สืบค้นงานวิจัย
การปฏิบัติงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลของนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จังหวัดสุรินทร์
วีระศักดิ์ ประพิตรภา - กรมส่งเสริมการเกษตร
ชื่อเรื่อง: การปฏิบัติงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลของนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จังหวัดสุรินทร์
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: วีระศักดิ์ ประพิตรภา
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: การวิจัย เรื่อง การปฏิบัติงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ของนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรจังหวัดสุรินทร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) สภาพพื้นฐานบางประการทางสังคมและเศรษฐกิจของนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 2) การปฏิบัติงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ตามบทบาทภารกิจของนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 3) ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลของนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และ 4) ปัญหาและอุปสรรคของนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรต่อการปฏิบัติงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ผู้ที่ปฏิบัติงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลจำนวน 124 คน ในจังหวัดสุรินทร์ การเก็บรวมรวบข้อมูล ใช้แบบสอบถาม และ ทำการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ค่ามัชฌิมเลขคณิต ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุดและค่าต่ำสุด โดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป ผลการวิจัย พบว่า นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรที่รับผิดชอบศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลส่วนใหญ่เป็นเพศชาย โดยมีอายุเฉลี่ย 43.2 ปี ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาจบปริญญาตรี มีระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในตำบลที่เป็นที่ตั้งศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล เฉลี่ย 8.1 ปี โดยรับผิดชอบครัวเรือนเกษตรกรเฉลี่ย 1,366.4 ครัวเรือน จำนวนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลเฉลี่ย 1.5 ศูนย์ จำนวนโครงการและงบประมาณที่จัดสรรและอนุมัติให้ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลในปี 2547 ดำเนินการ ได้แก่ ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน , โรงเรียนเกษตรกรในพระราชดำริ โครงการเกษตรอินทรีย์ตามยุทธศาตร์จังหวัด การปฏิบัติต่องานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ซึ่งแยกตามบทบาท ได้แก่ บทบาทการจัดตั้งศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรทั้งหมด ได้มีการจัดตั้งศูนย์ฯ แต่มีปัญหาในเรื่องการขอใช้พื้นที่อาคารขององค์การบริหารส่วนตำบล จึงทำให้ไม่สะดวกต่อการใช้พื้นที่ในการบริการ, บทบาทการเป็นผู้จัดเตรียมข้อมูลเพื่อให้เป็นปัจจุบันได้มีการจัดทำและนำเสนอในรูปแบบต่างๆ บทบาทการเป็นผู้วิเคราะห์และวางแผน บทบาทการเป็นผู้ประสานงาน บทบาทการเป็นผู้ให้บริการให้ข้อมูลข่าวสาร มีปัญหาในเรื่องอุปกรณ์เครื่องมือด้านโสต, สื่อในการเรียนรู้ บทบาทการเป็นผู้กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ บทบาทการสร้างเครือข่าย บทบาทการให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำ บทบาทการเป็น CEO ได้มีการดำเนินการด้านการเกษตรระดับตำบล และบทบาทการเป็นผู้รายงานติดตามและประเมินผลการตามบทบาทและภารกิจปัญหามีน้อยแต่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง จะมีเฉพาะเรื่องระบบรายงานตามแบบศ.02 เพราะแบบรายงานมีมากบางอำเภอ/กิ่งอำเภอไม่มีคอมพิวเตอร์ที่จะต้องใช้ทำระบบรายงาน ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ขั้นตอนการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับประโยชน์ของชุมชนต่อการใช้ศูนย์บริการ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรยังขาดความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ตอบข้อดังกล่าวผิดถึงร้อยละ 50.8 และในเรื่องการรายงานผลการปฏิบัติงานที่เรียก ศ.02 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรตอบผิด ร้อยละ 91.1 สรุปได้ว่า ความรู้และระบบการรายงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรจะต้องใฝ่หาความรู้เพิ่มเติมและทำความเข้าใจกับรายงาน ปัญหาและอุปสรรคการปฏิบัติงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลในเรื่องงบประมาณ เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ เอกสารความรู้ยังขาดการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องประกอบกับการบูรณาการของหน่วยงานได้รับความร่วมมือน้อย โดยให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ควรสนับสนุนเงินงบประมาณให้กับเกษตรกรที่ใช้เป็นจุดสาธิตและจุดส่งเสริมจะทำให้เกิดขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานเป็นเกษตรกรอาสา รวมถึงการติดตามและประเมินผลควรดำเนินการสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2547
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2548
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
พื้นที่ดำเนินการ: จังหวัดสุรินทร์
เผยแพร่โดย: กรมส่งเสริมการเกษตร
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การปฏิบัติงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลของนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จังหวัดสุรินทร์
กรมส่งเสริมการเกษตร
2548
การประเมินผลศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ผลการปฏิบัติงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลในจังหวัดนครศรีธรรมราช การประเมินผลศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลปี 2546 ผลดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรผู้รับผิดชอบตำบลตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลปี 2546 สภาพการใช้สื่อในงานส่งเสริมการเกษตรของนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรที่รับผิดชอบศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลในจังหวัดชัยภูมิ ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานด้านปศุสัตว์ของคณะกรรมการบริหาร ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลในอำเภอธาตุพนม ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลจังหวัดสกลนคร ความต้องการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อการส่งเสริมการเกษตรของผู้อำนวยการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลในจังหวัดขอนแก่น การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล จังหวัดอุทัยธานี ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ที่มีต่อการดำเนินงาน ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก