สืบค้นงานวิจัย
โครงการวิจัยการศึกษาเทคโนโลยีการผลิตพืชอินทรีย์ตามมาตรฐานสากล
พรพรรณ สุทธิแย้ม - กรมวิชาการเกษตร
ชื่อเรื่อง: โครงการวิจัยการศึกษาเทคโนโลยีการผลิตพืชอินทรีย์ตามมาตรฐานสากล
ชื่อเรื่อง (EN): Study on Organic Plant Production Technology of Comply with International Standard
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: พรพรรณ สุทธิแย้ม
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: พรพรรณ สุทธิแย้ม
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN): Compost tea
บทคัดย่อ: โครงการศึกษาเทคโนโลยีการผลิตพืชอินทรีย์ตามมาตรฐานสากล มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้รูปแบบ และเทคโนโลยีการผลิตพืชอินทรีย์ตามมาตรฐานสากล อย่างน้อย 13 ชนิดพืช รวมทั้งได้พื้นที่ต้นแบบอย่างน้อย 2 พื้นที่ เป็นตัวอย่างให้เกษตรกรนำไปปรับใช้อย่างเหมาะสมกับพื้นที่ วิธีดำเนินงานใช้แนวทางการผลิตพืชอินทรีย์ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทย โดยมีการปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์(ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด) ปุ๋ยชีวภาพ (ไรโซเบียม ไมคอร์ไรซ่า) และน้ำหมักชีวภาพจากปลา ไข่ พืช ผลไม้ การป้องกันกำจัดศัตรูพืชใช้ ชีววิธี สารสกัดจากพืช วิธีกล และวิธีเขตกรรม โดยศึกษาในพืช ชนิดต่างๆ ได้แก่ ลำไย ส้มโอ ถั่วเหลืองฝักสด พืชผัก (แตง คะน้า ถั่วฝักยาว พริก ) งา กล้วยไข่ สับปะรด มังคุด เงาะ ลองกอง แก้วมังกร และฝรั่ง ดำเนินงานในพื้นที่ศูนย์วิจัยของกรมวิชาการเกษตร และพื้นที่ของเกษตรกร ระยะเวลา ปี 2549-2553 ผลการดำเนินงาน ได้เทคโนโลยี และรูปแบบในการผลิตพืชตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มากกว่า 13 ชนิดพืช และได้พื้นที่ต้นแบบ ใน จังหวัดขอนแก่น และ จังหวัดจันทบุรี ให้เกษตรกรศึกษาเรียนรู้ เพื่อเป็นทางเลือกให้เกษตรกรในพื้นที่ สามารถผลิตพืชอินทรีย์ โดยผลผลิตสามารถขายเป็นผลผลิตอินทรีย์ได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นการทำการเกษตรที่เป็นมิตรกับสภาพแวดล้อมด้วย
บทคัดย่อ (EN): Organic Plant Production to Comply with International Standards Project, the objective was to get the set of production technology for at least 13 organic crops. The treatment and method were complied with Thailand Organic Standard, and were mainly concerned on soil improvement by using organic fertilizer (composts, manure, green manure), bio-fertilizer (rhizobium, mycorhiza) and bio-extract from fish, egg, plant and fruits. The bio-logical control, plant-extracts, and cultural practices were used to control insect pests and diseases of 13 crops including longan, pomelo, vegetable soybean, vegetables (kale, cucumber, yard long bean, chilli) sesame, banana, pineapple, mangosteen, rambutan, long kong, dragon fruit, guava . The experiments were carried out at research centers of DOA and farmers’ farms from 2006 to 2010. The appropriate organic crop production technologies and models of more than 13 organic crops were found including 2 organic planting areas of Khon kaen and Chanthaburi provinces. Farmers got knowledge from these technologies and models to produce organic crops. The organic products were sold both in domestic and interational countries. The organic technologies and models were also environmental friendly and could be used as an alternative way for farmers.
ชื่อแหล่งทุน: งบประมาณแผ่นดิน
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2548-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2553-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมวิชาการเกษตร
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
โครงการวิจัยการศึกษาเทคโนโลยีการผลิตพืชอินทรีย์ตามมาตรฐานสากล
กรมวิชาการเกษตร
30 กันยายน 2553
เทคโนโลยีการผลิตพืชแห่งศตวรรษที่ 21 โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอ้อย โครงการวิจัยการศึกษาเทคนิคทางสถิติเพื่อใช้เป็นมาตรฐานสำหรับแปลงทดลองพืชผัก การบริหารจัดการเทคโนโลยีเพื่อผลิตลำไยนอกฤดูในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย ระยะที่ 1 โครงการวิจัยการศึกษาเทคโนโลยีการผลิตพืชผักเพื่อการส่งออก โครงการวิจัยการวิจัยและพัฒนาการผลิตพันธุ์พืชเพื่อการผลิตพืชระบบเกษตรอินทรีย์ ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์ การผลิตและการใช้ประโยชน์ปุ๋ยมูลไส้เดือนคุณภาพสูงในการผลิตพืชอินทรีย์เพื่อสร้างความเข้มแข็งและความสามารถในการแข่งขันให้กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตพืชอินทรีย์ในจังหวัดเพชรบูรณ์ การใช้เทคโนโลยีการผลิตหน่อไม้ฝรั่งอินทรีย์เพื่อการส่งออก การศึกษาสภาพการผลิตมะนาวในจังหวัดเพชรบุรี

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก