สืบค้นงานวิจัย
ทัศนคติและการยอมรับของเกษตรกรในท้องถิ่นต่อเทคโนโลยีการผลิตพืช
รติกร ณ ลำปาง, ภรภัทร นพมาลัย, กมลาภา วัฒนประพัฒน์, อิสริยา มีสิงห์ - กรมพัฒนาที่ดิน
ชื่อเรื่อง: ทัศนคติและการยอมรับของเกษตรกรในท้องถิ่นต่อเทคโนโลยีการผลิตพืช
ชื่อเรื่อง (EN): The attitudes, acceptance, economic and society of locally farmers on rehabilitation of saline soil ecosystems for plant production
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้ศึกษาเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ดินซ้อน อำเภอพล และอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น และอำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 90 คน ผลการวิจัยพบว่า 1) เกษตรกรมีอายุเฉลี่ย มีอายุเฉลี่ย 51.9 ปี ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา เกษตรกรส่วนใหญ่ได้รับความรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการทำปุ๋ยหมักน้ำหมัก เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด ปูน โดโลไมท์ หญ้าแฝก จากเจ้าหน้าที่ของสถานีพัฒนาที่ดิน เกษตรกรส่วนใหญ่ได้รับความรู้จากเอกสารแผ่นพับของทางราชการ เกษตรกรมีแรงงานในครัวเรือนที่ทำการเกษตรเฉลี่ย 2.6 ราย มีพื้นที่เป็นของตนเอง เฉลี่ย 21.28 ไร่ เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกพืชไร่ ได้แก่ มันสำปะหลัง และอ้อยอ้อย เกษตรกรส่วนมากมีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 35,884 บาทต่อปี เกษตรกรส่วนมากมีรายได้เฉลี่ยเท่ากับ 119,396 บาทต่อปี เกษตรกรส่วนใหญ่นำผลิตภัณฑ์กรมพัฒนาที่ดินไปใช้ ผลิตภัณฑ์กรมพัฒนาที่ดินที่นำไปปฏิบัติคือการใช้สารเร่งซุปเปอร์พด. 1 ผลิตปุ๋ยหมัก เกษตรกรส่วนมากปรับปรุงบำรุงดินด้วยการใส่ปุ๋ยหมักและปุ๋ยคอก เกษตรกรมีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีของกรมพัฒนาที่ดินอยู่ในระดับมาก จากการทดสอบสมมติฐานพบว่าความรู้มีความสัมพันธ์กับทัศนคติการนำเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินไปปฏิบัติในพื้นที่อย่างนัยสำคัญ (P< 0.01) ทัศนคติของเกษตรกรต่อการนำเทคโนโลยีของกรมพัฒนาที่ดินที่ไปปฏิบัติในพื้นที่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.18)
บทคัดย่อ (EN): This research was study of farmers in the area of doble layer, and soil Phon Ban Phai district, Khon Kaen province and Khemarat, Ubon Ratchathani province 90 farmers. The results showed that average age of farmers was 51.9 years, most graduated primary school level students. Most farmers got knowledge and information of the composting fermentation. Of bio-extract green manure, dolomite, vetiver grass from the land development’s extension official. Most farmers have received the knowledge from the leaflet of the government. Farmers had farming household labors average 2.6 persons and average owned cropping area of 21.28 rai, most farmers grew crops including cassava and sugarcane. Farmers had an average production cost of 35,884 Baht/year and most farmers had an average income of 119,396 Baht/year. Most farmers got LDD products from the Land Development Department. LDD product that used for the production of compost was the microbial activator super LDD 1. Most farmers improve the soil by adding compost and manure. Farmers had knowledge of the technologies of the Land Development Department at much level. The test found that the knowledge were associated with attitudes of practicing technology was a significant (P <0.01). The attitude of farmers towards adoption of the Land Development’s technologies Department to practice in the area was at much level. ( = 3.18)
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2559-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2560-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมพัฒนาที่ดิน
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ทัศนคติและการยอมรับของเกษตรกรในท้องถิ่นต่อเทคโนโลยีการผลิตพืช
กรมพัฒนาที่ดิน
30 กันยายน 2560
การยอมรับของเกษตรกรในการทำการเกษตรทฤษฏีใหม่ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ทัศนคติ การยอมรับ เศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรในท้องถิ่นต่อการฟื้นฟูระบบนิเวศดินเค็มเพื่อการผลิตพืช ทัศนคติและการยอมรับของเกษตรกรต่อกิจกรรมใช้ปุ๋ยหมักน้ำและก๊าซชีวภาพ การยอมรับของเกษตรกรต่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเห็ด เปรียบเทียบพันธุ์ถั่วพุ่มฝักสดในท้องถิ่น เปรียบเทียบพันธุ์ถั่วพุ่มฝักสดในท้องถิ่น โครงการศึกษาและทดสอบเทคโนโลยีการผลิตพืชภายใต้ระบบเกษตรยั่งยืนในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงวาวี ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติในการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการปลูกข้าวของเกษตรกร อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย การทดสอบผลผลิตและการยอมรับของเกษตรกรต่อข้าวนาน้ำฝน สายพันธุ์ปรับปรุงใหม่ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติของเกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรมจากศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน จังหวัดนครสวรรค์

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก