สืบค้นงานวิจัย
การทดสอบการปรับตัวของหญ้า Brachiaria ลูกผสม 1. ผลผลิต และคุณภาพพืชอาหารสัตว์ ผลผลิตและคุณภาพเมล็ดของหญ้ามูลาโต้1มูลาโต้2และหญ้ารูซี่ ปลูกที่อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
กานดา นาคมณี - กรมปศุสัตว์
ชื่อเรื่อง: การทดสอบการปรับตัวของหญ้า Brachiaria ลูกผสม 1. ผลผลิต และคุณภาพพืชอาหารสัตว์ ผลผลิตและคุณภาพเมล็ดของหญ้ามูลาโต้1มูลาโต้2และหญ้ารูซี่ ปลูกที่อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
ชื่อเรื่อง (EN): Brachiaria Hybrids Regional Ability Test 1.Yield and Chemical Composition of Herbage, Seed Yield and Seed Quality of Mulato I. Mulato II and Ruzi Grass at Pakchong Nakhonratchasima
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: กานดา นาคมณี
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN):
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: ทำการศึกษาผลผลิตและคุณภาพของหญ้า และผลผลิตและคุณภาพเมล็ดของหญ้ามูลาโต้1 (Brachiaria ruziziensis x Brachiaria brizantha) หญ้ามูลาโต้ 2 (Brachiaria ruziziensis x Bracharia decumbens x Brachiaria brizantha)และหญ้ารูซี่ (Brachiaria ruziziensis) ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา ระหว่าง เดือนเมษายน 2547 - มิถุนายน 2549 วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block มี 5 ซ้ำ สิ่งทดลอง คือ หญ้ามูลาโต้1หญ้ามูลาโต้ 2 และหญ้ารูซี่ ผลการทดลองพบว่าผลผลิตน้ำหนักแห้งของหญ้ามูลาโต้ 1 ไม่แตกต่าง (p > 0.05) จากหญ้ารูซี่ โดยให้ผลผลิตน้ำหนักแห้งเท่ากับ 2,275 และ 2,211 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปีตามลำดับสูงกว่า (P <0.05) มูลาโต้ 2 ซึ่งให้ผลผลิต 1,911 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี หญ้ามูลาโต้ 1 ให้ผลผลิตน้ำหนักแห้งในช่วงแล้ง 658 กิโลกรัมต่อไร่สูงกว่า (P <0.05) หญ้ารูซี่ซึ่งให้ผลผลิต 499 กิโลกรัมต่อไร่ ในขณะที่หญ้ามูลาโต้ 2 ให้ผลผลิตในช่วงแล้งเท่ากับ 581 กิโลกรัมต่อไร่ไม่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติจากทั้งหญ้ารูซี่และมูลาโต้ 1 หญ้าทั้งสามชนิดตัดที่อายุ 45 วันมีโปรตีนหยาบ ระหว่าง 10.6 - 10.8 เปอร์เซ็นต์ ผลผลิตเมล็ดพันธุ์บริสุทธิ์ของหญ้าทั้งสามมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติหญ้ารูซี่ให้ผลผลิตเมล็ดพันธุ์บริสุทธิ์เฉลี่ยสูงสุดเทำากับ 194 กิโลกรัมต่อไร้ต่อปี มูลาโต้ 2 ให้ผลผลิตต่ำสุดเท่ากับ 19 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี มูลาโต้ 1 ให้ผลผลิต 53 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปีต่ำกว่า หญ้ารูซี่สูงกว่ามูลาโต้ 2 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ด้านคุณภาพเมล็ดพันธุ์ หญ้ามูลาโต้ 1 มีน้ำหนัก 1,000 เมล็ดสูงที่สุด (p < 0.05) เท่ากับ 8.731 กรัม รองลงมาคือมูลาโต้ 2 หนัก 6.963 กรัม สูงกว่า (P < 0.05) หญ้ารูซี่ซึ่งมีน้ำหนัก 1,000 เมล็ดเท่ากับ 5.876 กรัม หญ้ารูซี่มีความงอกสูงสุด เท่ากับ 94 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือหญ้ามูลาโต้ 2 เท่กับ 79 เปอร์เซ็นต์ หญ้ามูลาโต้ 1 งอกต่ำสุดเท่ากับ 69 เปอร์เซ็นต์
บทคัดย่อ (EN): Forage yield, Seed yield forage quality and seed quality of Mulato I grass (Brachiaria ruziziensis x Brachiaria brizantha cv. Mulato), Mulato II (Brachiaria ruziziensis x Bracharia decumbens x Brachiaria brizantha) and Ruzi (Brachiaria ruziziensis) were evaluated at Nakhonratchasima Animal Nutrition Research and Development Center, from April 2004–June 2006. A Randomized complete block design with 4 replicates was used. The results showed that dry matter yield obtained from Mulato I and Ruzi were 2,275 and 2,211 kilogram per rai, respectively higher than (p<0.05) dry matter yield obtained from Mulato II which gave 1,911 kilogram per rai per year. Dry matter yield in dry season of Mulato I was 658 kilogram per rai higher (p<0.05) than obtained from Ruzi grass which gave 499 kilogram per rai whereas Mulato II gave 581 kilogram per rai was not significant different from both Mulato I and Ruzi. Crude protein content of the three grass cut at 45 days interval were 10.6 – 10.8%. There was significant different on pure seed yield of Mulato I, Mulato II and Ruzi. Ruzi produced the highest pure seed yield of 194 kilogram per rai per year and the lowest pure seed yield was from Mulato II (19 kilogram per rai per year). Mulato I produced 53 kilogram of pure seed per rai per year which lower (p<0.05) than Ruzi and higher (p<0.05) than Mulato II. For seed quality, Mulato I gave the highest (p<0.05) 1,000 seed weight of 8.731 gm fallowing by Mulato II which weight 6.963 gm higher (p<0.05) than Ruzi ( 5.876 gm). The highest germination percentage was from Ruzi (94%), the second was Mulato II (79%) and the lowest germination percentage was from Mulato II ( 69%).
แผนยุทธศาสตร์งานวิจัย – ระดับกรม: สำนักพัฒนาอาหารสัตว์
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2550
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2550
เอกสารแนบ: http://nutrition.dld.go.th/Research%20Report53-55/Research_Knowlage/RESEARCH/research_full/2550/211-221.pdf
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กองอาหารสัตว์
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การทดสอบการปรับตัวของหญ้า Brachiaria ลูกผสม 1. ผลผลิต และคุณภาพพืชอาหารสัตว์ ผลผลิตและคุณภาพเมล็ดของหญ้ามูลาโต้1มูลาโต้2และหญ้ารูซี่ ปลูกที่อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
กองอาหารสัตว์
2550
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
กรมปศุสัตว์
การทดสอบการปรับตัวของหญ้า Brachiria ลูกผสม 1. ผลผลิต และคุณภาพพืชอาหารสัตว์ ผลผลิตและคุณภาพเมล็ดของหญ้ามูลาโต้1 มูลาโต้2และหญ้ารูซี่ ปลูกที่ จ.ลำปาง หญ้ารูซี่ อาหารสัตว์กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนไทย พืชอาหารสัตว์พันธุ์ใหม่ ผลการทดสอบผลผลิตหญ้าและถั่ว สถานีพืชอาหารสัตว์ลำปาง วิถีชีวิตแบบสโลว์ฟูดส์… เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ผลผลิตและคุณภาพของเมล็ดหญ้ารูซี่ในระยะเก็บเกี่ยวต่างๆ กัน การเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของเมล็ดหญ้ากินนีสีม่วง(1)ผลของระยะปลูกที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพเมล็ดหญ้ากินนีสีม่วงในขุดดินโพนพิสัย ผลผลิตและส่วนประกอบทางเคมีของหญ้าสกุล Brachiaria spp. 6 ชนิด ผลของระยะเวลาตัดหญ้าและระยะเวลาเก็บเกี่ยวที่มีผลต่อผลผลิตและคุณภาพของเมล็ดหญ้ารูซี่

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก