สืบค้นงานวิจัย
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ของเกษตรกรผู้ร่วมโครงการศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน กิ่งอำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย
สุจิตรา ญาณะนันท์ - กรมส่งเสริมการเกษตร
ชื่อเรื่อง: การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ของเกษตรกรผู้ร่วมโครงการศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน กิ่งอำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: สุจิตรา ญาณะนันท์
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: การวิจัย การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ของเกษตรกรผู้ร่วมโครงการศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน กิ่งอำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) การใช้การปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเพิ่มผลผลิตข้าว 2) ปัญหาข้อเสนอแนะการใช้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ในนาข้าวของเกษตรกร ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ เกษตรกรที่ร่วมโครงการศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนปี 2545 กิ่งอำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย จำนวน 60 ราย คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการเจาะจง เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ ( Interview Schedule ) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ การใช้ปุ๋ยในการทำนาเกษตรกรมีการใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ ร้อยละ 85 ใช้ปุ๋ยเคมีอย่างเดียว ร้อยละ 8.33 ใช้ปุ๋ยอินทรีย์อย่างเดียว ร้อยละ 6.67 สูตรปุ๋ยเคมีที่ใช้ คือ 46 - 0 - 0 และ 16 - 20 - 0 โดยเกษตรกรส่วนใหญ่มีการใช้ปุ๋ยเคมี 2 ครั้งต่อฤดูกาลผลิต ชนิดของปุ๋ยอินทรีย์ที่เกษตรกรใช้ส่วนใหญ่เป็นปุ๋ยคอกร้อยละ 35 ในอัตราการใช้ไร่ละ น้อยกว่า 200 ก.ก. ต่อไร่ แหล่งที่มาของปุ๋ยอินทรีย์ที่ใช้ได้จากซื้อหาด้วยตนเอง โดยการหว่านแล้วไถกลบก่อนฤดูเพาะปลูก การใช้ปุ๋ยหมักโดยวิธีหว่านทิ้งไว้ในนาก่อนการปักดำ อัตราเฉลี่ยน้อยกว่า 200 กิโลกรัมต่อไร่ การปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพโดยวิธี ฉีดพ่น/สาด อัตราเฉลี่ย 4.5 ลิตรต่อไร่ และโดยวิธีเทใส่น้ำที่ปล่อยเข้าแปลงนา อัตราเฉลี่ย 6 ลิตรต่อไร่ การใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรโดยวิธีหว่านทิ้งไว้แล้วไถกลบ อัตราเฉลี่ยน้อยกว่า 200 กิโลกรัมต่อไร่ ความรู้เรื่องการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในนาข้าว เกษตรกรส่วนใหญ่ขาดความรู้เรื่องการปลูกพืชคลุมดิน ประเด็นความรู้ที่เกษตรกรตอบว่ารู้มากที่สุดคือ ปุ๋ยคอกหรือมูลสัตว์และวิธีใช้ สำหรับปัญหาและข้อเสนอแนะการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในนาข้าว เกษตรกรส่วนใหญ่มีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ และต้องการใช้ต่อไป เหตุผลคือ ทำให้พืชเจริญเติบโตดี ร้อยละ 33.33 ข้อเสนอแนะของผู้วิจัย เห็นว่าภาครัฐควรมีมาตรการส่งเสริมด้านราคาข้าวที่ผลิตโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์เป็นหลักให้มีราคาสูงกว่าข้าวทั่วไป ให้มีตลาดรับซื้อเฉพาะเพื่อเป็นแรงจูงใจเกษตรกร ส่งเสริมให้มีการผลิตการใช้ปุ๋ยอินทรีย์อย่างครบวงจรและครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ให้มีการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2545
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2547
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
พื้นที่ดำเนินการ: กิ่งอำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย
เผยแพร่โดย: กรมส่งเสริมการเกษตร
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ของเกษตรกรผู้ร่วมโครงการศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน กิ่งอำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย
กรมส่งเสริมการเกษตร
2547
ความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ร่วมโครงการศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนกิ่งอำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ความต้องการบริการส่งเสริมการเกษตรของเกษตรกรผู้ร่วมโครงการศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น การศึกษาวิธีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากเศษวัสดุอินทรีย์ที่ได้จากการตัดแต่งกิ่งไม้ สภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของเกษตรกรผู้ร่วมโครงการศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ปัญหาและความต้องการของเกษตรกรในการผลิตพันธุ์ข้าวของ โครงการศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น การใช้เทคโนโลยีการผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 ของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ปี 2545 จังหวัดอำนาจเจริญ การยอมรับเทคโนโลยีในการผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 ของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนปี 2543 ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการดำเนินงานโครงการศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี ปัจจัยที่มีผลในการตัดสินใจของเกษตรกรที่มีต่อการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมี สภาพการใช้เทคโนโลยีการผลิตข้าวของเกษตรกรในโครงการศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ตำบลศรีวิลัย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก