สืบค้นงานวิจัย
การอนุบาลลูกปลานิลแปลงเพศด้วยสูตรอาหารและความหนาแน่นที่ต่างกัน
เทพรัตน์ อึ้งเศรษฐพันธ์ - มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ชื่อเรื่อง: การอนุบาลลูกปลานิลแปลงเพศด้วยสูตรอาหารและความหนาแน่นที่ต่างกัน
ชื่อเรื่อง (EN): A study on feeding formulation and stocking density for nursing sex reversed tilapia (Oreochromis niloticus) fry
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: เทพรัตน์ อึ้งเศรษฐพันธ์
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Theapparath Ungsethaphand
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN):
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: การทดลองแบ่งออกเป็น 3 การทดลอง (E1, E2 และ E3) เพื่อศึกษาผลของอาหารสูตรอาหารที่ต่างกัน อัตราการปล่อย (SID) และระดับของวิตามินซี (AA) ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการเจริญเติบโต อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ (FCR) อัตรารอด และผลตอบแทนเงินลงทุน (B/C ratio) ของการอนุบาลลูกปลานิลแปลเพศในกระชังขนาด 1 X1 ม2 แขวนในบ่อดินที่มีการใส่ปุ๋ยขนาด 1000 ม2 โดยใช้ลูกปลาขนาด 0.33 士0.01 ก. (E1) 0.33 ±0.01 ก. (E2) และ 0.78± 0.01 ก.(E3) ให้อาหารวันละ 2 ครั้ง ในอัตรา 6% (น้ำหนักตัว/วัน) ทำการวัดคุณภาพน้ำและการเจริญเติบโตของลูกปลาทุก 2 สัปดาห์ ตลอดระยะเวลาของการทดลอง 90 วัน ของแต่ละการทดลอง ในการทดลองที่ 1 ปล่อยลูกปลาด้วยความหนาแน่น 100 ตัว/ม2 เลี้ยงด้วยอาหารที่แตกต่างกัน 3 สูตร ได้แก่ หัวอาหารเป็ดไข่ : รำละเอียด (2:1. DR (38.64% CP)). ปลาปน : รำละเอียด (2:1. FR (37.83% CP)) และหัวอาหารหมูขุน : รำละเอียด (2:1. SR (28.34% CP)) การทดลองที่ 2 อนุบาลลูกปลาด้วยความหนาแน่น 100, 200 และ 300 ตัว/ม2 ใช้อาหารสูตร SR (28.34% CP) และการทดลองที่ 3 ใช้อาหารสูตร SR (25.04%CP) เสริมด้วย AA ต่างกัน 4 ระดับ คือ 0, 50, 200 และ 400 มก./กก.อาหาร อนุบาลลูกปลาด้วยความหนาแน่น 200 ตัว/ม2 เมื่อสิ้นสุดการทดลองที่ 1 น้ำหนักเพิ่ม (MWG), อัตราการเจริญเติบโตจำเพาะ (SGR). ความยาวเหยียด (TL.) อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ ( FCR) และอัตรารอด ของลูกปลาไม่แตกต่างกัน (p>0.05) แต่ B/C rati0 ของอาหารสูตร SR มีค่สูงกว่าอาหารสูตรอื่นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (0-0.05) การทดลองที่ 2 พบว่าปลาที่ SID 300 ตัว/ม2 มี MWG และ SGR ต่ำกว่า แต่ FCR สูงกว่า ที่ SID 100 และ 200 ตัว/ม2 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<-0.05) แต่ไม่แตกต่างกัน (p>0.05) เมื่อเปรียบเทียบกันระหว่าง SID 100 และ 200 ตัว/ม2 อัตรารอด และ BC ratio ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P>0.05) ในทุก StD ผลจากการทดลองที่ 3 แสดงให้เห็นว่าลูกปลาที่ได้รับอาหารเสริม AA 50-400 มก./กก.อาหาร มี MWG และ SGR ไม่แตกต่างกัน MWG และSรGR มีค่าสูงสุดในลูกปลาที่ได้รับอาหารที่เสริม AA 400 มก/กก.อาหาร ซึ่งแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) กับลูกปลาที่ได้รับอาหารไม่เสริม AA และไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p>0.05) สำหรับค่าอื่นๆที่เหลือ อย่างไรก็ตาม B/C ratio มีค่าสูงสุดเมื่อเสริม AA 50 มก./กก.อาหาร
บทคัดย่อ (EN): Three experiments (E1, E2 and E3) were set up to evaluate the effects of diets, stocking density (StD) and vitamin C (L-ascorbic acid, AA) levels on growth performance, feed convension ratio (FCR), sunvival rate and benefit cost ratio (B/C ratio) of sex-reversed tilapia fry. All were conducted in hapa (1X 1 m2) suspended within a fertilized earthen pond (1000 m2). Individual size of fish stocked (0.33 士0.01 g (E1), 0.33±0.01 g (E2) and 0.78士0.01 g (E3) were fed twice daily at 6% (b. wt./day). Water quality and fish growth were monitored biweekly for the period of 90 days. In the E1, fish were stocked at 100 fish/m2, and fed with diets with combinations of commercial egg laying duck feed : fine rice bran (2:1 . DR (38.64% CP), fish meal : fine rice bran (2:1, FR (37.83% CP)) and al finishing swine feed : fine rice bran 2:1, SR (28.34% CP)). The fish we divided into treatments of 100, 200 and 300 fish/m2, and fed with SR (28.34% CP) for E2. In E3, SR diet with AA levels of 0, 50, 200 and 400 mg/kg diet were each fed to fish at StD of 200 fish/m. At the end of the E1, mean weight gain (MWG), specific growth rate (SGR), total length (TL), FCR and survival were unaffected by treatments (p>0.05). However, B/C ratio of fish fed SR diet was significantly (p<0.05) higher than in other groups. In the E2, fish in StD of 300 fish/m2 had significantly (p<0.05) lower MWG and SGR and higher FCR than those at 100 fish/m2 and 200 fish/m but not signiicantty different (p <0.05) between 100 fish/m' and 200 fish/m . N6"differences (p>0.05) in survival and B/C ratios were found among treatments. Results from the E3 indicated there were no significantly (p>0.05) in MWG and SGR among fish fed diet supplemented with AA of 50-400 mg/kg diet. The highest MWG and SGR were those fed diet containing AA of 400 mg/kg diet. This was significantly higher than those fed the AA free diet. No significant variations were observed in the other parameters. However, B/C ratio was highest when 50 mg of AA/kg was added.
แผนยุทธศาสตร์งานวิจัย – ระดับกระทรวง: คณะผลิตกรรมการเกษตร
เลขทะเบียนวิจัยกรม: มจ.1-44-036
ชื่อแหล่งทุน: งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จำนวนเงินตามสัญญารับงานวิจัย: 172,400
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2544
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2545
เอกสารแนบ: http://webpac.library.mju.ac.th:8080/mm/fulltext/research/theapparath2002/theapparathfull.pdf
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
ปีที่ได้รับงบประมาณ (ระบุได้มากกว่า 1 ปี): 2544
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การอนุบาลลูกปลานิลแปลงเพศด้วยสูตรอาหารและความหนาแน่นที่ต่างกัน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2545
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
การศึกษาผลของปัจจัยบางประการต่อการเพิ่มศักยภาพการผลิตลูกปลานิลแปลงเพศ การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดินที่ความหนาแน่นต่างกัน การศึกษาผลของปัจจัยบางประการต่อการเพิ่มศักยภาพการผลิตลูกปลานิลแปลงเพศ การอนุบาลปลาเวียนในบ่อซีเมนต์ด้วยความหนาแน่นแตกต่างกัน การอนุบาลลูกปลาหนวดพราหมณ์ (หนวด 7 เส้น) ด้วยความหนาแน่นแตกต่างกันในระบบน้ำหมุนเวียน การอนุบาลปลาบู่ขนาด 5 เซนติเมตรในบ่อดินด้วยความหนาแน่นต่างกัน ผลการเสริมฝุ่นผงน้ำส้มในอาหารต่อการเจริญเติบโตของปลานิล และปลาดุกลูกผสม ผลของสารสกัดใบมังคุดต่อการผลิตปลานิลเพศผู้ การอนุบาลปลาม้าในบ่อซีเมนต์ระบบน้ำหมุนเวียนด้วยความหนาแน่นต่างกัน ผลของซิงเกิลเซลล์โปรตีนในอาหารปลานิล

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก