สืบค้นงานวิจัย
การปรับปรุงพันธุ์ปลาไนโดยวิธีการคัดเลือกแบบหมู่
สมศักดิ์ รุ่งทองใบสุรีย์, ฤทธิกร ศรแก้ว, ประชุม ดวนใหญ่, วรพจน์ ทิพยกุลานนท์ - กรมประมง
ชื่อเรื่อง: การปรับปรุงพันธุ์ปลาไนโดยวิธีการคัดเลือกแบบหมู่
ชื่อเรื่อง (EN): Genetic Improvement of Common Carp, Cyprinus carpio (Linneaus,1758) by Mass Selection
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการประเมินค่าตอบสนองของการคัดเลือกและอัตราพันธุกรรมประจักษ์ของปลาไนที่ปรับปรุงลักษณะการเจริญเติบโตโดยวิธีการคัดเลือกแบบหมู่ (mass selection) เป็นระยะเวลา 2 รุ่น ดำเนินการทดลองตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 ถึง กันยายน 2560 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำบุรีรัมย์ ผลการทดลองสรุปว่าปลาไนที่ผ่านการคัดเลือกได้ 2 รุ่น ประเมินค่าตอบสนองของการคัดเลือกทั้งหมด (R) โดยความยาวและน้ำหนักได้ 1.56 เซนติเมตร และ 54.51 กรัม ตามลำดับ และมีค่าอัตราพันธุกรรมประจักษ์ ที่เป็นผลมาจากการคัดเลือกมีค่าโดยความยาวและน้ำหนักที่อายุ 10 เดือน เป็น 0.24?0.04 และ 0.37?0.07 ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของปลาไนกลุ่มที่ผ่านการคัดเลือกรุ่นที่ 2 มีค่าเฉลี่ยความยาว น้ำหนัก มากกว่าปลาไนที่ไม่ได้ผ่านการคัดเลือกหรือกลุ่มควบคุม คิดเป็น 6.44 %, 19.62 % ตามลำดับ ซึ่งความแตกต่างดังกล่าวมีนัยสำคัญทางสถิติ (p0.05) จากผลการศึกษาในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าวิธีการคัดเลือกแบบหมู่มีประสิทธิภาพในการปรับปรุงพันธุ์ปลาไนเพื่อเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตให้ดีขึ้น ซึ่งจะเป็นการเพิ่มผลผลิตในการเลี้ยงปลาไนได้ คำสำคัญ : ปรับปรุงพันธุ์ , ปลาไน , การคัดพันธุ์แบบหมู่
บทคัดย่อ (EN): The present study aimed to estimate genetic response and growth of Common Carp, Cyprinus carpio ( Linneaus, 1758 ) after two generations of mass selection. The selection experiment was carried out in the Buriram Aquaculture Genetics Research and Development Center during October 2014 to September 2017. Two generations of mass selection were carried out, estimate total of response to selection (R) of length and weight were 1.56 cm and 54.51 g, respectively. The realized heritability (h2R) of length and weight at 10 months of age estimated were 0.24?0.04 and 0.37?0.07, respectively. Growth traits of the selected population was significantly than those of the control population (p0.05). The results indicated that mass selection technique provided the effective for genetic improvement of growth rate in Common Carp , which should increased growth and rehabilitation of Common Carp culture Key words: Genetic improvement, Common Carp ,Cyprinus carpio, Mass selection
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2557-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2560-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมประมง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การปรับปรุงพันธุ์ปลาไนโดยวิธีการคัดเลือกแบบหมู่
กรมประมง
30 กันยายน 2560
กรมประมง
การปรับปรุงพันธุ์ปลาหมอโดยวิธีคัดเลือกแบบหมู่ การปรับปรุงพันธุ์ปลานิลสีแดงสายพันธุ์ไทยโดยการคัดเลือกหมู่ การคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์ปลาบึกและปลาสวายเพื่อผลิตสายพันธุ์ปลาหนังลูกผสมเชิงพาณิชย์ การปรับปรุงพันธุ์ปลานิลจิตรลดา 3 ด้วยวิธีการคัดเลือกแบบภายในครอบครัว โดยใช้ลักษณะสัดส่วนเป็นเกณฑ์ การปรับปรุงพันธุ์ปลานิลทนเค็มโดยวิธีการผสมข้ามแบบเหนี่ยวนำกับปลาหมอเทศ การคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์ปลานิลเพื่อเพิ่มอัตราการเจริญเติบโต การปรับปรุงพันธุ์ปลานิลทนเค็ม การคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์ปลาหมอไทยเพื่อเพิ่มอัตราการเจริญเติบโต การศึกษาวิธีการปรับปรุงพันธุ์ปลานิลของเกษตรกรรายย่อยใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การปรับปรุงพันธุ์และคัดเลือกสายพันธุ์ต้านทานโรคใบไหม้แผลใหญ่ในข้าวโพดหวานโดยวิธีการผสมกลับร่วมกับการใช้เครื่องหมายโมเลกุลในการคัดเลือก ระยะที่ 4

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก