สืบค้นงานวิจัย
การพัฒนาโปรแกรมวางแผนการใช้น้ำชลประทาน (WAPF 3.0)
นายนฤพล สีตบุตร - กรมชลประทาน
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาโปรแกรมวางแผนการใช้น้ำชลประทาน (WAPF 3.0)
ชื่อเรื่อง (EN): Development of Irrigation Planning Program Version 3.0
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: นายนฤพล สีตบุตร
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Narupon Sitabutr
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: นายนฤพล สีตบุตร
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN): Narupon Sitabutr
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
หมวดหมู่: อื่นๆ
บทคัดย่อ: บทคัดย่ออยู่ที่ไฟล์แนบ
บทคัดย่อ (EN): Abstract is in the attached file.
แผนยุทธศาสตร์งานวิจัย – ระดับชาติ:
แผนยุทธศาสตร์งานวิจัย – ระดับกระทรวง: ส่วนวิจัยและพัฒนาด้านวิศวกรรม
เลขทะเบียนวิจัยกรม: สวพ.13/2562
ชื่อแหล่งทุน: งบประมาณแผ่นดิน
เลขทะเบียนวิจัยแหล่งทุน: 6230013
วิธีการจ้างทำงานวิจัย: ดำเนินการวิจัยเอง
จำนวนเงินตามสัญญารับงานวิจัย: 350,000
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2561
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2562
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
พื้นที่ดำเนินการ: สำนักวิจัยและพัฒนา
ช่วงเวลาที่รวบรวมข้อมูล: 1 ปี
ปีที่ได้รับงบประมาณ (ระบุได้มากกว่า 1 ปี): 2561
ประเภทชิ้นงาน: การวิจัยพื้นฐาน
เผยแพร่โดย: สำนักวิจัยและพัฒนา
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
รายละเอียด: Submitted by รดา รุจณรงค์ กรมชลประทาน (rada_ru@rid.go.th) on 2020-04-17T07:57:55Z No. of bitstreams: 2 สวพ. 13.2562.pdf: 1481397 bytes, checksum: 55e64cdbbbdddab2e74d2ceb6fd80b89 (MD5) license_rdf: 811 bytes, checksum: 53b05846eb6eeb1c33891ab08e36a383 (MD5)
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การพัฒนาโปรแกรมวางแผนการใช้น้ำชลประทาน (WAPF 3.0)
สำนักวิจัยและพัฒนา
2562
เอกสารแนบ 1
กรมชลประทาน
กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทาน การพัฒนาโปรแกรมวางแผนการใช้น้ำชลประทาน (WAPF 2.5) โปรแกรมวางแผนการใช้นาชลประทาน (WAPF 2.5 Beta) การพัฒนาโปรแกรมคำนวณค่าความต้องการน้ำของพืช (CWR-RID 2013) โปรแกรมคำนวณค่าปริมาณการใช้น้ำของพืชอ้างอิง (ETO) จากข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเกษตร การพัฒนาการใช้ไหมอีรี่เป็นอาหารกุ้งก้ามกราม การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ (e-Learning) เรื่อง การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ด้วยโปรแกรม Adobe Captivate สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โครงการพัฒนาอากาศยานไร้นักบิน สำหรับผลิตแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ เพื่อการชลประทาน การพัฒนาโปรแกรมวางแผนการใช้น้ําชลประทาน (WAPF 2.5) การจัดทำแผนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ก่อนและระหว่างการก่อสร้างงานชลประทาน

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก