สืบค้นงานวิจัย
การศึกษาวิธีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากเศษวัสดุอินทรีย์ที่ได้จากการตัดแต่งกิ่งไม้
จันทร์จรัส วีรสาร - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชื่อเรื่อง: การศึกษาวิธีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากเศษวัสดุอินทรีย์ที่ได้จากการตัดแต่งกิ่งไม้
ชื่อเรื่อง (EN): A Study on Production Process of Quality Compost from Organic Debris Deriving from Tree Pruning
บทคัดย่อ: การศึกษาวิธีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากเศษวัสดุอินทรีย์ที่ได้จากการตัดแต่งกิ่งไม้ ทำโดยวางแผนการทดลองแบบ 3x2 Factorial Experiment in Completely Randomized Design มี 2 ปัจจัย ปัจจัยแรกคือการกลับกองปุ๋ย(ทุกเดือน) และไม่กลับกองปุ๋ย ปัจจัยที่ 2 คือสูตรปุ๋ยหมักมี 3 สูตร สูตรที่ 1 ประกอบด้วยกิ่งไม้รวม:กระถินยักษ์:นนทรี เท่ากับ 2:2:1 (C:N ratio=29:1) สูตรที่ 2 ประกอบด้วยกิ่งไม้รวม:กระถินยักษ์:นนทรี:ปาล์ม เท่ากับ 1:1:1:2 (C:N ratio=39:1) สูตรที่ 3 ประกอบด้วยกิ่งไม้รวม:ปาล์ม เท่ากับ 2:3 (C:N ratio=46:1) ทุกสูตรผสมมูลวัว 23 kg/m3 และปรับค่า C/N ratio ด้วยปุ๋ยยูเรียในสูตร 2 และสูตร 3 เพื่อให้ได้ C/N ratio ก่อนการหมักเท่ากัน (27:1) กองปุ๋ยขนาดกว้างxยาวxสูง เท่ากับ 2mx2.5mx1m มีการให้น้ำสม่ำเสมอ ทำการตรวจสอบสมบัติของกองปุ๋ยในช่วง 112 วันของการหมัก ผลการทดลองพบว่า กองปุ๋ยมีอุณหภูมิสูงเพิ่มสูงขึ้น > 70?C ในวันที่ 4-5 ของการหมัก การกลับกองทำให้อุณหภูมิในกองลดลงประมาณ 10?C ดังนั้นในช่วงเดือนแรกของการหมักควรมีการกลับกองบ่อยครั้งเพื่อลดอุณหภูมิไม่ให้ > 70?C หลังจากนั้นอาจทำการกลับกองเดือนละครั้ง การตรวจวัดการกระจายขนาดเนื้อปุ๋ยพบว่าส่วนใหญ่มีขนาด 2 - 5.6 มม. รองลงมาคือขนาด >12.5 มม. และหลังจาก 84 วันของการหมักเนื้อปุ๋ยขนาด >12.5 มม.มีปริมาณลดลงในขณะที่เนื้อปุ๋ยขนาด 70?C ในวันที่ 4-5 ของการหมัก การกลับกองทำให้อุณหภูมิในกองลดลงประมาณ 10?C ดังนั้นในช่วงเดือนแรกของการหมักควรมีการกลับกองบ่อยครั้งเพื่อลดอุณหภูมิไม่ให้ > 70?C หลังจากนั้นอาจทำการกลับกองเดือนละครั้ง การตรวจวัดการกระจายขนาดเนื้อปุ๋ยพบว่าส่วนใหญ่มีขนาด 2 - 5.6 มม. รองลงมาคือขนาด >12.5 มม. และหลังจาก 84 วันของการหมักเนื้อปุ๋ยขนาด >12.5 มม.มีปริมาณลดลงในขณะที่เนื้อปุ๋ยขนาด < 2 มม.มีเพิ่มขึ้น ค่า pH และความหนาแน่นรวม ในกองปุ๋ยหมักผันแปรเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาของการหมักนานขึ้น และอาจใช้เป็นดัชนีชี้วัดความสมบูรณ์ของกองปุ๋ยได้ดีเพราะตรวจวัดได้ง่าย ค่า EC, organic C, total N, C/N ratio ผันแปรลดลงเมื่อเวลาของการหมักนานขึ้น กองปุ๋ยหมักสูตร 2 และสูตร 3 มีค่า humic มากกว่ากองปุ๋ยหมักสูตร 1 ค่า GI ในช่วงการหมักมากกว่า 75% กล่าวได้ว่าการหมักชิ้นส่วนพืชที่ได้จากการตัดแต่งนี้มีสารที่เป็นพิษต่อพืช (phytotoxicity) น้อย การใช้ปริมาณ CO2 เป็นดัชนีชี้วัดความสมบูรณ์ของกองปุ๋ยต้องพิจารณาควบคู่กับอุณหภูมิ การกลับกองและความหนาแน่นของกองปุ๋ยด้วย การกลับกองส่งเสริมอัตราการหายใจ และการสูญเสียไนโตรเจนจากกองปุ๋ยหมักมากกว่าการไม่กลับกอง การใส่ปุ๋ยยูเรียเพิ่มธาตุอาหารไนโตรเจนและการมีใบปาล์มอยู่ในส่วนผสมจะช่วยให้การย่อยสลายเร็วขึ้น เมื่อทำการทดลองต่อโดยนำปุ๋ยหมักสดที่ได้และปุ๋ยหมักที่ทำการบ่มต่ออีก 1 เดือน (curing stage) ไปใช้เป็นวัสดุปลูกมะเขือเทศเพื่อตรวจวัดการเจริญเติบโตในช่วง 0-30 วันหลังการงอก ผลการทดลองพบว่า การกลับกองส่งผลให้พืชเจริญเติบโตดีกว่าการไม่กลับกอง ส่วนปัจจัยด้านสูตรพบว่า อิทธิพลของสูตรต่อการเจริญเติบโตของพืชในปุ๋ยหมักสดยังไม่เด่นชัดเท่าการปลูกในปุ๋ยมักที่ผ่านการบ่ม ซึ่งพบว่ากลุ่มตำรับปุ๋ยหมักสูตร 2 มีการเจริญเติบโตของพืชดีกว่าสูตร 3 และสูตร 1 ตามลำดับ อย่างไรก็ตามพบว่าปุ๋ยหมักที่ผ่านการบ่มให้ผลตอบสนองของพืชดีขึ้น
บทคัดย่อ (EN): An experiment to produce organic fertilizer from chipped pruning tree branches was conducted under a 3x2 factorial experiment in completely randomized design. It consisted of 2 factors, pile turn over (monthly turn, and no turn), and chip blending formula (3 formulas). The formulas were; 1) mixed chips (of different kinds of tree): Leucaena chips: yellow flamboyant chips at the ratio 2:2:1 (C:N ratio=29:1), 2) mixed chips: Leucaena chips: yellow flamboyant chips: palm chips at the ratio 1:1:1:2 (C:N ratio=39:1), and 3) mixed chips: palm chips at the ratio 2:3 (C:N ratio= 46:1). Cow manure was added to every formula at 23 kg/m3 and C:N ratio of them were adjusted evenly to 27:1 by adding the correct amount of urea. The pile sizes measured 2 m X 2.5 m X 1 m (width X length X height). Watering was done regularly to adjust the pile moisture to optimum. The compost properties were examined periodically throughout the 112 days of composting. The results revealed that the pile temperature reached their peaks of >70?C within 4-5 days of incubation. Pile turning should decrease the temperature to about 10?C. Therefore, the compost pile should be turned frequently during the first month to keep pile temperature under 70?C. Then the pile might be turned over monthly to the end of composting period. Compost texture tests indicated that most solid particles were within 2-5.6 mm in diameters, fewer fractions were found > 12.5 mm. After 84 days of composting, fraction >12.5 mm tend to decrease and that of 2-5.6 mm sizes increased. The pH and bulk density values of the compost increased prominently with time and, therefore, might be used as the indices for maturity since they can easily be measured. On the other hand, EC, organic C, total N, and C:N ratio tend to decrease with time. Compost formulas 2 and 3 acquired higher humic substance than formula 1. The values of GI were found >75%. Germination tests revealed that compost derived from chipped pruning tree branches produced small amount of phytotoxins. Using content of CO2 as an index for compost maturity needed to consider accordingly with temperature, pile turning, and the bulk density. Pile turning stimulates respiration rate and loss of nitrogen more than no turning. Increase of N and having palm tree chips in ingredients enhanced decomposition rate. Successive experiments on utilizing the fresh compost and the one month curing compost as a seeding media were done using tomato as a test plant. Results of 30 days growth period showed that pile turning promote growth better than no turning. The effect of compost formula on tomato seedlings in the fresh compost was less pronounced than in the curing compost. In the curing compost, formula 2 performed better than formula 3 and 1, respectively. Although, it was noticed that curing period resulted better seedling response.An experiment to produce organic fertilizer from chipped pruning tree branches was conducted under a 3x2 factorial experiment in completely randomized design. It consisted of 2 factors, pile turn over (monthly turn, and no turn), and chip blending formula (3 formulas). The formulas were; 1) mixed chips (of different kinds of tree): Leucaena chips: yellow flamboyant chips at the ratio 2:2:1 (C:N ratio=29:1), 2) mixed chips: Leucaena chips: yellow flamboyant chips: palm chips at the ratio 1:1:1:2 (C:N ratio=39:1), and 3) mixed chips: palm chips at the ratio 2:3 (C:N ratio= 46:1). Cow manure was added to every formula at 23 kg/m3 and C:N ratio of them were adjusted evenly to 27:1 by adding the correct amount of urea. The pile sizes measured 2 m X 2.5 m X 1 m (width X length X height). Watering was done regularly to adjust the pile moisture to optimum. The compost properties were examined periodically throughout the 112 days of composting. The results revealed that the pile temperature reached their peaks of >70?C within 4-5 days of incubation. Pile turning should decrease the temperature to about 10?C. Therefore, the compost pile should be turned frequently during the first month to keep pile temperature under 70?C. Then the pile might be turned over monthly to the end of composting period. Compost texture tests indicated that most solid particles were within 2-5.6 mm in diameters, fewer fractions were found > 12.5 mm. After 84 days of composting, fraction >12.5 mm tend to decrease and that of 2-5.6 mm sizes increased. The pH and bulk density values of the compost increased prominently with time and, therefore, might be used as the indices for maturity since they can easily be measured. On the other hand, EC, organic C, total N, and C:N ratio tend to decrease with time. Compost formulas 2 and 3 acquired higher humic substance than formula 1. The values of GI were found >75%. Germination tests revealed that compost derived from chipped pruning tree branches produced small amount of phytotoxins. Using content of CO2 as an index for compost maturity needed to consider accordingly with temperature, pile turning, and the bulk density. Pile turning stimulates respiration rate and loss of nitrogen more than no turning. Increase of N and having palm tree chips in ingredients enhanced decomposition rate. Successive experiments on utilizing the fresh compost and the one month curing compost as a seeding media were done using tomato as a test plant. Results of 30 days growth period showed that pile turning promote growth better than no turning. The effect of compost formula on tomato seedlings in the fresh compost was less pronounced than in the curing compost. In the curing compost, formula 2 performed better than formula 3 and 1, respectively. Although, it was noticed that curing period resulted better seedling response.
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คำสำคัญ: ปุ๋ยอินทรีย์
เจ้าของลิขสิทธิ์: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การศึกษาวิธีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากเศษวัสดุอินทรีย์ที่ได้จากการตัดแต่งกิ่งไม้
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
30 กันยายน 2552
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์เคมี เปรียบเทียบการใช้ปุ๋ยอินทรีย์สูตรต่าง ๆ สำหรับการผลิตข้าวอินทรีย์ การศึกษาผลของปุ๋ยอินทรีย์เพื่อผลิตถั่วเหลืองฝักสดในระบบเกษตรอินทรีย์ การพัฒนาการผลิตสุกรร่วมกับการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพอย่างยั่งยืน การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากของเสียเศษเปลือกมะม่วงสุกจากโรงงานอุตสาหกรรม การพัฒนาการผลิตสุกรร่วมกับการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพอย่างยั่งยืน (ระยะที่ 2) การศึกษาผลของปุ๋ยอินทรีย์น้ำในอัตราที่เหมาะสมเพื่อผลิตถั่วฝักยาวในระบบเกษตรอินทรีย์ การใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ สำหรับถ่ายทอดเทคโนโลยี การศึกษาอัตราและระยะเวลาที่เหมาะสมในการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ผลของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมีสูตร 5-3-5 ต่อการให้ผลผลิตของยางพารา
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก