สืบค้นงานวิจัย
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการปลูกกาแฟบนที่สูง
ไพบูลย์ สุทธสุภา - กรมส่งเสริมการเกษตร
ชื่อเรื่อง: ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการปลูกกาแฟบนที่สูง
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ไพบูลย์ สุทธสุภา
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
หมวดหมู่:
บทคัดย่อ: คณะผู้วิจัยต้องการทำปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการยอมรับการปลูกกาแฟอราบิก้า ซึ่งอาจเป็นไปตามสมมติฐานคือ เนื้อที่ปลูกไม้ยืนต้น แหล่งน้ำที่ผ่านที่ปลูกกาแฟความรู้ความเข้าใจของผู้ปลูกเกี่ยวกับการปฏิบัติรักษาในการปลูกกาแฟ การได้รับการฝึกอบรมความรู้ทางการเกษตร การฟังข่าวเกี่ยวกับกาแฟจากวิทยุ การมีตำแหน่งเป็นผู้นำ(เป็นกำนัน ผู้ใหญ่บ้านหรือกรรมการต่าง ๆ) การติดต่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริม รายได้จากการปลูกกาแฟ การใช้สินเชื่อการเกษตร ลักษณะส่วนบุคคลของผู้ปลูกกาแฟ เช่น อายุ ประสบการณ์ในการปลูกกาแฟ จำนวนลูกหลานที่ทำงานได้ในครอบครัว การยอมรับการปฏิบัติดูแลรักษาการปลูกกาแฟของผู้ปลูกกาแฟเพื่อจะชี้ช่องทางในการจัดวิธีการฝึกอบรมของผู้ปลูกกาแฟ เพื่อให้การยอมรับเป็นไปอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง สถานที่ศึกษาได้เลือกเอาผู้ปลูกกาแฟอราบิก้าในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ใน 7 หมู่บ้าน 7 อำเภอ คือ บ้านดอยสามหมื่น อำเภอเชียงดาว (เผ่าลีซอ) บ้านขุนวาง อำเภอนันป่าตอง (เผ่าแม้ว) บ้านกิ๊ดช้าง อำเภอแม่แตง (เผ่ากะเหรี่ยง) บ้านผานกก อำเภอดอยสะเก็ด (คนเมือง) และบ้านปากทาง อำเภออมก๋อย (เผ่ามูเซอดำ) จำนวน 220 ราย (โดยการสุ่มตัวอย่างตามทะเบียนบ้าน 50 ของจำนวนครัวเรือนที่มีอยู่ทั้งหมด) จากจำนวนตัวอย่าง 124 รายนี้ เป็นผู้ปลูกเสีย 85 ราย เป็นผู้เลิกปลูก 28 ราย และเป็นผู้ไม่เคยปลูกเสีย 11 ราย ทุกตัวอย่างที่เลือกได้จากแต่ละหมู่บ้านได้นำมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยอาศัยหลักสถิติ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ Stepwise Regression Analysis เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ ผลของการวิจัยพบว่า มีตัวแปรอิสระเพียง 3 ตัว คือ ประสบการณ์ในการปลูกกาแฟ ความรู้ความเข้าใจของผู้ปลูกเกี่ยวกับการดูแลรักษากาแฟกับการมีตำแหน่งเป็นผู้นำ มีความสัมพันธ์กับตัวแปรตาม (คะแนนการยอมรับการปฏิบัติ) ซึ่งมีนัยสำคัญ ส่วนตัวแปรอิสระตัวอื่น ๆ นอกจากนี้ ไม่มีความสัมพันธ์กันกับคะแนนการยอมรับ และจากผลของ Regression analysis สามารถอธิบายความแปรปรวนในตัวแปรตามได้สูงถึง 97 ส่วนอีก 3 ขึ้นอยู่กับตัวแปรอิสระอื่น ๆ ที่ไม่ได้นำเอามาพิจารณาในการวิจัยครั้งนี้ การได้รับการอบรมเกี่ยวกับการเกษตร ไม่มีความสัมพันธ์กันกับการยอมรับการปลูกกาแฟ ซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่า เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟส่วนมากไม่ค่อยได้รับการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการหรือเป็นกิจลักษณะ แต่ได้รับคำแนะนำทั่วไปเท่านั้นก็เป็นได้
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2537
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2538
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมส่งเสริมการเกษตร
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการปลูกกาแฟบนที่สูง
กรมส่งเสริมการเกษตร
2538
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของเกษตรกรในการเปลี่ยนพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวไปปลูกอ้อยโรงงาน จังหวัดขอนแก่น การประเมินศักยภาพการเจริญเติบโตและผลผลิตของยางพาราและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจปลูกยางพาราในพื้นที่นาร้าง ปัจจัยทางการตลาดและพฤติกรรมที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถไถเดินตามของเกษตรกรในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี / ชูเกียรติ จิตรภาษ์นันท์ การวิเคราะห์ปัจจัยจำแนกการตัดสินใจเลือกกับไม่เลือกศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงรายของนักเรียนอาชีวศึกษา เขตจังหวัดเชียงราย การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจทำนาตลอดปีของเกษตรกรในเขตชลประทาน : กรณีศึกษาในพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ จ.นนทบุรี (ปีที่ 1) ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจปลูกอ้อยของเกษตรกร อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจปลูกยางพาราของเกษตรกร อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ศึกษาปัจจัยการตัดสินใจปลูกหญ้าแฝกของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกด่านส่งออกยาง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของเกษตรกรวัยหนุ่มสาวในการทำฟาร์มเลี้ยงโคนม

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก