักรและวัสดุในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เงินทุน และแหล่งจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ ข้อเสนอแนะ ควรให้ความรู้ในเรื่องการใช้การผลิตและขั้นตอนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ กระตุ้นให้เกษตรกรรมกลุ่มการผลิต จัดหาสนับสนุนให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพ มาตรฐานและราคายุติธรรม ศึกษาข้อเปรียบเทียบการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมี เพื่อให้เกษตรกรได้ทราบถึงเทคโนโลยีที่เหมาะสมและเป็นการลดต้นทุนการผลิต เพิ่มรายได้ของเกษตรกรต่อไป
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2546
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2547
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
พื้นที่ดำเนินการ: ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
เผยแพร่โดย: กรมส่งเสริมการเกษตร
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
สภาพการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในนาข้าวของเกษตรกรตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
กรมส่งเสริมการเกษตร
2547
สภาพการใช้ปุ๋ยในนาข้าวของเกษตรกรตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร สภาพการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในนาข้าวของเกษตรกรตำบลบ้านแร่ กิ่งอำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ สภาพการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในนาข้าวของเกษตรกร ตำบลสลักใด อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ สภาพการใช้ปุ๋ยเคมีในนาข้าวของเกษตรกรตำบลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา การศึกษาวิธีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากเศษวัสดุอินทรีย์ที่ได้จากการตัดแต่งกิ่งไม้ สภาพการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในนาข้าวของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรทำนา ตำบลพลับพลา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา สภาพการใช้ปุ๋ยในนาข้าวของเกษตรกรปีเพาะปลูก 2546 ตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ สภาพการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุปรับปรุงดินในนาข้าวของเกษตรกรตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ เปรียบเทียบการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในนาเกษตรกร การใช้ปุ๋ยในนาข้าวของเกษตรกรตำบลขามเปี้ย อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก