สืบค้นงานวิจัย
ผลการเสริมกรดไขมันที่จำเป็นระดับต่างกันให้โรติเฟอร์ และอาร์ทีเมียต่อการเจริญเติบโตและ อัตรารอดตายของลูกปลาตะกรับ (Scatophagus argus Linnaeus, 1766)
วลีรัตน์ มูสิกะสังข์, มาวิทย์ อัศวอารีย์, จิระยุทธ รื่นศิริกุล - กรมประมง
ชื่อเรื่อง: ผลการเสริมกรดไขมันที่จำเป็นระดับต่างกันให้โรติเฟอร์ และอาร์ทีเมียต่อการเจริญเติบโตและ อัตรารอดตายของลูกปลาตะกรับ (Scatophagus argus Linnaeus, 1766)
ชื่อเรื่อง (EN): Effect of Essential Fatty Acid Enrichment to Rotifer and Artemia at Different Levels on Growth and Survival Rate of Spotted Scat (Scatophagus argus Linnaeus, 1766) Larvae
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: บทคัดย่อ ศึกษาผลการเสริมกรดไขมันที่จำเป็นให้โรติเฟอร์และอาร์ทีเมียต่ออัตรารอดตายและการเจริญเติบโตของลูกปลาตะกรับที่ได้จากการเพาะพันธุ์ การทดลองมี 2 ส่วน คือ การทดลองที่ 1 ศึกษาในลูกปลาอายุ 1-15 วัน ให้กินโรติเฟอร์ที่เสริมกรดไขมันสำเร็จรูป 0.25 กรัม/ลิตร เปรียบเทียบกับที่ไม่เสริมกรดไขมัน การทดลองที่ 2 ศึกษาในลูกปลาอายุ 16-35 วัน ให้กินอาร์ทีเมียที่เสริมกรดไขมันสำเร็จรูป 0.6 กรัม/ลิตร เปรียบเทียบกับที่ไม่เสริมกรดไขมัน พบว่าอัตรารอดตาย ความยาวและความกว้างของลูกปลาที่ให้โรติเฟอร์เสริมกรดไขมันสูงกว่าที่ไม่เสริมกรดไขมันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P0.05) ดังนั้นการอนุบาลลูกปลาตะกรับควรเสริมกรดไขมันที่จำเป็นในอาหารมีชีวิตเพื่อเพิ่มอัตรารอดตายหรือการเจริญเติบโตให้สูงขึ้น
บทคัดย่อ (EN): The 2 experiments of study on effects of essential fatty acid enrichment to rotifer and Artemia on survival rate and growth of spotted scat larvae were conducted. Experiment 1 : study in 1-15 days old fish larvae fed with 0.25 g/l fatty acid enriched rotifer compared with non enrichment. Experiment 2 : study in 16-35 days old fish larvae fed with 0.6 g/l fatty acid enriched Artemia compared with non enrichment. The results showed that survival rate and growth of larvae fed with enriched rotifer was significantly higher than non enrichment treatment (P0.05). The results indicate that spotted scat larval rearing should feeding with fatty acids enriched live foods for maximize survival rate or growth.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2554-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2555-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมประมง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ผลการเสริมกรดไขมันที่จำเป็นระดับต่างกันให้โรติเฟอร์ และอาร์ทีเมียต่อการเจริญเติบโตและ อัตรารอดตายของลูกปลาตะกรับ (Scatophagus argus Linnaeus, 1766)
กรมประมง
30 กันยายน 2555
กรมประมง
อัตรารอดตายของการอนุบาลลูกปลาตะกรับ (Scatophagus argus Linnaeus, 1766)ที่ปรับลดความเค็ม 4 รูปแบบ ผลของระดับความหนาแน่นต่อการเจริญเติบโต และอัตรารอดในการอนุบาลลูกปลาตะกรับ (Scatophagus argus Linnaeus, 1766) ผลของระดับโปรตีนและไขมันในอาหารผสมสำเร็จรูปต่อการเจริญเติบโตและอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อของปลาตะกรับ (Scatophagus argus Linnaeus, 1766) การอนุบาลลูกปลาตะกรับ (Scatophagus argus Linnaeus, 1766)โดยการใช้อาหารสำเร็จรูปทดแทนอาร์ทีเมีย การเจริญเติบโต อัตราการรอดตาย และผลผลิตของปลานิลแดงในบ่อพักน้ำเค็ม การเจริญเติบโตและอัตรารอดของลูกปลาตะกรับ (Scatophagus argus Linnaeus, 1766) ที่อนุบาลด้วยอาหารสำเร็จรูปเสริมด้วยสาหร่ายไส้ไก่ (Ulva intestinalis) ผลการเสริมวิตามินซีในอาหารสำเร็จรูปต่อการเจริญเติบโต ประสิทธิภาพการใช้อาหาร อัตราการรอดตาย และสุขภาพของปลาตะกรับ (Scatophagus argus Linnaeus , 1766) ผลของการเสริมน้ำมันตับปลาหมึกในระดับต่างกันที่มีต่อการเจริญเติบโตและองค์ประกอบของกรดไขมันในปลาดุกลูกผสม ผลของการเสริมกรดไขมันและวิตามินซีลงในแพลงก์ตอนสัตว์ต่ออัตรารอด การเจริญเติบโต และพัฒนาการของลูกปลาแมนดาริน, Synchiropus splendidus (Herre,1927) การศึกษาอัตราการเจริญเติบโตของปลาเสือตอที่เลี้ยงด้วยอาหารที่มีชีวิต

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก