สืบค้นงานวิจัย
สภาพการผลิตมันสำปะหลังของเกษตรกรอำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
พิทักษ์ สิงห์นารายณ์ - กรมส่งเสริมการเกษตร
ชื่อเรื่อง: สภาพการผลิตมันสำปะหลังของเกษตรกรอำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: พิทักษ์ สิงห์นารายณ์
คำสำคัญ:
หมวดหมู่:
หมวดหมู่ AGRIS:
บทคัดย่อ: การศึกษาสภาพการผลิตมันสำปะหลังของเกษตรกรอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1 ) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมบางประการของเกษตรกร 2) ศึกษาสภาพการผลิตมันสำปะหลังของเกษตรกร 3) ศึกษาปัญหาอุปสรรคในการผลิตมันสำปะหลังของเกษตรกร กลุ่มตัวอย่างที่ทำการศึกษา คือ เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังในเขตอำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2546/2547 จำนวนเกษตรกรทั้งหมด 88 ราย เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ และนำมาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ เกษตรกรผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นชาย มีอายุเฉลี่ย 42.54 ปี จบการศึกษาระดับประถมศึกษา เป็นสมาชิกลูกค้า ธกส. มีอาชีพหลัก คือการทำนา อาชีพรองคือทำไร่มันสำปะหลัง มีสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 4 คน ในจำนวนนี้ เป็นวัยแรงงานน้อยกว่า 4 คน จำนวนแรงงานในการผลิตมันสำปะหลัง เฉลี่ย 3 คน จำนวนแรงงานที่จ้างเฉลี่ย 11 คนเกษตรกรมีประสบการณ์ในการปลูกมันสำปะหลัง มากกว่า 7 ปี เกษตรกรมีพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง เฉลี่ย 31.93 ไร่ ในการปลูกมันสำปะหลัง เกษตรกรจะปลูกมันสำปะหลัง ในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ - เมษายน พันธุ์มันสำปะหลัง ที่ใช้ปลูกส่วนใหญ่เป็นพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 รายได้จากการจำหน่ายผลผลิตมันสำปะหลัง เฉลี่ย 91,821.59 บาท และรายได้นอกภาดเกษตร เฉลี่ย 10,920.45 บาท สำหรับแหล่งเงินทุนโดยการกู้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและ สหกรณ์ เกษตรกรมีการกำจัดวัชพืชในแปลงมันสำปะหลังตามระยะเวลาที่เหมาะสมโดยการใช้แรงงานจากคนและมีการดูแลแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ สำหรับการใช้ท่อนพันธุ์พบว่า เกษตรกรมีการใช้ท่อนพันธุ์อายุ 8-12 เดือน โดยมีการเก็บท่อนพันธ์มันสำปะหลังไว้ปลูกเอง และมีการปฏิบัติดูแลรักษาเกือบทุกขั้นตอน จากการศึกษาสรุปได้ว่าเกษตรกรยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการปลูกมันสำปะหลัง ตลอดจนขาดแคลนแหล่งพันธุ์มันสำปะหลังพันธุ์ดี ซึ่งมีราคาพันธุ์มันสำปะหลังค่อนข้างสูง ข้อเสนอแนะ เกษตรกรมีความต้องการในการฝึกอบรม การสนับสนุนท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง พันธุ์ดี ตลอดจนการให้คำแนะนำของนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรอย่างต่อเนื่อง
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2546
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2547
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
พื้นที่ดำเนินการ: อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
เผยแพร่โดย: กรมส่งเสริมการเกษตร
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
สภาพการผลิตมันสำปะหลังของเกษตรกรอำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
กรมส่งเสริมการเกษตร
2547
อาหารจากมันสำปะหลัง สภาพการผลิตมันสำปะหลังของเกษตรกร อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร สภาพการผลิตและการตลาดมันสำปะหลังของเกษตรกร ในอำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี สภาพการผลิตมันสำปะหลังของเกษตรกรตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา สภาพการผลิตมันสำปะหลังของเกษตรกรตำบลนาคำไฮ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู สภาพการผลิตมันสำปะหลังของเกษตรกรในตำบลหนองกรวด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ความรู้และบทบาทในการผลิตมันสำปะหลังของสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในจังหวัดชลบุรี แนวทางการลดต้นทุนการผลิตมันสำปะหลังและพัฒนาเครือข่ายของเกษตรกรผู้ผลิตมันสำปะหลังจังหวัดนครราชสีมา สภาพการผลิตและการตลาดมันสำปะหลังของเกษตรกร ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา การใช้เทคโนโลยีการผลิตข้าวของเกษตรกรตำบลบ้านแพง อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก